Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/384

Брюксел, 29 март 2010 г.

Индексът за развитие на пазарите на дребно разкрива пречки пред по-изгодните покупки и влошаване на условията за потребителите

Публикуваното днес от Европейската комисия пролетно издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно показва, че европейските потребители все още не се възползват напълно от предимствата на вътрешния пазар, поради съществуващи пречки пред трансграничната търговия. Задълбочава се разликата между трансграничната и вътрешната електронна търговия. В много държави се наблюдава влошаване на условията за потребителите на национално ниво, измервани например посредством доверието на потребителите в органите и неправителствените организации за защита на потребителите и ефективността при уреждане на спорове. Някои държави-членки обаче са подобрили резултатите си, въпреки трудния икономически период. Възможностите на потребителите значително варират в различните държави: в шест държави достъпът на потребителите до стоки и услуги е под 50 % от средното ниво за ЕС. Животът в по-богатите държави от ЕС е по-евтин за потребителите, въпреки по-високите нива на цените. Комисията работи по премахването на съществуващите пречки с помощта на набор от мерки, сред които е опростяването на правилата за търговците на дребно.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали заяви: „За потребителите Единният европейски пазара означава обещание за по-богат избор и по-ниски цени. Това обещание обаче често остава неизпълнено, тъй като съществуват значителни пречки, които ограничават в рамките на националните граници както пазаруващите, така и търговците,но аз и моите колеги комисари сме твърдо съм решени да премахнем тези пречки“. Той добави също така: „Бих искал да похваля тези държави-членки, които въпреки тежестта за националните си бюджети продължават да инвестират в среда, в която надзорните органи за потребителите се ползват с доверие и споровете се разрешават своевременно“.

Индексът

Индексът за развитие на пазарите на дребно предоставя доказателства и алармира за представянето на вътрешния пазар от гледна точка на потребителите, що се отнася до избор, конкурентни цени и удовлетворение. От 2010 г. пролетното издание на Индекса ще разглежда интегрирането на пазара на дребно и условията за потребителите на национално ниво. Есенното издание ще бъде прието през м. октомври и ще разглежда 50 отделни пазарни сектора, за да посочи тези, които може да не функционират правилно за потребителите.

Основни констатации

Пречки пред трансграничната търговия

Броят и стойността на трансграничните сделки е показател за интегрираността на пазарите на дребно в ЕС. При трансграничната търговия се наблюдава ограничен растеж: през 2009 г. само 29 % от потребителите са пазарували в друга държава-членка на ЕС (в сравнение с 25 % през 2008 г.) и само 25 % от търговците на дребно са извършили продажби в друга държава-членка на ЕС (в сравнение с 20 % през 2008 г.). Задълбочава се разликата между вътрешните и трансграничните покупки онлайн: през 2009 г. 34 % от потребителите в ЕС са закупили стоки или услуги онлайн от национални продавачи (28 % през 2008 г.), но едва 8 % са поръчали от друга държава в ЕС (6 % през 2008 г.).

Предишни проучвания на Комисията показват, че пазаруването зад граница може реално да спести средства на потребителя и да му предложи по-богат избор (вж. IP/09/1564 и MEMO/09/475).

Но пречките продължават да съществуват, вследствие на което много търговци отказват да правят доставки в чужбина. Предишни доклади показват, че повече от 60 % от трансграничните поръчки не се осъществяват. Комисията е твърдо решена да следва стратегия за премахване на тези пречки с помощта на набора от мерки, изготвен през м. октомври 2009 г. (вж. MEMO/09/475). Сред тях са мерки за прекратяване на разпокъсаността на правилата, за подобряване на разрешаването на трансгранични спорове и за опростяване на правилата за търговците на дребно.

Влошаване на условията за потребителите

Условията за потребителите се определят от редица фактори, сред които сакачеството на правилата по отношение на потребителите и предприятията, ефективността при уреждане на спорове и разглеждане на жалби, както и доверието на потребителите в органите, търговците на дребно, рекламодателите и потребителските организации.

Икономическата криза се отрази неблагоприятно на условията за потребителите, като в повечето държави се наблюдава влошаване. Осем държави-членки обаче (Португалия, Люксембург, Ирландия, Италия, Австрия, Франция, Словакия и Обединеното кралство) подобриха своите резултати в сравнение с 2008 г.

Големи различия по отношение на достъпа на потребителите до стоки и услуги

Индексът установи големи различия между държавите-членки на ЕС по отношение на възможностите на потребителите да си позволят стоки и услуги, отчитайки както средното ниво на доходите, така и нивата на цените. Учудващо е, че животът в по-богатите страни от ЕС е по-евтин за потребителите, въпреки по-високите нива на цените. С голяма преднина на челното място е Люксембург, следван от Обединеното кралство, Кипър, Нидерландия и Австрия.

Вж. също: MEMO/10/109

Пълния текст на Индекса можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#3CMS


Side Bar