Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Bryssel den 29 mars 2010

Resultattavlan för konsumentmarknaderna konstaterar hinder för bättre konsumentköp och sämre villkor för konsumenterna

Europeiska kommissionen offentliggör idag vårens resultattavla för konsumentmarknaderna. Den visar att hinder för handel över gränserna gör att EU:s konsumenter fortfarande inte kan dra full nytta av den inre marknaden. Klyftan mellan den gränsöverskridande och den inhemska näthandeln ökar. Villkoren för konsumenterna har försämrats i många länder, t.ex. om man mäter detta utifrån konsumenternas förtroende för myndigheter och icke-statliga organisationer med ansvar för konsumentfrågor. I vissa medlemsstater har dock resultaten förbättrats trots de svåra ekonomiska tiderna. Konsumenternas köpkraft varierar betydligt från ett land till ett annat. I sex länder ligger den 50 % under EU-genomsnittet. I de rikare länderna har konsumenterna lättare råd med varor och tjänster, trots högre priser. Kommissionen arbetar med att åtgärda dessa hinder med hjälp av en rad åtgärder, t.ex. genom att förenkla reglerna för detaljhandlarna.

– För konsumenterna innebär en enda EU-marknad ett löfte om ökat utbud och lägre priser. Detta löfte infrias emellertid ofta inte, eftersom både näringsidkarna och kunderna hänvisas till handel inom sina nationsgränser på grund av de stora hinder som jag tillsammans med mina kolleger i kommissionen är fast besluten att undanröja, säger kommissionsledamoten med ansvar för hälso- och konsumentfrågor, John Dalli. Men jag vill ändå berömma de medlemsländer som trots trycket på statsbudgeten fortsätter att skapa förutsättningar där de som tillvaratar konsumenternas intressen ges tilltro och där tvister kan lösas snabbt, tillägger han.

Resultattavlan

Resultattavlan för konsumentmarknaderna visar hur den inre marknaden fungerar för konsumenterna i fråga om utbud, konkurrenskraftiga priser och kundtillfredsställelse. Från och med 2010 behandlar vårens resultattavla integrationen av detaljhandelsmarknaden och villkoren för konsumenterna i de enskilda länderna. I höstens resultattavla, som kommer att antas i oktober, kommer 50 specifika sektorer på marknaden att undersökas med syftet att identifiera de sektorer som fungerar dåligt för konsumenterna.

Huvudsakliga resultat

Hinder för handel över gränserna

De gränsöverskridande transaktionernas antal och värde är ett mått på integrationen av EU:s detaljhandelsmarknad. Den gränsöverskridande handeln har vuxit långsamt. Under 2009 gjorde bara 29 % av konsumenterna inköp i något annat EU-land (25 % under 2008) och bara 25 % av detaljhandlarna sålde varor till andra EU-länder (20 % under 2008). Klyftan mellan den inhemska och den gränsöverskridande näthandeln växer. Under 2009 köpte 34 % av EU:s konsumenter varor eller tjänster på nätet från säljare i hemlandet (28 % under 2008), medan bara 8 % beställde varor och tjänster från andra EU-länder (6 % under 2008).

Tidigare undersökningar från kommissionen har visat att handel över gränserna kan innebära stora besparingar och ett större utbud för konsumenterna (se IP/09/1564 och MEMO/09/475).

Men hindren består, vilket får till följd att många näringsidkare inte säljer till utlandet. Tidigare rapporter visar att över 60 % av de gränsöverskridande beställningarna misslyckas. Kommissionen är fast besluten att följa en strategi för att avveckla dessa hinder med hjälp av en rad åtgärder som fastställdes i oktober 2009 (se MEMO/09/475). Bland dessa kan nämnas åtgärder för att få ett slut på de splittrade reglerna, främja tvistlösning över gränserna och förenkla regelverket för näringsidkarna.

Sämre villkor för konsumenterna i EU-länderna

Konsumentvillkoren definieras av ett antal faktorer, t.ex. hur bra regelverket fungerar för konsumenterna och näringsidkarna, hur effektiv tvistlösningen och klagomålshanteringen är och i vilken utsträckning konsumenterna har förtroende för myndigheter, återförsäljare, annonsörer och konsumentorganisationer.

Den ekonomiska krisen har inverkat negativt på dessa villkor och i de flesta länder har det skett en försämring. Men åtta medlemsstater (Portugal, Luxemburg, Irland, Italien, Österrike, Frankrike, Slovakien och Storbritannien) når bättre resultat än under 2008.

Stora skillnader när det gäller vad konsumenterna har råd med

Resultattavlan visar att det råder stora skillnader mellan EU-länderna när det gäller i vilken utsträckning konsumenterna har råd med varor och tjänster, med hänsyn både till den genomsnittliga inkomsten och till prisnivåerna. Det är slående att befolkningen i de rikare EU-länderna kan unna sig mer, trots högre priser. Luxemburg är med bred marginal det land där konsumenterna har högst köpkraft. Därefter kommer Storbritannien, Cypern, Nederländerna och Österrike.

Se även: MEMO/10/109

Hela resultattavlan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar