Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Брюксел, 31 март 2010 г.

Нов доклад на Комисията представя първата оценка на изпълнението на Европейската политика на сближаване

Съгласно доклад относно програмите по линия на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007—2013 г., който бе приет днес, през последните три години ЕС е отпуснал 93 млрд. EUR или 27 % от предоставените от него средства за инвестиционни проекти в областта на заетостта и растежа в Европа. Представен от комисари Йоханес Хаан (Регионална политика) и Ласло Андор (Заетост, социални въпроси и социално приобщаване), докладът прави за първи път оценка на степента на осъществения от всяка държава напредък при постигането на договорените на равнище на ЕС цели. В него се вижда до каква степен държавите-членки са съумели да приравнят своите програми с целите на ЕС за заетост и растеж и така се създават условия за отворен дебат във връзка с постиженията, реализирани в рамките на програмите по линия на политиката на сближаване, и предизвикателствата във връзка с тях. В доклада се отправя и призив към държавите-членки за подобряване на изпълнението на програмите, за оптимално оползотворяване на средствата, отпуснати по линия на политиката на сближаване в железопътния сектор, в ключови проекти в областта на енергетиката и околната среда, както и в областта на социалното приобщаване.

Комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Този доклад е нов елемент от политиката на сближаване. С него се конкретизира нашата амбиция за изграждането на надеждна схема за реализирането на инвестициите от структурния фонд по време на програмния период. Глобалната икономическа криза без съмнение се отрази върху изпълнението на програмите. Като цяло обаче състоянието е добро. От доклада става ясно, че инвестициите по линия на политиката на сближаване на регионално равнище са увенчани с успех. Договорените стратегии се изпълняват с добри темпове, като особено добър напредък се наблюдава в ключови сектори като научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Сега държавите-членки трябва да продължат напред и да подобрят изпълнението на програмите.“

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Програмата за обучение и подобрение на уменията, предложена на лицата, търсещи работа по линия на Европейския социален фонд, се разгръща и дава резултати. За най-засегнатите от кризата лица обаче може да се направи и повече. Държавите-членки трябва да увеличат инвестициите, особено в областта на социалното приобщаване и изграждането на институционален капацитет, с цел ефективно изпълнение на програмите.“ Той добави също така: Кризата бе доказателство за уместността и значимостта на Европейския социален фонд, тъй като сред най-търсените мерки бяха мерките на активната политика на пазара на труда, насочени към това да се помогне на хората да намерят работа“.

Милиони европейци и стотици хиляди предприятия се възползваха от програмите по линия на политиката на сближаване. Изработен въз основа на изготвените от 27-те държави-членки национални доклади, докладът на Комисията отправя важни и навременни послания относно потенциала на структурните фондове за по-бързо излизане от икономическата криза. Той служи като средство за мониторинг, като определя сферите на инвестиции, в които е необходимо да се предприемат действия за ускоряване на подбора и изпълнението на проектите, съфинансирани в рамките на програмен период 2007—2013 г.

По-голяма част от средствата по линия на политиката на сближаване (приблизително 230 млрд. EUR) са набелязани за инвестиции в ключовите области от програмата за растеж и заетост. В доклада се отразява напредъкът, постигнат във важни области като научноизследователската и развойна дейност, иновациите, обучението през целия живот и активната политика на пазара на труда, но и се посочва необходимостта от ускоряване на изпълнението на проектите в железопътния сектор, в цифровата икономика, в социалното приобщаване, както и в ключовите инвестиции в областта на енергетиката и околната среда. Комисията призовава държавите-членки да насочат усилията си към тези приоритетни области, посредством изготвянето на планове за действие за преодоляване на забавянето, ако това бъде необходимо.

Въпреки рязкото влошаване на социално-икономическата обстановка между 2007 г. и 2009 г., в доклада се чете сериозен ангажимент за реализиране на първоначално заложените в програмата цели. Средно за ЕС над 27 % от средствата, предназначени за периода 2007—2013 г., вече са отпуснати за специфични проекти на обща стойност от над 93 млрд. EUR (за дела на избраните от държавите-членки проекти, вж. придружаващия документ MEMO/10/115 ).

Докладът включва и примерен набор от 40 проекта (вж. MEMO/10/115), който илюстрира широкия кръг от инвестиционни приоритети. В него се прокарва и ясна връзка между изпълнението на програмите и реализирането на целите по стратегия „Европа 2020“ за подобряване на резултатите в областта на иновациите и за създаване на по-интелигентна и по-екологосъобразна икономика, по-тясно ориентирана към социалното приобщаване.

Глобалната икономическа криза обаче без съмнение се отрази върху изпълнението на програмите. В много от националните доклади кризата е посочена като основна пречка пред изпълнението на програмите. В резултат на това в програмите бяха внесени редица изменения, така че те да отговарят по-адекватно на поставените от кризата предизвикателства (IP/09/1175). Много държави-членки избраха да заложат в своите програми на гъвкавия подход, за да уравновесят приоритетите, където това е необходимо, отговаряйки по този начин на потребностите на предприятията и на дълготрайно безработните, както и на неотдавна останалите без работа лица. В резултат на това притокът на средства по линия на политиката на сближаване остана в общи линии постоянен, тъй като държавите-членки се възползват от сигурните средства, отпуснати от ЕС, за да поддържат и планират ключови инвестиции дори в обстановка на икономическа криза.

Бележка към редакторите

Посредством трите си фонда — Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, ЕС ще инвестира в 27-те държави-членки 347 млрд. EUR за периода 2007—2013 г. Това представлява 35 % от общия бюджет на ЕС за същия период (975 млрд. EUR).

Повече информация относно стратегическия доклад и връзки към 27-те национални стратегически доклада можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Повече информация относно Европейската политика на сближаване:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд):

http://ec.europa.eu/esf (Европейски социален фонд)

Аудиовизуални материали за проекти и лица, получили подкрепа по линия на Европейския социален фонд:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar