Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

V Bruselu dne 31. března 2010

Nová zpráva Komise přináší první hodnocení probíhajících programů evropské politiky soudržnosti

V minulých třech letech bylo na investiční projekty v oblasti zaměstnanosti a růstu v Evropě přiděleno 93 mld. EUR, tj. 27 % finančních prostředků EU, uvádí se v dnes přijaté zprávě o programech EU v oblasti soudržnosti na období 2007–2013. Tento dokument, který představili komisaři Johannes Hahn (regionální politika) a László Andor (zaměstnanost, sociální věci a začlenění), poprvé hodnotí úroveň pokroku, kterého dosáhla každá země při plnění stanovených cílů EU, posuzuje úspěšnost harmonizace programů jednotlivých států v oblasti zaměstnanosti a růstu s příslušnými cíli EU a přispívá k otevřené debatě o úspěších a výzvách programů politiky soudržnosti. Zpráva dále apeluje na členské státy, aby zlepšily provádění programů a optimalizovali využívání finančních prostředků vyčleněných pro politiku soudržnosti, například v odvětví železniční dopravy, v klíčových energetických a environmentálních projektech a v oblasti sociálního začleňování.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn uvedl: Tato zpráva je v politice soudržnosti novinkou. Je výchozím bodem k uskutečnění našich snah o vytvoření účinného systému pro realizaci investic ze strukturálních fondů během programového období. Celosvětová hospodářská krize měla na provádění projektů bezesporu vliv: přesto jsme v souhrnném měřítku dosáhli pozitivních výsledků. Ukazuje se, že investice politiky soudržnosti do regionů jsou úspěšné. Provádění stanovených strategií probíhá uspokojivým tempem, obzvláště povzbuzující je pokrok, kterého jsme dosáhli v takových klíčových odvětvích, jako je výzkum, vývoj a inovace. Členské státy však nyní musí pokročit dál a zlepšit provádění programů.“

„Programy odborné přípravy a zvyšování kvalifikace, které nabízí Evropský sociální fond uchazečům o práci, pokračují úspěšně a přinášejí výsledky. Pro ty, kteří byli nejhůře zasaženi hospodářským útlumem, však můžeme udělat ještě víc. Chtějí-li členské státy dosáhnout účinného provádění programů, musí navýšit investice, zvláště v oblasti sociálního začlenění a vytváření institucionálních kapacit, “ uvedl komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor, a dodal: „Krize potvrdila význam a hodnotu Evropského sociálního fondu, neboť nejvyužívanější opatření v oblasti aktivních politik na trhu práce byla právě opatření zaměřená na zapojení lidí do pracovního procesu.

Z programů politiky soudržnosti mají prospěch miliony Evropanů a stovky tisíc podniků. Zpráva Komise, která je založena na národních zprávách 27 členských států, obsahuje důležité a vhodně načasované informace o možnostech strukturálních fondů uspíšit konec hospodářské krize. Slouží jako nástroj pro monitorování a identifikaci investičních oblastí, ve kterých musí být učiněna opatření vedoucí k urychlení výběru a provádění projektů spolufinancovaných v rámci programového období 2007–2013.

Největší část zdrojů politiky soudržnosti (zhruba 230 mld. EUR) byla vyčleněna na investice v klíčových oblastech agendy pro růst a zaměstnanost. Ze zprávy vyplývá, že v důležitých oblastech, jako jsou výzkum, vývoj a inovace, celoživotní učení a aktivní politiky na trhu práce, sice bylo dosaženo pokroku, uvádí však také, že je třeba vyvinout více úsilí a zrychlit provádění projektů v odvětví železniční dopravy, v klíčových energetických a environmentálních investicích, v digitálním hospodářství a projektů na podporu sociálního začlenění. Komise vyzývá členské státy, aby se zaměřily na tyto prioritní oblasti a v případě potřeby zavedly akční plány vedoucí k urychlení provádění projektů.

Přestože v letech 2007 až 2009 došlo k prudkému zhoršení sociální a hospodářské situace, zpráva poukazuje na pevné odhodlání zúčastněných stran uskutečnit původně stanovené cíle politiky. V průměru již bylo v celé EU více než 27 % finančních prostředků na období 2007–2013 přiděleno na specifické projekty: tyto investice přesahují částku 93 mld. EUR (kvóty výběru projektů podle členských států lze nalézt v přiložené zprávě MEMO/10/115).

Zpráva také na příkladě 40 projektů (viz MEMO/10/115) dokládá široký rozsah investičních aktivit. Poukazuje na zřejmou souvislost mezi prováděním programů a uskutečňováním cílů strategie Evropa 2020, kterými jsou zlepšení výsledků v oblasti inovací a vytvoření inteligentnějšího, ekologičtějšího a více sociálně zaměřeného hospodářství.

Není pochyb, že celosvětová hospodářská krize měla na provádění projektů určitý vliv. Ve svých zprávách ji mnoho států označilo za určující faktor, který znesnadňoval provádění programů. Proto byla provedena řada změn, jejichž cílem bylo přizpůsobit programy novým výzvám, které vyvstaly v souvislosti s hospodářskou krizí (IP/09/1175). Mnohé členské státy také zvolily flexibilnější přístup při provádění programů, aby v případě potřeby dokázaly opětovně zvážit priority a mohly tak zareagovat na nové potřeby podniků, dlouhodobě nezaměstnaných a v poslední době propuštěných lidí. V důsledku toho byl tok zdrojů politiky soudržnosti v podstatě neměnný, neboť členské státy využívají stability zdrojů EU k zachování a plánování klíčových investic také během hospodářské krize.

Poznámka pro redaktory

Prostřednictvím svých tří fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti – rozdělí EU v období 2007–2013 částku 347 mld. EUR mezi 27 členských států. Tato částka představuje 35 % souhrnného rozpočtu EU (975 mld. EUR) na zmíněné období.

Více informací o strategických zprávách a odkazy na 27 národních strategických zpráv lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Více informací o evropské politice soudržnosti lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti)

http://ec.europa.eu/esf (Evropský sociální fond)

Audiovizuální materiál k projektům a lidem, které podporuje Evropský sociální fond, lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar