Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Bryssel, 29. maaliskuuta 2010

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu paljastaa esteitä edullisemmille ostoksille ja kuluttajaolosuhteiden heikentymisen

Euroopan komissio julkaisi tänään kuluttajamarkkinoita koskevan kevään tulostaulun, joka paljastaa, että EU:n kuluttajat eivät vieläkään saa sisämarkkinoista parasta mahdollista hyötyä, koska rajat ylittävälle kaupankäynnille on esteitä. Ero rajat ylittävän ja kotimaassa tapahtuvan sähköisen kaupankäynnin välillä käy yhä suuremmaksi. Kuluttajaolosuhteet ovat heikentyneet monissa maissa. Olosuhteiden mittareita ovat mm. kuluttajien luottamus kuluttajaviranomaisiin ja kuluttajajärjestöihin sekä riitojen käsittelyn tehokkuus. Eräät jäsenvaltiot ovat kuitenkin parantaneet tulostaan taloudellisesti vaikeasta ajasta huolimatta. Kuluttajien kyky ostaa tavaroita ja palveluja vaihtelee suuresti maittain: kuudessa maassa ostokyky on alle puolet EU:n keskiarvosta. Rikkaammissa EU-maissa eläminen on kuluttajille edullisempaa korkeammista hintatasoista huolimatta. Komissio pyrkii poistamaan olemassa olevia esteitä toimenpidepaketilla, johon kuuluu esimerkiksi jälleenmyyjiä koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

”Euroopan sisämarkkinoiden on tarkoitus tarjota kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja edullisempia hintoja. Tämä tarkoitus jää kuitenkin usein täyttymättä, sillä niin kauppiaiden kuin ostajienkin on hankalien esteiden rajoittamina tyydyttävä toimimaan kotimaassaan. Yhdessä komissaarikollegojeni kanssa olemme vakaasti päättäneet purkaa nuo esteet”, totesi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli, ja jatkoi: ”Haluan kiittää niitä jäsenvaltioita, jotka valtion talousarviopaineista huolimatta edelleen investoivat sellaiseen kuluttajaympäristöön, jossa luotetaan valvontaan ja ratkaistaan riidat nopeasti”.

Tulostaulu

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta saadaan näyttöä ja varoituksia siitä, miten sisämarkkinat toimivat kuluttajien kannalta (valinnanvara, kilpailukykyiset hinnat ja tyytyväisyys). Vuodesta 2010 alkaen kevään tulostaulussa tarkastellaan vähittäismarkkinoiden yhdentymistä ja kansallisia kuluttajaolosuhteita. Syksyn tulostaulu julkaistaan lokakuussa, ja siinä seurataan 50:tä markkinasektoria, joista pyritään erottamaan ne, jotka mahdollisesti toimivat kuluttajien kannalta huonosti.

Keskeiset havainnot

Rajat ylittävän kaupan esteet

EU:n vähittäismarkkinoiden yhtenäisyyttä voidaan mitata rajat ylittävien kauppatapahtumien määrällä ja arvolla. Rajat ylittävä kauppa kasvaa verkkaisesti: vuonna 2009 vain 29 % kuluttajista teki lainkaan ostoksia toisessa EU-maassa (25 % vuonna 2008) ja vain 25 % vähittäismyyjistä myi tavaraa johonkin toiseen EU-maahan (20 % vuonna 2008). Kotimaassa tapahtuvan ja rajat ylittävän verkkokaupan välinen ero kasvaa: 34 % EU:n kuluttajista osti tavaroita tai palveluja sähköisesti kotimaassaan toimivilta myyjiltä vuonna 2009 (28 % vuonna 2008), mutta vain 8 % teki tilauksia muista EU-maista (6 % vuonna 2008).

Komission aikaisemmissa selvityksissä on käynyt ilmi, että kuluttajat voivat päästä selvästi halvemmalla ja hyötyä suuremmasta valikoimasta tekemällä ostoksia yli rajojen (ks. IP/09/1564 ja MEMO/09/475).

Mutta yhä on jäljellä esteitä, joiden vuoksi monet kauppiaat eivät suostu toimittamaan tuotteita ulkomaille. Raporttien mukaan yli 60 % rajat ylittävistä tilauksista epäonnistuu. Komissio on vakaasti päättänyt kaataa nämä esteet noudattamalla strategiaa, joka perustuu lokakuussa 2009 määritettyyn toimenpideluetteloon (ks. MEMO/09/475). Kyseisiä toimenpiteitä ovat sääntöjen yhtenäistäminen, rajat ylittävien riitojen ratkaisun tehostaminen ja kauppiaita koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Kansallisten kuluttajaympäristöjen heikentyminen

Kuluttajaympäristöä määrääviä tekijöitä ovat mm. kuluttajia ja yrityksiä koskevien sääntöjen laatu, riitojen ratkaisun ja valitusten käsittelyn tehokkuus sekä kuluttajien luottamus viranomaisiin, kauppiaisiin, mainostajiin ja kuluttajajärjestöihin.

Talouskriisillä on ollut kielteinen vaikutus näihin kuluttajia koskeviin olosuhteisiin, ja ne ovatkin huonontuneet useimmissa maissa. Kahdeksan jäsenvaltiota (Portugali, Luxemburg, Irlanti, Italia, Itävalta, Ranska, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta) on kuitenkin parantanut tulostaan vuoteen 2008 verrattuna.

Kuluttajien ostokyvyssä suuria eroja

Tulostaulun mukaan kuluttajien kyvyssä ostaa tavaroita ja palveluja on suuria eroja EU-maiden välillä, kun otetaan huomioon sekä keskimääräiset tulot että hintatasot. Yllättävää kyllä, eläminen rikkaammissa EU-maissa on kuluttajille edullisempaa korkeammista hintatasoista huolimatta. Ostokyky on selvästi paras Luxemburgissa, ja seuraavina ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Kypros, Alankomaat ja Itävalta.

Katso myös: MEMO/10/109

Tulostaulu kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar