Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Brussel, 30 maart 2010

Een stap vooruit voor het gemeenschappelijk visumbeleid: de EU-Visumcode wordt van kracht

Vanaf 5 april wordt de EU-Visumcode van kracht. Met de Visumcode worden alle wettelijke bepalingen in verband met beslissingen over visa in één document bijeengebracht. Dit vergroot de transparantie, bevordert de rechtszekerheid en garandeert een gelijke behandeling van alle aanvragers door voor de Schengenstaten (22 lidstaten en 3 geassocieerde staten) de voorschriften en werkwijzen bij de toepassing van het gemeenschappelijke visumbeleid te harmoniseren.

Commissaris Cecilia Malmström, bevoegd voor Binnenlandse Zaken, verklaarde: "Met ingang van 5 april worden de voorwaarden voor de afgifte van visa voor de Schengenruimte aan onderdanen van derde landen duidelijker, nauwkeuriger, transparanter en billijker. Een visum verkrijgen voor de EU zal sneller gaan. De EU-Visumcode zal ervoor zorgen dat de toepassing van het EU-visumrecht volledig geharmoniseerd zal verlopen."

De Visumcode brengt alle bestaande wettelijke bepalingen inzake visa bijeen en stelt gemeenschappelijke regels vast betreffende de voorwaarden en procedures voor de afgifte ervan. Ze bevat algemene bepalingen, maar ook regels om uit te maken welke lidstaat bevoegd is voor een bepaalde visumaanvraag, en ze harmoniseert de voorschriften betreffende de behandeling van aanvragen en het nemen van beslissingen.

Het uniforme aanvraagformulier voor EU-visa is vereenvoudigd. De inhoud van elk veld is zowel ten behoeve van de aanvragers als van het consulair personeel verduidelijkt.

Meer categorieën personen zullen in aanmerking komen voor een vrijstelling van visumleges en kinderen van 6 tot 12 jaar zullen nog slechts €35 aan leges moeten betalen (het algemene tarief blijft €60).

Onderdanen van derde landen waarmee de Unie visumversoepelingsovereenkomsten heeft gesloten, blijven visumleges van €35 betalen.

Daarenboven zorgt de Visumcode voor meer transparantie en rechtszekerheid. Elke weigering van een visumaanvraag moet worden gemotiveerd en tegen een negatieve beslissing moet hoger beroep mogelijk zijn.

Ten slotte deelt de code de delegaties van de Unie een grotere rol toe bij het coördineren van de samenwerking tussen de lidstaten in het kader van de "plaatselijke Schengensamenwerking" in derde landen. Dit zal eveneens de harmonisatie van de procedures in de hand werken.

Om de gelijke behandeling van alle visumaanvragers te garanderen is een Handleiding voor de behandeling van visumaanvragen opgesteld (door de Commissie goedgekeurd op 19.3.2010); deze zal aan alle consulair personeel van de lidstaten ter beschikking worden gesteld.

De Visumcode werd in juni 2009 door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld.

De video is te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar