Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

V Bruseli 29. marca 2010

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov odhaľuje prekážky brániace uzatváraniu výhodnejších obchodov a zhoršenie podmienok pre spotrebiteľov

Jarná hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, odhalila, že európski spotrebitelia ešte stále nečerpajú všetky výhody vnútorného trhu, a to z dôvodu prekážok v cezhraničnom obchode. Rozdiel medzi cezhraničným a domácim elektronickým obchodom sa neustále prehlbuje. Vnútroštátne podmienky pre spotrebiteľov – merané napr. prostredníctvom dôvery v spotrebiteľské orgány a mimovládne organizácie, a účinnosť riešenia sporov – sa v mnohých krajinách zhoršili. Niektoré členské štáty si svoje postavenie napriek zložitému hospodárskemu obdobiu zlepšili. Cenová dostupnosť tovarov a služieb pre spotrebiteľov sa v závislosti od jednotlivých krajín vo veľkej miere líši: v šiestich krajinách je cenová dostupnosť nižšia ako polovica priemeru EÚ. Život v bohatších krajinách EÚ je pre spotrebiteľov vhodnejší i napriek vyšším cenovým úrovniam. Komisia sa snaží riešiť existujúce prekážky na základe celého radu opatrení, vrátane zjednodušenia pravidiel pre maloobchodných predajcov.

John Dalli, komisár zodpovedný za politiku v oblasti zdravia a spotrebiteľov, uviedol: „Jednotný európsky trh je pre spotrebiteľov prísľubom väčšieho výberu a nižších cien. Tento prísľub však často zostáva nenaplnený, keďže obchodníci ako aj zákazníci zostávajú obmedzení hranicami svojho štátu z dôvodu značných prekážok. Spolu s mojimi kolegami komisármi som odhodlaný ich odstrániť“. Zároveň dodal: „Chcem pochváliť tie členské štáty, ktoré zoči-voči tlaku na vnútroštátny rozpočet, naďalej investujú do prostredia, kde sú organizácie na ochranu spotrebiteľov dôveryhodnými partnermi a spory sa riešia rýchlo“.

Hodnotiaca tabuľka

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov poskytuje dôkazy a výstrahy o tom, ako sa vnútorný trh vyvíja zo spotrebiteľskej perspektívy, pokiaľ ide o výber, ceny a spokojnosť. Od roku 2010 bude jarná hodnotiaca tabuľka skúmať integráciu maloobchodného trhu a vnútroštátne podmienky pre spotrebiteľov. Jesenná tabuľka bude prijatá v októbri a bude skúmať 50 špecifických trhových odvetví, aby sa odhalili tie, ktoré zo spotrebiteľskej perspektívy fungujú zle.

Kľúčové zistenia

Prekážky v cezhraničnom obchode

Počet a hodnota cezhraničných transakcií je meradlom integrácie maloobchodného trhu EÚ. Cezhraničný obchod ukazuje slabý nárast: v roku 2009 iba 29 % spotrebiteľov uskutočnilo nákup v inej krajine EÚ (25 % v roku 2008) a iba 25 % maloobchodných predajcov uskutočnilo predaj do inej krajiny EÚ (20 % v roku 2008). Rozdiel medzi domácimi a cezhraničnými elektronickými nákupmi rastie: V roku 2009 si 34 % spotrebiteľov EÚ zakúpilo tovar alebo služby elektronicky od vnútroštátnych predajcov (28 % v roku 2008), ale iba 8 % uskutočnilo objednávku z inej krajiny EÚ (6 % v roku 2008).

Predchádzajúce štúdie Komisie ukázali, že cezhraničné nakupovanie môže skutočne pomôcť ušetriť a poskytnúť spotrebiteľom väčší výber (pozri IP/09/1564 a MEMO/09/475).

Prekážky však zostávajú a v ich dôsledku mnohí obchodníci odmietajú dodávať tovar do zahraničia. Predchádzajúce správy ukázali, že viac ako 60 % cezhraničných zákaziek zlyháva. Komisia je odhodlaná pokračovať v stratégii odstraňovania týchto prekážok na základe celého radu opatrení identifikovaných v októbri 2009 (pozri MEMO/09/475). Zahŕňajú zrušenie fragmentácie predpisov, podporu riešenia cezhraničných sporov a zjednodušenie predpisov pre maloobchodných predajcov.

Zhoršenie vnútroštátneho spotrebiteľského prostredia

Spotrebiteľské prostredie je definované viacerými faktormi napr. kvalitou predpisov týkajúcich sa spotrebiteľov a podnikov, účinnosťou riešenia sporov a vybavovania sťažností, a dôverou spotrebiteľov v orgány, maloobchodných predajcov, inzerentov a spotrebiteľské organizácie.

Hospodárska kríza negatívne ovplyvnila tieto podmienky pre spotrebiteľov, pričom väčšina krajín zažívala úpadok. Ale osem členských štátov (Portugalsko, Luxembursko, Írsko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo) si v porovnaní s rokom 2008 svoje výsledky zlepšilo.

Veľké rozdiely v cenovej dostupnosti pre spotrebiteľov

Hodnotiaca tabuľka odhalila veľké rozdiely v cenovej dostupnosti tovarov a služieb pre spotrebiteľov vzhľadom na priemerné príjmy, ako aj cenové úrovne. Prekvapujúco je život pre spotrebiteľov cenovo dostupnejší v bohatších krajinách EÚ, a to i napriek vyšším cenovým úrovniam: Luxembursko je zďaleka cenovo najdostupnejšou krajinou, za ním nasleduje Spojené kráľovstvo, Cyprus, Holandsko a Rakúsko.

Pozri tiež: MEMO/10/109

Úplné znenie hodnotiacej tabuľky:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar