Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

V Bruseli 30. marca 2010

Krok vpred v oblasti spoločnej vízovej politiky: vízový kódex EÚ vstupuje do platnosti

Od 5. apríla vstupuje do platnosti vízový kódex Európskej únie. Vízový kódex zhromažďuje v jednom dokumente všetky právne ustanovenia, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia v oblasti vízovej politiky. Zvyšuje sa tak transparentnosť a právna istota a zaisťuje sa rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi o víza. Zároveň dochádza k harmonizácii pravidiel a postupov pre schengenské štáty (22 členských štátov a 3 pridružené štáty), ktoré uplatňujú spoločnú vízovú politiku.

Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti, uviedla: „Od 5. apríla sa stanú podmienky vydávania víz štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí chcú vstúpiť do schengenského priestoru, jasnejšími, presnejšími, transparentnejšími a spravodlivejšími. Na získanie víza bude potrebný kratší čas. Vízový kódex Európskej únie zabezpečí, že uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti vízovej politiky sa úplne zharmonizuje.“

Vízový kódex obsahuje všetky platné právne ustanovenia súvisiace s vydávaním víz a stanovujú sa v ňom spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov ich vydávania. Sú v ňom uvedené všeobecné ustanovenia, ako aj pravidlá, na základe ktorých sa stanovuje členský štát zodpovedný za vybavenie určitej žiadosti o víza, a harmonizujú sa v ňom ustanovenia o spracovávaní žiadostí a o rozhodnutiach.

Formulár pre jednotné vízum EÚ bol zjednodušený. Obsah jednotlivých položiek bol zjednodušený tak v prospech žiadateľov, ako aj konzulárnych pracovníkov.

Od poplatku za víza budú oslobodené ďalšie kategórie osôb a deti vo veku od 6 do 12 rokov budú za víza platiť len poplatok vo výške 35 EUR (základný poplatok ostáva nezmenený, a to 60 EUR).

Štátni príslušníci tretích krajín, s ktorými Únia uzavrela dohody o zjednodušení vydávania víz, budú aj naďalej platiť za víza poplatok 35 EUR.

Kódex okrem toho zvyšuje transparentnosť a právnu istotu. Zavádza povinnosť odôvodniť prípadné zamietnutie žiadosti o víza a poskytuje možnosť odvolať sa proti takémuto zamietavému rozhodnutiu.

Takisto sa vďaka nemu posilní postavenie delegácií Únie, pokiaľ ide o koordináciu spolupráce medzi členskými štátmi v rámci „miestnej schengenskej spolupráce“ v tretích krajinách. Prispeje to tiež k lepšej harmonizácii postupov.

Aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi o víza, Komisia vypracovala príručku pre spracovanie žiadostí o víza (ktorú schválila 19. marca 2010) a ktorá bude k dispozícii všetkým konzulárnym pracovníkom členských štátov.

Európsky parlament a Rada prijali vízový kódex v júni 2009.

Videozáznam je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar