Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

V Bruseli 29. marca 2010

Európska komisia posilňuje opatrenia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá pre intenzívnejší boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Nový návrh prispeje k boju proti novodobým formám otroctva prostredníctvom ustanovení, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad vnútroštátnych právnych predpisov o trestných činoch a trestoch, ďalej účinnejšiu pomoc obetiam a prísnejší postup pri trestnom stíhaní zločincov zodpovedných za obchodovanie s ľuďmi.

Európska komisárka pre vnútorné záležitosti, Cecilia Malmströmová, uviedla: „V 21. storočí by sa ženy a dievčatá nemali stávať obeťami sexuálneho otroctva, deti by nemali byť bité a týrané, nútené žobrať a kradnúť, a mládež nútená pracovať v otrasných podmienkach za mizerné mzdy. Takéto zločiny sú absolútne neprípustné. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zastavili ľudí zodpovedných za takéto konanie.“

Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce je na svete aspoň 2,45 milióna ľudí, ktorí sú v dôsledku obchodovania s ľuďmi zneužívaní na nútenú prácu. Mnohé z týchto obetí, v prevažnej väčšine ženy a dievčatá, sú zneužívané na prostitúciu (43 %) alebo na podradné práce (32 %). Odhaduje sa, že pri obchodovaní s ľuďmi smerom do EÚ alebo v rámci EÚ ide každoročne o niekoľko stotisíc obetí.

Komisia dnes predložila pravidlá EÚ, ktoré budú zaväzovať členské štáty EÚ ku konaniu na troch úrovniach – trestne stíhať zločincov zodpovedných za obchodovanie s ľuďmi, ochraňovať obete a predchádzať trestným činom. Komisia taktiež podnikne náležité kroky na vymenovanie koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Európska politika v oblasti obchodovania s ľuďmi by sa tak mala stať efektívnejšou, zreteľnejšou a koherentnejšou, a to aj pokiaľ ide o riešenie hlavných príčin týchto javov, ako aj spoluprácu s tretími krajinami.

Týmto návrhom by sa mal posilniť súlad vnútroštátnych právnych predpisov o trestných činoch a trestoch. Vinníci by tak mali čeliť obvineniam aj v prípade, ak by trestný čin spáchali v zahraničí. Polícia a súdne orgány by mali mať k dispozícii vyšetrovacie nástroje využívané na boj proti organizovanému zločinu.

Obetiam by sa malo poskytnúť ubytovanie, zdravotná starostlivosť na zotavenie a ochrana v prípade, že budú svedkami, aby sa nebáli svedčiť proti páchateľom. Zároveň im bude priznaná právna pomoc pri súdnom konaní, a to aj pri uplatňovaní nároku na finančnú kompenzáciu.

Návrh Komisie počíta so zvyšovaním informovanosti potenciálnych obetí, ktoré môžu padnúť do rúk obchodníkov s ľuďmi, ako aj verejných činiteľov, aby boli schopní rozpoznávať prípady obchodovania a riešiť ich, čím sa prispeje k zvýšeniu prevencie obchodovania s ľuďmi. Európska komisia podporuje sankcie voči osobám, ktoré vedome zamestnávajú obete obchodovania s ľuďmi alebo využívajú ich služby. V členských štátoch sa vytvoria orgány na monitorovanie týchto opatrení.

Nový návrh vychádza z legislatívneho návrhu z roku 2009 a nahrádza existujúce pravidlá platné od roku 2002 (IP/09/472). Pôvodný návrh bolo nutné prepracovať v dôsledku nadobudutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Európska komisia si zároveň bude môcť overiť, či je právo EÚ správne prenesené do vnútroštátnych právnych predpisov a v prípade nesúladu bude možné proti krajinám, ktoré si nesplnili svoje povinnosti, začať konanie na Európskom súdnom dvore.

O uvedených návrhoch sa bude rokovať v Európskom parlamente a v Rade ministrov EÚ, a po ich schválení by mali byť transponované do vnútroštátnych právnych predpisov.

Kontext

MEMO/10/108

Komisia dnes navrhla opatrenia na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí (IP10/379, MEMO/10/107)

Dnešný návrh možno nájsť na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar