Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Bryssel den 25 mars 2010

Genombrott i andra fasen av förhandlingarna mellan EU och USA om en liberalisering av luftrummet (open skies). Vice ordförande Siim Kallas välkomnar förslaget till avtal

EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor, betecknar det preliminära avtal som ingicks idag mellan förhandlare från EU och USA som ett avsevärt framsteg i den andra fasen av open skies-avtalet. ”Man har kommit överens om ett förfarande för att ytterligare utvidga och befästa den transatlantiska luftfartsmarknaden. Båda parterna har beslutat att utvidga regleringssamarbetet och avlägsna de hinder för marknadstillträde som bromsat utvecklingen av världens viktigaste luftfartsmarknader. Detta förslag till avtal, som bygger på det framgångsrika open skies-avtalet mellan EU och USA från 2007, innebär ett avgörande genombrott i liberaliseringen av den globala luftfartsnäringen”, sade Kallas. I ekonomiska termer beräknas inrättandet av ett luftrum utan gränser mellan EU och USA att ge ett ekonomiskt tillskott på 12 miljarder euro samt cirka 80 000 nya arbetstillfällen. Avsevärda framsteg gjordes även i fråga om en ny ram för att gemensamt ta itu med luftfartsnäringens miljöeffekter och även på områdena säkerhet, konkurrens och sociala frågor. Siim Kallas kommer att lägga fram förslaget till avtal för godkännande vid rådsmötet för transportfrågor som äger rum i juni under det spanska ordförandeskapet.

Den andra förhandlingsfasen inleddes i maj 2008 och följdes av ytterligare sju förhandlingsomgångar. Idag beslutades de sista detaljerna i ett nytt avtal. Europeiska unionen och Förenta staterna undertecknade ett luftfartsavtal 2007 som har tillämpats sedan den 30 mars 2008. Genom det nya avtalet fullgörs det uppdrag som gavs vid det senaste toppmötet EU-USA i november 2009 att förhandla fram ett väl avvägt avtal till 2010.

Det avtal som ingicks i den första förhandlingsfasen utgjorde tveklöst världens viktigaste luftfartsavtal. Det innebar fritt marknadstillträde för flygtrafik i samtliga 27 EU-länder och USA. Dessa marknader utgör sammantaget nästan 60 % av den globala flygtrafiken. Dessutom skapades en helt ny regleringsplattform för att ta itu med alla gemensamma problem som rör flygtrafiken mellan EU och USA.

Avtalet från 2007 berör dock inte direkt den centrala frågan om en reform av ägandeförhållandena inom luftfartsnäringen och av kontrollreglerna. Det provisoriska avtal som ingåtts denna vecka inkluderar ett åtagande om att inleda arbetet med en sådan reform. Med hänvisning till de positiva erfarenheterna av EU:s inre marknad har EU länge förordat ett sådant avtal. Man hävdar att det skulle bidra till att frigöra luftfartsnäringen från de ålderdomliga regleringarna gällande utländska investeringar som gör att luftfartsnäringen inte kan fungera som andra näringar.

Det provisoriska avtalet innehåller ett antal incitament för att främja en reform. När USA ändrar sin lagstiftning så att investerare från EU kan få ägarmajoritet i amerikanska flygbolag kommer EU i gengäld att tillåta att amerikanska investerare får ägarmajoritet i EU-flygbolag. Amerikanska flygbolag kommer även att få ytterligare rättigheter i fråga om marknadstillträde från och till EU. Man kommer fortlöpande att se över att det sker framsteg på detta område.

Avsevärda framsteg gjordes även i förhandlingarna om regleringssamarbete.

  • Avtalet kommer att stärka samarbetet om miljöfrågor med krav på samstämmighet och samspel mellan marknadsbaserade åtgärder (t.ex. handeln med utsläppsrätter) i syfte att undvika överlappning. Vidare förbättras öppenheten i fråga om bullerskyddsåtgärder vid flygplatser och miljövänlig teknik, miljövänliga bränslen och miljövänlig flödesplanering kommer att främjas. Detta samarbete är av vital betydelse för att kunna minska koldioxidutsläppen från internationell flygtrafik.

  • För första gången i flygets historia finns det en artikel i avtalet som rör de sociala aspekterna i flygförbindelserna mellan EU och USA. Det kommer inte enbart att bidra till att luftfartsanställdas rättigheter tillgodoses utan även leda till höga arbetsnormer.

  • Avtalet kommer att öka det redan goda samarbetet i säkerhetsfrågor och leda till bättre resursfördelning vid hot mot flygtrafiken genom att främja en maximal ömsesidig tillit till varandras säkerhetsåtgärder och snabba och samordnade åtgärder vid nya hot.

  • Genom avtalet utvidgas ytterligare den roll som den gemensamma kommittén EU–USA innehar. Kommittén följer upp genomförandet av avtalet och samordnar de olika faserna i regleringssamarbetet. De nya reglerna kommer att medföra minskad byråkrati (t.ex. ömsesidigt erkännande av varandras regleringsbeslut) och förhindra onödigt dubbelarbete (t.ex. genom gemensamma säkerhetsinitiativ, en enda säkerhetskontroll och förenklade passagerarrutiner).

  • Marknadstillträdet kommer att utökas ytterligare genom att EU-flygbolag får utvidgat tillträde till flygtrafik som finansieras av den amerikanska staten (”Fly America”). Förutsatt att man gör vissa ändringar av reglerna om bullerbegränsningar vid flygplatser kommer EU-flygbolag i framtiden att få nya kommersiella möjligheter att flyga mellan USA och länder utanför EU. Vidare kommer ett flertal av de hinder som finns för EU:s och USA:s investeringar i flygbolag från tredjeländer att försvinna.


Side Bar