Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/380

Brüssel, 29. märts 2010

EL tõhustab inimkaubanduse vastast võitlust

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku uute eeskirjade kohta, millega tõhustatakse inimkaubanduse vastast võitlust. Uus ettepanek võimaldab sellele orjanduse tänapäevasele vormile tõhusamalt vastu astuda. Selleks soovitakse ühtlustada kuritegude määratlust ning karistusi käsitlevaid siseriiklikke eeskirju, anda paremini abi inimkaubanduse ohvritele ning karmistada meetmeid inimkaubandusega tegelevate kurjategijate vastutusele võtmiseks.

Siseküsimuste eest vastutava voliniku Cecilia Malmströmi arvates ei tohiks 21. sajandi maailmas leiduda naisi ja tüdrukuid, kes on sunnitud seksuaalsesse orjusesse, pekstud ja väärkoheldud lapsi, keda sunnitakse kerjama ja varastama, ning noori täiskasvanuid, kes peavad väga väikese palga eest töötama kohutavates tingimustes. „Selliste kuritegudega ei saa mingil juhul leppida. Me peame tegema kõik endast oleneva, et lõpetada inimkaubandus ja tabada sellega tegelevad kurjategijad,” kommenteeris volinik Malmström.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul on maailmas vähemalt 2,45 miljonit inimest, kes peavad inimkaubanduse tulemusena tegema sunniviisilist tööd. Enamik inimkaubanduse ohvritest sunnitakse elatist teenima prostitutsiooniga (43%, ülekaalukalt naised ja tüdrukud) või ebaväärikate töödega (32%). Arvatakse, et igal aastal liigub ELi või ELi sees inimkaubanduse tulemusena sadu tuhandeid inimesi.

Euroopa Komisjon esitab uusi ELi eeskirju käsitleva ettepaneku, millega kohustataks liikmesriike tegutsema kolmel rindel: hoolitsema selle eest, et inimkauplejatele esitataks nende sooritatud kuritegude eest süüdistus, kaitsma inimkaubanduse ohvreid ja ära hoidma inimkaubandusega seotud kuritegusid. Komisjon võtab varsti ka meetmeid inimkaubanduse vastase võitluse ELi koordinaatori ametisse määramiseks, et muuta ELi inimkaubandusevastane poliitika tõhusamaks, nähtavamaks ja ühtlasemaks. See eeldab tegelemist probleemi algpõhjustega ja koostööd kolmandate riikidega.

Ettepanek ühtlustaks kuritegude määratlust ja karistusi käsitlevaid siseriiklikke eeskirju. Kurjategijatele esitataks süüdistus ka välismaal toime pandud kuritegude eest. Politsei- ja kohtuasutused peaksid oma kasutusse saama organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses tarvitatavad uurimisvahendid.

Ohvritele tuleks tagada majutus, taastumiseks vajalik arstiabi ja tunnistajakaitse, et nad julgeksid anda tunnistusi kurjategijate vastu. Nad saaksid ka kogu menetluse jooksul tasuta õigusabi, sealhulgas rahalise hüvitise taotlemiseks.

Inimkaubanduse ärahoidmise tõhustamiseks nähakse ettepanekus ette potentsiaalsete ohvrite teavitamine inimkaubanduse ohvriks langemise ohtudest. Samuti soovitakse suurendada ametiasutuste teadlikkust, et nad suudaksid avastada inimkaubandusega seotud juhtumeid ja neid lahendada.

Ettepanekus kutsutakse üles kehtestama karistusi isikute vastu, kes teadlikult palkavad inimkaubanduse ohvreid või ostavad neilt teenuseid. Ettepanekuga loodaks liikmesriikides ka asutused, kes jälgivad kõnealuste meetmete rakendamist.

Uue ettepaneku aluseks on 2009. aastal esitatud õigusakti ettepanek, millega asendatakse alates 2002. aastast kehtivad eeskirjad (IP/09/472) Pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuleb kõnealust ettepanekut muuta. See võimaldaks Euroopa Komisjonil kontrollida, kas liikmesriikide eeskirjad vastavad ELi õigusaktidele ning neid mitte täitvad liikmesriigid kohtusse kaevata.

Ettepanekuid hakkavad arutama Euroopa Liidu Parlament ja nõukogu ning, kui need kiidetakse heaks, siis võetakse need üle riiklikku õigusse.

Taustateave

MEMO/10/108

Komisjon esitas täna ka ettepanekud meetmete kohta, mis käsitlevad võitlust laste seksuaalse kuritarvitamisega (IP10/379, MEMO/10/107).

Täna esitatud ettepaneku leiate järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar