Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Brüssel, 30. märts 2010

Samm edasi ELi ühise viisapoliitika vallas

Alates 5. aprillist hakkab kehtima ELi viisaeeskiri, mis koondab ühte õigusakti kõik viisaotsuseid reguleerivad sätted. Viisaeeskiri suurendab läbipaistvust ja õiguskindlust ning tagab viisataotlejate võrdse kohtlemise. Samuti ühtlustab see ühist viisapoliitikat järgivate Schengeni ala riikide eeskirju ja tavasid. Schengeni alasse kuuluvad 22 liikmesriiki ja 3 assotsieerunud riiki.

Siseasjade eest vastutava voliniku Cecilia Malmströmi sõnul muutuvad tingimused, mille alusel kolmandate riikide kodanikele antakse Schengeni viisasid, alates 5. aprillist selgemaks, täpsemaks, läbipaistvamaks ja õiglasemaks. „Ühtlasi kiireneb ELi viisade väljastamine. ELi viisaeeskiri kindlustab viisaalaste õigusaktide täieliku ühtlustamise ELis,” kommenteeris volinik.

Viisaeeskiri koondab endasse kõik olemasolevad viisasätted ning kehtestab viisade väljaandmise tingimusi ja menetlusi käsitlevad ühiseeskirjad. Eeskiri hõlmab üldsätteid, kuid samuti eeskirju, mis võimaldavad kindlaks teha, milline liikmesriik vastutab viisataotluse läbivaatamise eest. Lisaks näeb eeskiri ette ühtsed sätted taotluste läbivaatamise ja nende suhtes tehtavate otsuste kohta.

Ühtset ELi viisataotluse vormi on lihtsustatud, muutes selle väljade sisu nii taotlejate kui ka konsulaartöötajate jaoks mõistetavamaks.

Nende isikute ringi, kes on viisatasust vabastatud, on laiendatud ning 6–12aastatele lastele väljastatakse viisa vaid 35 euro eest (tavahinnaks jääb ka edaspidi 60 eurot).

Samuti maksavad viisa eest endiselt 35 eurot nende kolmandate riikide kodanikud, kellega EL on sõlminud viisarežiimi lihtsustamise lepingu.

Samas parandab viisaeeskiri läbipaistvust ja õiguskindlust. Eeskirja kohaselt tuleb viisataotluse rahuldamata jätmist põhjendada, samuti annab see võimaluse eitavat otsust vaidlustada.

Lisaks suurendab viisaeeskiri ELi delegatsioonide rolli liikmesriikide koostöö juhtimisel kolmandates riikides (nn kohalik Schengeni koostöö). Ka see aitab kaasa menetluste ühtlustamisele.

Selleks et tagada viisataotlejate võrdne kohtlemine, on koostatud viisataotluste menetlemise käsiraamat, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2010 ja mis tehakse kättesaadavaks kõikidele liikmesriikide konsulaartöötajatele.

Viisaeeskirja võtsid 2009. aasta juunis vastu Euroopa Parlament ja nõukogu.

Videoklippi uudise kohta saab vaadata järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111


Side Bar