Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Brüssel, 29. märts 2010

Tarbijaturu tulemustabel osutab tõketele piiriüleses kaubanduses ning tarbijatingimuste halvenemisele.

Euroopa Komisjoni täna avaldatud kevadisest tarbijaturu tulemustabelist selgub, et ELi tarbijad ei saa veel kasutada siseturu kõiki hüvesid, sest piiriülene kaubavahetus on takistatud. Lõhe piiriülese ja kodumaise e- kaubanduse vahel suureneb. Riiklikul tasandil mõõdetakse tarbijatingimusi näiteks tarbijate usaldusega tarbijakaitseasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide suhtes ning vaidluste lahendamise tõhususega. Paljudes riikides on need tingimused halvenenud. Mõned riigid on oma tulemusi vaatamata raskele majandusolukorrale siiski parandanud. Tarbijate võimalused endale tooteid ja teenuseid lubada on riigiti erinevad, kuues liikmesriigis on need võimalused poole väiksemad kui ELis keskmiselt. Rikkamates ELi riikides on elu kõrgemale hinnatasemele vaatamata tarbijatele taskukohasem. Komisjon soovib olemasolevad tõkked kõrvaldada ning lähtub oma töös meetmete loetelust, mis hõlmab jaemüüjate suhtes kehtivate eeskirjade lihtsustamist.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli sõnas: „Tarbijate jaoks pidi ühtne turg kaasa tooma suurema valiku ja madalamad hinnad. See lubadus on sageli lubaduseks jäänudki, sest kaupmehed ja ostjad on suletud ületamatute tõketega riigipiiride vahele. Koos kolleegidega oleme otsustanud need tõkked kõrvaldada.” Ta lisas: „Ma tahaksin tunnustada neid liikmesriike, kes vaatamata riigieelarve survele investeerivad jätkuvalt sellise keskkonna loomisse, kus usaldatakse tarbijakaitsjaid ja vaidlused lahendatakse kiiresti.”

Tulemustabel

Tarbijaturu tulemustabel kajastab, millised on tarbija jaoks siseturu toimimise eelised ja puudused, võttes arvesse kaubavalikut, konkurentsivõimelist hinda ning tarbijate rahulolu. 2010. aasta kevadises tarbijaturu tulemustabelis hinnatakse jaeturu integreerumist ja riikide tarbijatingimusi. Sügisene tulemustabel võetakse vastu oktoobris ning selles uuritakse 50 turusektorit, et selgitada välja tarbija jaoks teistest halvemini toimivad sektorid.

Põhijäreldused

Piiriülese kaubanduse tõkked

Piiriüleste tehingute arv ja maht näitavad ELi jaemüügituru integreerituse taset. Piiriülene kaubandus on kasvanud tagasihoidlikult – 2009. aastal tegi ainult 29 % tarbijatest sisseoste mõnes teises ELi liikmesriigis (2008. aastal 25 %) ning ainult 25 % jaemüüjatest müüs kaupa mõnda teise ELi liikmesriiki (2008. aastal 20 %). Kodumaise ja piiriülese e-kaubanduse vahe suureneb – 2009. aastal ostis 34 % ELi tarbijatest kaupu või teenuseid Interneti teel kodumaiselt müüjalt (2008. aastal 28 %), kuid ainult 8 % tellis kaupu või teenuseid teistest ELi liikmesriikidest (2008. aastal 6 %).

Varem on komisjoni uuringutest selgunud, et piiriülene kaubandus tagab tarbijatele hinnasäästu ja suurema valiku (vt IP/09/1564 ja MEMO/09/475).

Paraku esineb jätkuvalt tõkkeid ning seetõttu keelduvad paljud kaupmehed kauba tarnimisest välismaale. Varasemad aruanded on näidanud, et 60 % piiriülestest tellimustest jääb täitmata. Komisjon on otsustanud rakendada nende tõkete kõrvaldamise strateegiat, lähtudes 2009. aasta oktoobris koostatud meetmete loetelust (vt MEMO/09/475). Meetmetega nähakse ette vähendada eeskirjade killustatust, edendada piiriüleste vaidluste lahendamist ja lihtsustada jaemüüjate suhtes kehtivaid eeskirju.

Tarbijatingimuste halvenemine liikmesriikides

Tarbijakeskkonda iseloomustavad mitu tegurit, näiteks tarbijaid ja ettevõtjaid puudutava õigusloome kvaliteet, vaidluste ja kaebuste lahendamise tõhusus ning tarbijate usaldus ametiasutuste, jaemüüjate, reklaamitegijate ja tarbijaorganisatsioonide vastu.

Majanduskriis on loetletud valdkondi mõjutanud tarbijatele ebasoodsas suunas, enamikes riikides on tarbijatingimused halvenenud. Siiski on kaheksa liikmesriiki (Portugal, Luksemburg, Iirimaa, Itaalia, Austria, Prantsusmaa, Slovakkia ja Ühendkuningriik) parandanud oma tulemusi võrreldes 2008. aastaga.

Tarbijate võimaluste suur erinevus

Võttes arvesse nii keskmist sissetulekut kui ka hinnataset, on tulemustabeli kohaselt tarbijate võimalused endale tooteid ja teenuseid lubada riigiti väga erinevad. Rikkamates ELi riikides on elu kõrgemale hinnatasemele vaatamata tarbijatele taskukohasem. Parima tulemusega riikide hulgas on Luksemburg oma kodanikele kõige taskukohasem, talle järgnevad Ühendkuningriik, Küpros, Madalmaad ja Austria.

Vaata ka MEMO/10/109

Tulemustabeli täistekst:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar