Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Brüssel, 31. märts 2010

Komisjoni uues aruandes on esitatud esimene hinnang Euroopa ühtekuuluvuspoliitika rakendamisele

Täna vastu võetud aruande kohaselt, mis käsitleb ELi 2007.–2013. aastate ühtekuuluvusprogrammi, on kolme viimase aasta jooksul eraldatud töökohtade loomisele ja majanduskasvu investeerivatele projektidele 93 miljardit eurot, mis moodustab 27% ELi rahastamise mahust. Aruannet tutvustasid regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ning aruandes on esitatud esimene hinnang iga riigi edusammude kohta kokkulepitud ELi eesmärkide suunas. Aruandes kajastatakse, kui palju arvestavad liikmesriigid oma programmides töökohtade loomise ja majanduskasvuga seotud ELi eesmärkidega ning kuidas nad osalevad avalikus arutelus ühtekuuluvuspoliitika programmide saavutuste ja väljakutsete üle. Aruandes kutsutakse liikmesriike üles parandama programmi rakendamist, et kasutada optimaalselt ühtekuuluvuspoliitika vahendeid näiteks raudtee, oluliste energeetika ja keskkonnaprojektide ning sotsiaalse kaasatuse valdkonnas.

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: „See aruanne on ühtekuuluvuspoliitika uus aspekt. Selles kirjeldatakse, kuidas rakendatakse meie eesmärki luua tugev süsteem struktuurifondi vahendite kasutamiseks programmiperioodil. Ülemaailmne majanduskriis on programmi rakendamist ilmselgelt mõjutanud, kuid üldpilt on siiski positiivne ning see osutab, et ühtekuuluvuspoliitika on piirkondadesse investeerimisel edukas. On julgustav, et kokkulepitud strateegiaid on jõudsalt rakendatud ning olulistes valdkondades, nagu uurimis- ja arendustegevus ning uuendusprogrammid, on tehtud edusamme. Liikmesriigid saavad nüüd liikuda edasi ja parandada programmide rakendamist.”

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Tööotsijatele Euroopa Sotsiaalfondi toel korraldatud koolitus ja täiendõpe edeneb ja annab tulemusi. Kindlasti on aga võimalik teha rohkem ära nende heaks, keda majandussurutis kõige rohkem mõjutab. Liikmesriigid peavad suurendama investeeringuid eelkõige sotsiaalse kaasatuse valdkonnas ja ka institutsioonilise suutlikkuse parandamiseks, et asutused saaksid programme tõhusalt rakendada.” Ta lisas: „Kriis on tõestanud Euroopa Sotsiaalfondi vajalikkust ja väärtust, sest meetmetest on kõige rohkem kohaldatud aktiivse tööturupoliitika meetmeid, mille eesmärk on aidata tööotsijatel tööd leida.”

Ühtekuuluvuspoliitika programmidest saavad abi miljonid eurooplased ja sajad tuhanded ettevõtted. 27 liikmesriigi aruannetest lähtudes tuuakse komisjoni aruandes esile tähtis ja asjakohane teave struktuurifondide võimaluste kohta kiirendada majanduskriisist väljumist. Aruanne on järelevalvevahend, milles määratakse kindlaks need investeerimisvaldkonnad, kus tuleb võtta meetmeid 2007.–2013. aasta programmiperioodil kaasrahastatavate projektide valimise ja rakendamise kiirendamiseks.

Suur osa ühtekuuluvuspoliitika vahenditest (ligikaudu 230 miljardit eurot) on ette nähtud investeeringuteks majanduskasvu ja töökohti käsitleva kava olulistes valdkondades. Kuigi aruandest selgub, et sellistes tähtsates valdkondades, nagu uurimis- ja arendustegevus, innovatsioon, elukestev õpe ja aktiivne tööturupoliitika on areng olnud positiivne, selgub ka, et raudteesektoris, oluliste energeetika ja keskkonnainvesteeringute puhul, digitaalmajanduses ja sotsiaalse kaasatuse toetamisel tuleks projektide rakendamise kiirendamiseks veel teha jõupingutusi. Komisjon kutsub liikmesriike üles keskenduma nendele prioriteetsetele valdkondadele ning võtma vajadusel meetmeid viivituste vältimiseks.

Aruandest selgub, et vaatamata sotsiaalmajandusliku olukorra järsule halvenemisele ajavahemikul 2007–2009, on liikmesriikidel kindel kavatsus saavutada programmi koostamisel seatud eesmärgid. Keskmiselt on kogu Euroopa Liidus rohkem kui 27% ajavahemikuks 2007–2013 ette nähtud vahenditest juba seotud konkreetsete projektidega. See tähendab rohkem kui 93 miljardi euro suurust investeeringut (vt lisatud dokumendist MEMO/10/115 projektivaliku koondmäära liikmesriikide kaupa).

Aruandes on esitatud ka 40 projekti hõlmav valik (vt MEMO/10/115), mis kajastab prioriteetsete investeerimisvaldkondade mitmekesisust. Aruandes osutatakse, et programmide rakendamisel on selge seos Euroopa 2020. aasta eesmärkidega parandada innovatsiooni taset ning luua intelligentsem, rohelisem ja suuremat sotsiaalset kaasatust tagav majandus.

Ülemaailmne majanduskriis on projektide rakendamist ilmselgelt mõjutanud. Mitme riigi aruandes nimetatakse kriisi olulise tegurina, mis programmide rakendamise keerulisemaks muudab. Sellest lähtuvalt tehti mitmesuguseid muudatusi, et programmid vastaksid paremini kriisiga seotud väljakutsetele (IP/09/1175). Mitu liikmesriiki kasutas ära programmide paindlikkust ning kohandas vajadusel prioriteete, et need vastaksid ettevõtjate ning pikaajaliste töötute ja hiljuti töötuks jäänud inimeste uutele vajadustele. Ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatud rahaliste vahendite kasutamine on jäänud üldiselt samale tasemele, sest liikmesriigid kasutavad ELi vahendite stabiilsust, et tagada ja kavandada olulisi investeeringuid ka majanduskriisi tingimustes.

Märkused toimetajatele

2007.–2013. aastal eraldab EL 27 liikmesriigile Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi kaudu 347 miljardit eurot, see on 35 % ELi sama perioodi eelarvest (975 miljardit eurot).

Täiendav teave komisjoni strateegiaaruande ja 27 liikmesriigi strateegiaaruannete kohta: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Täiendav teave Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond)

http://ec.europa.eu/esf (Euroopa Sotsiaalfond)

Audiovisuaalne materjal Euroopa Sotsiaalfondi kaudu toetatavate projektide ja isikute kohta

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_et.htm


Side Bar