Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Briuselis, 2010 m. kovo 29 d.

ES Komisija stiprina kovą su prekyba žmonėmis

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas nuostatas, kad sustiprintų kovą su prekyba žmonėmis. Priėmus naująjį pasiūlymą bus lengviau kovoti su šiuolaikine vergove, nes bus nuosekliau taikomos nusikaltimus ir bausmes reglamentuojančios nacionalinės nuostatos, teikiama didesnė pagalba aukoms ir imamasi griežtesnių priemonių siekiant baudžiamojon atsakomybėn patraukti prekyba žmonėmis užsiimančius nusikaltėlius.

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė C. Malmström sakė: „XXI amžiuje moterys ir mergaitės neturėtų patekti į seksualinę vergiją, su vaikais neturėtų būti blogai elgiamasi, jie neturėtų būti mušami, verčiami elgetauti ir vagiliauti, o jaunuoliai neturėtų būti priversti dirbti baisiomis sąlygomis už varganą užmokestį. Šių nusikaltimų negalima toleruoti jokiomis aplinkybėmis. Privalome padaryti viską, kad sustabdytume už šiuos nusikalstamus veiksmus atsakingus asmenis.“

Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, pasaulyje yra bent 2,45 mln. žmonių, prekybos žmonėmis aukų, dirbančių priverstinį darbą. Dauguma prekybos žmonėmis aukų išnaudojamos priverčiant verstis prostitucija (43 %) – dažniausiai moterys ir mergaitės – arba dirbti juodžiausią darbą (32 %). Manoma, kad kasmet su tikslu parduoti į ES atvežami arba ES teritorijoje parduodami keli šimtai tūkstančių žmonių.

Šiandien Komisija pasiūlė ES nuostatas, kurių laikantis ES valstybės narės būtų įpareigotos veikti trijose konkrečiose srityse: traukti baudžiamojon atsakomybėn prekyba žmonėmis besiverčiančius nusikaltėlius, apsaugoti aukas ir užkirsti kelią nusikaltimams. Be to, Komisija greitai žengs žingsnius, kad paskirtų ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorių, kad ES kovos su prekyba žmonėmis politika būtų veiksmingesnė, matomesnė ir nuoseklesnė ir kad ją įgyvendinant, be kita ko, būtų šalinamos pagrindinės priežastys ir bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis.

Pasiūlymu būtų geriau suderintos nusikaltimus ir bausmes reglamentuojančios nacionalinės nuostatos. Kaltinimus teisės pažeidėjams būtų galima pareikšti net už užsienyje padarytus nusikaltimus. Policija ir teismai turėtų galėti naudotis tyrimo priemonėmis, kurios naudojamos kovojant su organizuotu nusikalstamumu.

Aukoms turėtų būti suteiktas būstas, medicininė priežiūra, kad jos lengviau atsigautų, taip pat liudytojų apsaugos priemonės, kad jos nebijotų duoti parodymus prieš kaltininkus. Viso proceso metu aukos gautų ir teisinę pagalbą, be kita ko, ir finansinės žalos atlyginimo tikslu.

Siekiant sustiprinti prekybos žmonėmis prevenciją, pasiūlyme numatyta geriau informuoti potencialias aukas apie joms gresiančią riziką patekti į prekiautojų žmonėmis pinkles, taip pat valstybės pareigūnus, kad jiems būtų lengviau atskleisti ir tirti prekybos žmonėmis atvejus. Jame raginama taikyti sankcijas asmenims, kurie žinodami įdarbina prekybos žmonėmis aukas arba perka jų teikiamas paslaugas. Be to, pasiūlymu valstybėse narėse sukuriamos šių priemonių įgyvendinimą prižiūrėsiančios įstaigos.

Naujajame pasiūlyme remiamasi 2009 m. pateiktu teisės akto pasiūlymu, kuriuo siekiama pakeisti nuo 2002 m. galiojančias nuostatas (IP/09/472). Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ankstesnį pasiūlymą reikia pakeisti. Tai taip pat suteiks galimybę Europos Komisijai patikrinti, ar ES teisės normos tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę, o to nepadariusias šalis paduoti į Teismą.

Pasiūlymą apsvarstys ES Parlamentas ir Ministrų taryba, o kai jis bus patvirtintas – turės būti perkeltas į nacionalinę teisę.

Papildoma informacija

MEMO/10/108

Šiandien Komisija taip pat pasiūlė priemones, skirtas kovai su vaikų seksualiniu išnaudojimu (IP10/379, MEMO/10/107).

Šiandienos pasiūlymą rasite

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.


Side Bar