Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/387

Bruxelles, den 30. marts 2010

Et skridt fremad for den fælles visumpolitik: EU-visumkodeksen tages i anvendelse

Fra den 5. april skal EU-visumkodeksen anvendes. Visumkodeksen samler alle retlige bestemmelser om visumafgørelser i ét dokument. Dette øger gennemsigtigheden, skaber større retssikkerhed og sikrer lige behandling af ansøgere, samtidig med at Schengenlandene (22 medlemsstater og 3 associerede lande), som anvender den fælles visumpolitik, får harmoniserede regler og praksis.

Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender, udtalte: "Fra den 5. april bliver betingelserne for at udstede visum til statsborgere i tredjelande, som ønsker at rejse ind i Schengenområdet, klarere, mere præcise, gennemsigtige og retfærdige. Det bliver hurtigere at få et EU-visum. EU-visumkodeksen sikrer, at anvendelsen af EU-visumlovgivningen harmoniseres fuldt ud."

Visumkodeksen samler alle gældende bestemmelser om visa og fastlægger fælles regler om betingelserne og procedurerne for visumudstedelse. Den omfatter generelle bestemmelser og regler, som fastsætter, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for en visumansøgning, og den harmoniserer bestemmelserne om behandling af ansøgninger og om afgørelser.

Den ensartede formular for EU-visumansøgninger er blevet strammet op. Det er blevet præciseret, hvad der skal stå i de enkelte felter til gavn for både ansøger og sagsbehandler.

Flere personkategorier bliver fritaget for visumafgiften, og der skal kun betales en visumafgift på 35 EUR for visum til børn mellem 6-12 år (den fulde afgift er stadig 60 EUR).

Statsborgere i de tredjelande, som EU har indgået en visumlempelsesaftale med, skal fortsat betale en visumafgift på 35 EUR.

Kodeksen øger endvidere gennemsigtigheden og retssikkerheden. Den indfører krav om begrundet afslag på visumansøgninger og giver mulighed for at appellere negative afgørelser.

Endelig får EU-delegationerne en større rolle i koordineringen af medlemsstaternes samarbejde inden for det "lokale Schengensamarbejde" i tredjelande. Dette vil også bidrage til en yderligere harmonisering af procedurerne.

For at sikre lige behandling af visumansøgninger er der udarbejdet en håndbog for behandling af visumansøgninger (vedtaget af Kommissionen den 19.3.2010), som vil blive stillet til rådighed for personalet på medlemsstaternes konsulater.

Videoen findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111

Visumkodeksen blev vedtaget i juni 2009 af Europa-Parlamentet og Rådet.


Side Bar