Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Bruksela, 30 marca 2010

Krok w stronę wspólnej polityki wizowej: wejście w życie kodeksu wizowego UE

Dzień 5 kwietnia będzie pierwszym dniem stosowania kodeksu wizowego UE. Kodeks wizowy zbiera w jednym dokumencie wszystkie przepisy prawne regulujące wydawanie decyzji w sprawie wiz. Dzięki niemu wzrośnie przejrzystość, pewność prawa oraz zagwarantowane zostanie równe traktowanie osób składających wnioski wizowe poprzez ujednolicenie zasad i praktyk stosowanych przez państwa należące do strefy Schengen (22 państwa członkowskie i 3 państwa stowarzyszone), stosujących wspólną politykę wizową.

Komisarz Cecilia Malmström odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne oświadczyła: Od dnia 5 kwietnia warunki wydawania obywatelom państw trzecich wiz dla strefy Schengen staną się bardziej przejrzyste, precyzyjne i sprawiedliwe. Uzyskanie wizy UE będzie szybsze. Kodeks wizowy UE zagwarantuje pełną harmonizację stosowania przepisów prawnych UE w zakresie wiz.

W kodeksie wizowym zebrano wszystkie obowiązujące przepisy prawne w zakresie wiz. Ponadto kodeks ustanawia wspólne zasady i warunki dotyczące wydawania wiz. Obejmuje on przepisy ogólne oraz zasady, na podstawie których wyznacza się państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku wizowego. W kodeksie ujednolicono przepisy dotyczące rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji.

Uproszczono formularz wniosku o wydanie jednolitej wizy UE. Poszczególne pola są lepiej objaśnione, co ułatwia zarówno wypełnienie formularza, jak i pracę służb konsularnych.

Rozszerzono kategorie osób, które będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku wizowego oraz wprowadzono obniżoną opłatę za wydanie wizy dla dzieci od 6 do 12 roku życia (w ich przypadku będzie ona wynosiła 35 euro, zamiast pełnej opłaty 60 euro).

Opłata dla obywateli państw trzecich, z którymi Unia zawarła umowy o ułatwieniach wizowych, będzie nadal wynosić 35 euro.

Ponadto kodeks zwiększa przejrzystość i pewność prawa. Wprowadza on wymóg umotywowania decyzji o odrzuceniu wniosku wizowego i przewiduje możliwość złożenia odwołania od takiej decyzji.

Kodeks zwiększa rolę delegatur unii w koordynacji współpracy między państwami członkowskimi w ramach lokalnej współpracy między placówkami państw strefy Schengen w państwach trzecich. Przyczyni się on również do większej harmonizacji procedur.

Aby zapewnić równe traktowanie osób składających wnioski wizowe, opracowano „Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków wizowych” (przyjęte przez Komisję w dniu 19 marca 2010 r.), które będą udostępnione służbom konsularnym państw członkowskich.

Kodeks wizowy został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w czerwcu 2009 r.

Materiał filmowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar