Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

V Bruseli 25. marca 2010

Prelom v rokovaniach EÚ a USA o druhej etape „otvoreného neba“: podpredseda Kallas víta návrh dohody

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu, uvítal predbežný konsenzus v súvislosti s druhou etapou leteckej dohody o „otvorenom nebi“ (open skies), ktorý dnes dosiahli vyjednávači EÚ a USA, a považuje ho za „významný krok vpred“. „Dohodli sme sa na postupe, ktorým sa ďalej rozšíri a upevní transatlantický trh leteckej dopravy. Obe strany sa zhodli na tom, že treba posilniť spoluprácu v oblasti regulácie a odstrániť prekážky prístupu na trh, ktoré bránia rozvoju najvýznamnejších trhov s leteckou dopravou na svete. Táto predbežná dohoda, ktorá stavia na úspechu dohody EÚ a USA o otvorenom nebi z roku 2007, predstavuje významný prelom v procese normalizácie svetového leteckého priemyslu.“ Odhaduje sa, že z ekonomického hľadiska by úplne otvorenie vzdušného priestoru EÚ a USA prinieslo až 12 miliárd EUR a až 80 000 nových pracovných miest. Vyjednávači dosiahli značný pokrok aj v rokovaniach o novom rámci pre spoločné riešenie otázky vplyvov leteckej dopravy na životné prostredie, ako aj v otázkach bezpečnosti, hospodárskej súťaže a sociálnych vecí. Podpredseda Kallas predloží návrh dohody na schválenie na júnovom zasadnutí Rady pre dopravu v rámci španielskeho predsedníctva.

Po otvorení rokovaní o druhej etape v máji 2008 a po absolvovaní ďalších siedmich kôl rokovaní dnes vyjednávači dokončili vypracovanie podrobných pravidiel novej dohody. Zástupcovia Európskej únie a Spojených štátov podpísali v roku 2007 dohodu o leteckej doprave, ktorá sa uplatňuje od 30. marca 2008. Dnešnou dohodou sa napĺňa mandát na dosiahnutie vyváženej dohody v roku 2010 udelený na poslednom samite EÚ a USA v novembri 2009.

Dohoda dosiahnutá v rámci prvej etapy bola pravdepodobne najvýznamnejšou dohodou o leteckých službách na svete, nakoľko umožnila otvorený prístup na trhy s leteckými službami všetkým 27 členským štátom a USA, pričom tieto trhy predstavujú v súhrne takmer 60 % celosvetového objemu leteckej dopravy. Okrem toho vytvorila aj jedinečnú regulačnú platformu na riešenie všetkých spoločných otázok súvisiacich s leteckými službami EÚ a USA.

Dohoda z roku 2007 sa však priamo nezaoberala kľúčovou otázkou reformy vlastníctva leteckých spoločností a pravidiel riadenia. Záväzok zapojiť sa do procesu realizácie takejto reformy je súčasťou predbežnej dohody dosiahnutej tento týždeň. Zástupcovia Európskej únie sa na základe pozitívnych skúseností s vnútorným trhom EÚ dlho zasadzovali za takýto výsledok. Argumentovali tým, že reforma by bola rozhodujúcim krokom pri odstraňovaní zastaraných regulačných prekážok v oblasti zahraničných investícií, ktoré leteckému priemyslu znemožňujú fungovať ako hociktoré iné odvetvie priemyslu.

V predbežnej dohode sa zavádza niekoľko stimulov na podporu reformy: keď Spojené štáty zmenia svoje právne predpisy tak, aby umožnili investorom z EÚ väčšinové vlastníctvo leteckých spoločností z USA, EÚ recipročne umožní investorom z USA väčšinové vlastníctvo leteckých spoločností z EÚ. Letecké spoločnosti z USA budú môcť využívať aj dodatočné práva prístupu na trh letov do EÚ a z nej. Pokrok na ceste k dosiahnutiu tohto výsledku bude predmetom pravidelného hodnotenia.

Vyjednávači dosiahli podstatné zlepšenie aj v hľadiska regulačnej spolupráce:

  • Dohodou sa posilní spolupráca v environmentálnych otázkach: bude sa požadovať zlučiteľnosť a interakcia trhových opatrení (akými sú napríklad systémy obchodovania s emisnými kvótami) s cieľom predchádzať zdvojeniu úsilia, bude sa presadzovať lepšia transparentnosť opatrení súvisiacich s hlukom určených pre letiská a budú sa posilňovať ekologické technológie, manažment palív a manažment letovej prevádzky. Táto spolupráca je predpokladom účinného znižovania emisií CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy.

  • Vôbec prvýkrát v histórii letectva je súčasťou dohody osobitný článok o sociálnom aspekte vzťahov EÚ a USA v oblasti leteckej dopravy. Nielenže sa tým zachovajú existujúce zákonné práva zamestnancov leteckých spoločností, ale vykonávanie dohody prispeje aj k posilneniu pracovných noriem.

  • Dohodou sa zvýši už aj tak vysoká úroveň spolupráce v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy s cieľom lepšie rozdeľovať zdroje v prípade hrozieb tým, že sa EÚ a USA budú vzájomne v maximálnej miere spoliehať na bezpečnostné opatrenia druhej strany, ako aj presadzovaním rýchlych a koordinovaných reakcií na nové hrozby.

  • Dohoda predpokladá ďalšie rozšírenie úlohy spoločného výboru EÚ a USA, teda orgánu, ktorý monitoruje vykonávanie dohody a koordinuje rôzne pracovné okruhy regulačnej spolupráce. Novými pravidlami sa zníži byrokracia (napríklad vzájomným uznávaním regulačných rozhodnutí druhej strany) a bude sa predchádzať zbytočnému zdvojenému využívaniu zdrojov (napríklad spoločné bezpečnostné iniciatívy, jednorazová bezpečnostná kontrola, uľahčenie cestovania).

  • Rozšíri sa prístup na trh a prevádzkovatelia z EÚ tak získajú ďalší prístup k programom financovaným vládou Spojených štátov v oblasti dopravy (program Fly America). S prihliadnutím na určité zmeny právneho rámca pre obmedzenia týkajúce sa hluku platné pre letiská letecké spoločnosti z EÚ získajú v budúcnosti nové obchodné príležitosti prevádzkovať lety medzi USA a nečlenskými štátmi EÚ. Okrem toho sa odstránia aj viaceré prekážky v oblasti investícií EÚ a USA do leteckých spoločností z tretích krajín.


Side Bar