Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Bryssel den 30 mars 2010

Viseringspolitiken tar ett steg framåt när EU-kodexen om viseringar börjar gälla

Den 5 April börjar EU-kodexen om viseringar (visum) att gälla. I viseringskodexen samlas alla bestämmelser om beslut i viseringsärenden i ett enda dokument. Detta ger ökad insyn, bidrar till större rättssäkerhet och säkrar likabehandling av sökande, samtidigt som det innebär en harmonisering av regler och praxis för de Schengenstater (22 medlemsstater och 3 associerade stater) som tillämpar den gemensamma viseringspolitiken

Kommissionsledamot Cecilia Malmström, med ansvar för inrikes frågor, uttryckte saken på följande sätt: ”Från och med den 5 april kommer villkoren för att utfärda viseringar för Schengenområdet till tredjelandsmedborgare att bli klarare och mer precisa, öppna och rättvisa. Det kommer att gå snabbare att få en EU-visering. Med EU-kodexen om viseringar kommer tillämpningen av EU:s viseringslagstiftning att bli helt harmoniserad.”

Viseringskodexen samlar alla befintliga bestämmelser om viseringar på ett ställe och innehåller gemensamma regler om villkoren och förfarandena för utfärdande av viseringar. Den omfattar generella bestämmelser och bestämmelser om vilken medlemsstat som ansvarar för en viseringsansökan. Kodexen innebär också en harmonisering av bestämmelserna om handläggning av ansökningar och meddelande av viseringsbeslut.

Det enhetliga formuläret för EU-viseringar har förenklats. Innehållet i vissa fält har förtydligats, till fördel för både sökande och personal vid konsulaten.

Fler kategorier av personer kommer att omfattas av undantag från viseringsskyldighet, och barn i åldrarna 6–12 år behöver endast betala 35 euro i viseringsavgift (den allmänna avgiften är 60 euro).

Medborgare i tredjeländer med vilka unionen har ingått avtal om förenklade viseringsförfaranden ska även i fortsättningen betala en viseringsavgift på 35 euro.

Kodexen bidrar också till ökad insyn och rättssäkerhet. Avslag på viseringsansökningar ska motiveras, och det ska även finnas möjlighet att överklaga avslag.

Slutligen ges unionens delegationer en större roll när det gäller att samordna medlemsstaternas samarbete inom ramen för ”det lokala Schengensamarbetet” i tredjeländer. Detta kommer också att bidra till att stärka harmoniseringen av förfaranden.

För att garantera att sökande behandlas lika har man utarbetat en handledning för handläggning av viseringsansökningar (antogs av kommissionen den 19 mars 2010). Den kommer att finnas tillgänglig för all konsulär personal i medlemsstaterna.

Viseringskodexen antogs av Europaparlamentet och rådet i juni 2009.

En video om dessa nyheter finns tillgänglig på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar