Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2010

Νέα έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζει την πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή

93 δισ. ευρώ ή το 27 % της χρηματοδότησης της ΕΕ διοχετεύθηκε σε επενδυτικά έργα για τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρώπη κατά τα τελευταία τρία έτη, σύμφωνα με έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα όσον αφορά τα προγράμματα συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013. Η έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε από τους επιτρόπους Johannes Hahn (περιφερειακή πολιτική) και László Andor (απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη), για πρώτη φορά αξιολογεί το ρυθμό προόδου κάθε χώρας όσον αφορά την υλοποίηση των συμφωνημένων στόχων της ΕΕ. Επισημαίνει πόσο καλά τα κράτη μέλη ευθυγράμμισαν τα προγράμματά τους με τους στόχους της ΕΕ για τις θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη και συνεισφέρει σε μια ανοικτή δημόσια συζήτηση για τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έκθεσης τα κράτη μέλη καλούνται να αναβαθμίσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων, να μεριμνήσουν για τη βέλτιστη χρήση των πόρων συνοχής, π.χ. στον σιδηροδρομικό τομέα, στο πλαίσιο των κύριων έργων για την ενέργεια και το περιβάλλον και στον κλάδο της κοινωνικής ένταξης.

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, δήλωσε σχετικά: «Η παρούσα έκθεση αποτελεί νέο στοιχείο της πολιτικής για τη συνοχή. Εφαρμόζει στην πράξη τη φιλοδοξία μας να θεσπίσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα για την υλοποίηση των επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων κατά την περίοδο προγραμματισμού. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει αναμφίβολα επηρεάσει την υλοποίηση. Ωστόσο, η συνολική εικόνα είναι θετική· δείχνει ότι η πολιτική συνοχής κρίνεται επιτυχημένη όσον αφορά τις επενδύσεις στις περιφέρειες. Η υλοποίηση των συμφωνημένων στρατηγικών εξελίσσεται με καλό ρυθμό και η πρόοδος σε κύριους τομείς, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να προχωρήσουν και να βελτιώσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων.»

Ο κ. László Andor, επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, δήλωσε σχετικά: «Η κατάρτιση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τα άτομα που αναζητούν εργασία εξελίσσεται και παρουσιάζει αποτελέσματα. Ωστόσο, μπορούν να επιτευχθούν περισσότερα για τη στήριξη των ατόμων που έχουν πληγεί περισσότερο από την ύφεση. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν το ρυθμό των επενδύσεων, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της αύξησης της θεσμικής ικανότητας με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση των προγραμμάτων». Πρόσθεσε ότι «η κρίση απέδειξε τη συνάφεια και την αξία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου όταν διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα που αξιοποιούνται περισσότερο είναι οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας ώστε να αποκτήσουν τα άτομα εργασία».

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις επωφελούνται από τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Με βάση τις εθνικές εκθέσεις από τα 27 κράτη μέλη, η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει σημαντικά και επίκαιρα μηνύματα για τις δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων να επιταχύνουν την έξοδο από την οικονομική κρίση. Λειτουργεί ως μέσο παρακολούθησης και επισημαίνει τους τομείς των επενδύσεων που απαιτούν ενέργειες ώστε να επιταχυνθεί η επιλογή και η εκτέλεση έργων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.

Ο κύριος όγκος των πόρων της πολιτικής συνοχής (περίπου 230 δισ. ευρώ) προορίζεται για επενδύσεις στους κύριους τομείς της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Ενώ η έκθεση υποδηλώνει ότι σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος σε σημαντικούς τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η καινοτομία, η διά βίου μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας, επισημαίνει επίσης ότι μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων στο σιδηροδρομικό τομέα, στο πλαίσιο των κύριων επενδύσεων για την ενέργεια και το περιβάλλον, της ψηφιακής οικονομίας και προς υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στους εν λόγω τομείς προτεραιότητας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με τη θέσπιση σχεδίων δράσης για την κάλυψη των καθυστερήσεων.

Παρά την απότομη επιδείνωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος μεταξύ 2007 και 2009, η έκθεση επισημαίνει μια ισχυρή δέσμευση για την εφαρμογή των στόχων του προγράμματος που καθορίστηκαν από την αρχή. Κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ, ποσοστό μεγαλύτερο από το 27% της χρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013 έχει ήδη διοχετευθεί σε συγκεκριμένα έργα και η σχετική επένδυση ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο από 93 δισ. ευρώ (βλ. συνοδευτικό έγγραφο MEMO/10/115 για τα ποσοστά επιλογής σχεδίων ανά κράτος μέλος).

Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει ενδεικτική επιλογή 40 παραδειγμάτων σχεδίων (βλ. MEMO/10/115) που απεικονίζει την ευρεία ποικιλία των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Συνδέει σαφώς την υλοποίηση των προγραμμάτων με την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας και τη δημιουργία μιας ευφυέστερης, πιο πράσινης οικονομίας με μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη.

Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σαφώς την υλοποίηση των προγραμμάτων. Πολλές από τις εθνικές εκθέσεις αναφέρονται στην κρίση ως κύριο παράγοντα που δυσχεραίνει την υλοποίηση. Ως απάντηση, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αλλαγές ώστε να ανταποκρίνονται τα προγράμματα καλύτερα στις προκλήσεις που προέκυψαν από την κρίση (IP/09/1175). Πολλά κράτη μέλη επέλεξαν επίσης να αξιοποιήσουν την ευελιξία των προγραμμάτων τους με σκοπό την εκ νέου εξισορρόπηση των προτεραιοτήτων όπου κρίθηκε αναγκαίο, ώστε να καλυφθούν νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και των μακροχρόνια και των πρόσφατα ανέργων. Κατά συνέπεια, η ροή των πόρων της πολιτικής συνοχής διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές σταθερή καθώς τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη σταθερότητα των πόρων της ΕΕ για να διατηρήσουν και να προγραμματίσουν τις κύριες επενδύσεις, ακόμη και κατά την οικονομική κρίση.

Σημείωση για τους συντάκτες

Μέσω των τριών ταμείων της – του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής, η ΕΕ θα επενδύσει 347 δισ. ευρώ την περίοδο 2007-2013 στα 27 κράτη μέλη. Το εν λόγω ποσό αντιπροσωπεύει το 35% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την ίδια περίοδο (975 δισ. ευρώ).

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των εκθέσεων στρατηγικής και σύνδεσμοι με τις 27 εθνικές εκθέσεις στρατηγικής:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής)

http://ec.europa.eu/esf (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Οπτικοακουστικό υλικό για έργα και άτομα που λαμβάνουν υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar