Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Brussel, 29 maart 2010

EU-Commissie voert strijd tegen mensenhandel op

De Europese Commissie stelde vandaag nieuwe regels voor om de strijd tegen mensenhandel op te voeren. Het nieuwe voorstel moet moderne slavernij helpen bestrijden door te zorgen voor meer samenhang tussen de nationale regels inzake strafbaarstelling en bestraffing, betere hulp aan slachtoffers en een hardere aanpak bij de vervolging van de mensenhandelaars.

Commissaris Malmström, die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken, verklaarde: "In de 21e eeuw zou er geen sprake meer mogen zijn van vrouwen en meisjes die tot seksuele slavernij worden gedwongen, van kinderen die worden geslagen en mishandeld en onder dwang moeten bedelen en stelen, en van jonge volwassenen die gedwongen worden om in mensonterende omstandigheden voor een hongerloon te werken. Dat soort misdrijven is onder geen enkel voorwendsel aanvaardbaar. We moeten er alles aan doen om degenen die dergelijke daden plegen een halt toe te roepen.

Volgens ramingen van de Internationale Arbeidsorganisatie verrichten wereldwijd minstens 2,45 miljoen mensen gedwongen arbeid als een gevolg van mensenhandel. De meeste slachtoffers van mensenhandel worden uitgebuit voor prostitutie (43%) – in grote meerderheid vrouwen en meisjes – of voor ongeschoold werk (32%). Naar schatting verscheidene honderdduizenden mensen komen jaarlijks de EU binnen via mensenhandel of zijn binnen de EU het slachtoffer van mensenhandel.

De Commissie stelt vandaag EU-regels voor die de EU-lidstaten ertoe zullen verplichten op drie fronten actie te ondernemen: vervolging van mensenhandelaars, bescherming van de slachtoffers en preventie van het misdrijf. De Commissie zal weldra ook stappen ondernemen om een EU-"coördinator bestrijding mensenhandel" aan te stellen, die moet zorgen voor een grotere doeltreffendheid, zichtbaarheid en samenhang van het EU-beleid inzake bestrijding van mensenhandel, onder meer wat betreft de aanpak van de diepere oorzaken en de samenwerking met derde landen.

Het voorstel zal zorgen voor meer samenhang tussen de nationale regels inzake strafbaarstelling en bestraffing. De daders zullen vervolgd worden, zelfs als zij misdrijven in het buitenland plegen. Recherchemiddelen zoals die welke tegen de georganiseerde misdaad worden ingezet, zullen ter beschikking worden gesteld van politie en gerechtelijke autoriteiten.

Slachtoffers zullen een woning krijgen, medische verzorging om hen te helpen bij hun herstel, en getuigenbescherming zodat zij niet bang hoeven te zijn om als getuige tegen de daders op te treden. De slachtoffers zullen kosteloze rechtsbijstand krijgen gedurende de gehele procedure, ook met het oog op het vorderen van een schadevergoeding.

Om meer te doen ter preventie van mensenhandel wil het voorstel potentiële slachtoffers bewust maken van het gevaar om ten prooi te vallen aan mensenhandelaars en overheidsfunctionarissen aanleren om gevallen van mensenhandel te herkennen en ermee om te gaan. Het stimuleert de bestraffing van personen die willens en wetens slachtoffers van mensenhandel in dienst nemen of hen diensten laten verrichten. Voorts zal het leiden tot de oprichting van instanties in de lidstaten die toezicht moeten houden de uitvoering van deze acties.

Dit nieuwe voorstel bouwt voort op een wetgevingsvoorstel dat in 2009 werd uitgewerkt ter vervanging van de bestaande regels, die sinds 2002 van kracht zijn (IP/09/472). Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moest het vorige voorstel worden aangepast. Dit geeft de Europese Commissie tevens de gelegenheid na te gaan of de EU-voorschriften correct zijn omgezet in nationaal recht en de landen die hun verplichtingen niet zijn nagekomen voor de rechter te brengen.

De voorstellen zullen worden besproken in het Europees Parlement en de Raad van Ministers en moeten na goedkeuring worden omgezet in nationale wetgeving.

Achtergrond

MEMO/10/108

De Commissie stelde vandaag ook maatregelen voor ter bestrijding van het seksueel misbruik van kinderen (IP10/379, MEMO/10/107).

Het voorstel van vandaag is te vinden op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar