Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Bruxelles, den 31. marts 2010

I en ny rapport fra Kommissionen gives for første gang en vurdering af gennemførelsen af den europæiske samhørighedspolitik

I de sidste tre år er 93 mia. EUR eller 27 % af EU's samlede finansiering blevet afsat til investeringsprojekter til fremme af væksten og beskæftigelsen, viser en rapport om EU's samhørighedsprogrammer for perioden 2007-2013, der vedtages i dag. I rapporten, som blev fremlagt af kommissær Johannes Hahn (regionalpolitik) og kommissær László Andor (beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion), vurderes for første gang de enkelte landes fremskridt med hensyn til at nå de aftalte EU-mål. Den viser, hvor godt medlemsstaterne har tilpasset deres programmer til EU's mål om vækst og beskæftigelse, og bidrager til en åben debat om resultater og udfordringer i forbindelse med de samhørighedspolitiske programmer. I rapporten opfordres medlemsstaterne til at forbedre deres gennemførelse af programmerne og udnytte samhørighedsmidlerne bedst muligt, f.eks. i jernbanesektoren, til centrale energi- og miljøprojekter og på området social integration.

"Denne rapport er et nyt element i samhørighedspolitikken. Den er et udtryk for vores bestræbelser på at etablere et pålideligt system til gennemførelse af strukturfondsinvesteringer i programmeringsperioden. Den globale økonomiske krise har tydeligvis haft indvirkning på gennemførelsen. Det samlede billede er imidlertid positivt. Det viser, at samhørighedspolitikken er lykkedes, når det gælder investeringer i regionerne. Iværksættelsen af de aftalte strategier sker i et passende tempo, og fremskridtene inden for nøglesektorer som f.eks. forskning og udvikling og innovation er særlig opmuntrende. Nu må medlemsstaterne gå videre og forbedre programmernes gennemførelse", udtaler Johannes Hahn, som er kommissær for regionalpolitik.

"Den Europæiske Socialfonds tilbud til arbejdssøgende om uddannelse og opkvalificering er i stadig udvikling og giver gode resultater. Men der kan gøres mere for at hjælpe dem, der er hårdest ramt af den økonomiske afmatning. Medlemsstaterne skal øge deres investeringer, navnlig på områderne social integration og opbygning af institutionel kapacitet, således at de kan gennemføre programmerne effektivt", siger László Andor, der er kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion. Han fortsætter: "Krisen har vist Den Europæiske Socialfonds betydning og værdi, i og med foranstaltningerne især har omfattet aktiveringstiltag på arbejdsmarkedet."

Millioner af europæere og hundredtusinder af virksomheder drager fordel af de samhørighedspolitiske programmer. Kommissionens rapport, som bygger på nationale rapporter fra de 27 medlemsstater, indeholder vigtige og aktuelle bud på, hvordan strukturfondene kan bidrage til at vende den økonomiske udvikling. Rapporten er et redskab til overvågning og til kortlægning af investeringsområder, hvor der skal gøres en indsats for at fremskynde udvælgelsen og gennemførelsen af projekter, som medfinansieres i programmeringsperioden 2007-2013.

Størstedelen af de samhørighedspolitiske ressourcer (ca. 230 mia. EUR) er øremærket til investeringer på nøgleområder inden for vækst- og beskæftigelsesdagsordenen. Det konstateres i rapporten, at der er gjort gode fremskridt på vigtige områder som forskning og udvikling, innovation, livslang læring og aktiv arbejdsmarkedspolitik, men det fremgår også, at der bør gøres en større indsats for at fremskynde gennemførelsen af projekter i jernbanesektoren, vigtige energi- og investeringsprojekter, investeringer inden for digital økonomi og udviklingen til støtte for social integration. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til en målrettet indsats på disse prioriterede områder, om nødvendigt ved at iværksætte handlingsplaner for at rette op på forsinkelserne.

Trods de drastiske socioøkonomiske ændringer mellem 2007 og 2009 viser rapporten, at der findes en stærk vilje til at gennemføre de oprindeligt fastsatte programmål. I EU i gennemsnit er over 27 % af finansieringen i perioden 2007-2013 allerede blevet tildelt specifikke projekter, hvilket svarer til en investering på over 93 mia. EUR (se vedlagte MEMO/10/115 om projektudvælgelse pr. medlemsstat).

Rapporten indeholder også en oversigt over 40 eksempler på projekter (se MEMO/10/115), som viser et bredt udsnit af investeringsprioriteringer. I rapporten angives en tydelig sammenhæng mellem programmernes iværksættelse og gennemførelsen af EU 2020-målsætningerne om at forbedre innovationsresultaterne og skabe en mere intelligent og miljøvenlig økonomi, der er præget af større social integration.

Den globale økonomiske krise har dog tydeligvis haft indvirkning på programgennemførelsen. I mange af de nationale rapporter angives dette som en vigtig faktor, der har vanskeliggjort gennemførelsen. Derfor er der lavet en række ændringer af programmerne, så de lettere kan tilpasses de udfordringer, som krisen har skabt (IP/09/1175). Mange medlemsstater har også valgt at anvende fleksibiliteten i deres programmer til om nødvendigt at foretage omprioriteringer for at opfylde nye behov hos virksomheder, langtidsarbejdsløse og nyligt arbejdsløse. Derfor har strømmen af midler under samhørighedspolitikken i det store og hele været konstant, idet medlemsstaterne anvender de stabile EU-midler til at opretholde og planlægge nøgleinvesteringer selv i krisetider.

Redaktionel note

Gennem de tre fonde – Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (ERDF), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden vil EU investere 347 mia. EUR i de 27 medlemsstater i 2007-2013. Dette svarer til 35 % af det samlede EU-budget for samme periode (975 mia. EUR).

Flere oplysninger om de strategiske rapporter og link til de 27 EU-landes egne rapporter: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Flere oplysninger om EU's samhørighedspolitik:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Samhørighedsfonden)

http://ec.europa.eu/esf (Den Europæiske Socialfond)

Audiovisuelt materiale om projekter og mennesker, som har fået støtte gennem Den Europæiske Socialfond:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar