Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Bruksela, dnia 29 marca 2010 r.

Komisja Europejska intensyfikuje walkę z handlem ludźmi

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek dotyczący nowych przepisów, które pozwolą intensywniej zwalczać handel ludźmi. Nowy wniosek pomoże w walce z nowoczesnymi formami niewolnictwa zapewniając spójność przepisów krajowych dotyczących przestępstw i kar, lepszą pomoc dla ofiar oraz bardziej zdecydowane działania w zakresie ścigania przestępców odpowiedzialnych za handel ludźmi.

Cecilia Malmström, komisarz odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, oświadczyła: „W XXI wieku kobiety i dziewczęta nie powinny być sprowadzane do roli seksualnych niewolnic, dzieci bite i maltretowane, zmuszane do żebrania i kradzieży, młodzi ludzie zmuszani do pracy w strasznych warunkach za głodowe wynagrodzenie. Przestępstwa te są absolutnie niedopuszczalne. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby powstrzymać osoby odpowiedzialne za te czyny.”

Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie co najmniej 2,45 mln osób pada ofiarą pracy przymusowej na skutek handlu ludźmi. Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji (43 %) – w przeważającej większości kobiety i dziewczęta – lub do ciężkiej pracy (32 %). Szacuje się, że co roku w ramach handlu ludźmi sprowadzanych jest na terytorium UE lub przemieszcza się w jej obrębie kilkaset tysięcy osób.

Komisja przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący przepisów unijnych, które zobowiążą państwa UE do działań na trzech płaszczyznach: ścigania przestępców, chronienia ofiar i prewencji. Komisja podejmie również wkrótce działania zmierzające do powołania unijnego koordynatora ds. zwalczania handlu ludźmi, co ma na celu zwiększenie skuteczności, widoczności i spójności unijnej polityki w zakresie handlu ludźmi, również w odniesieniu do podejmowania działań w związku z podstawowymi przyczynami tych zjawisk oraz współpracy z państwami trzecimi.

Wniosek spowoduje zwiększenie spójności przepisów krajowych w zakresie przestępstw i kar. Sprawcy przestępstw będą stawiani przed sądem również w przypadku przestępstw popełnianych zagranicą. Policja i organy sądowe uzyskają dostęp do narzędzi dochodzeniowych wykorzystywanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Ofiarom zapewni się zakwaterowanie, opiekę medyczną, aby mogły odzyskać siły, a także prawo do korzystania z ochrony przysługującej świadkom, aby nie bały się zeznawać przeciwko sprawcom. Ofiary otrzymają także pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, również w celu ubiegania się o kompensatę finansową.

Aby uczynić więcej w kierunku zapobiegania handlowi ludźmi, we wniosku przewidziano pogłębianie świadomości wśród potencjalnych ofiar w zakresie narażenia na działania handlarzy ludźmi, a także wśród urzędników państwowych w zakresie wykrywania przypadków handlu ludźmi oraz sposobów postępowania w odniesieniu do nich. Wniosek zachęca do wprowadzenia sankcji wobec osób świadomie zatrudniających ofiary handlu ludźmi lub korzystających z ich usług. We wniosku ustanowiono również niezależne organy w państwach członkowskich, monitorujące realizację przewidzianych w nim działań.

Nowy wniosek stanowi rozwinięcie wniosku legislacyjnego przedstawionego w 2009 r., dotyczącego zmiany przepisów obowiązujących od 2002 r. (IP/09/472). W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zaistniała potrzeba zmiany poprzedniego wniosku. Jest to również okazja dla Komisji Europejskiej do sprawdzenia, czy prawo unijne zostało należycie przeniesione do prawa krajowego oraz do pociągnięcia państw, które go nie przestrzegają, do odpowiedzialności przed Trybunałem.

Wnioski zostaną przedyskutowane na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego oraz Rady Ministrów, a po zatwierdzeniu powinny zostać przeniesione do prawa krajowego.

Informacje uzupełniające

MEMO/10/108

W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła ponadto wniosek dotyczący środków zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci (IP10/379, MEMO/10/107)

Tekst przedłożonego dziś wniosku znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar