Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Bruksela, dnia 25 marca 2010 r.

Przełom w drugim etapie negocjacji UE-USA w sprawie „otwartego nieba”: wiceprzewodniczący Kallas z zadowoleniem przyjmuje projekt umowy

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, z zadowoleniem przyjął osiągniętą dziś przez negocjatorów z UE i USA wstępną umowę w sprawie drugiego etapu umowy lotniczej „Otwarte niebo”, określając ją „istotnym krokiem naprzód”. „Postanowiono prowadzić proces na rzecz dalszego rozszerzania i konsolidacji transatlantyckiego rynku lotniczego. Strony zgodziły się na zacieśnienie współpracy regulacyjnej i usunięcie barier ograniczających dostęp do rynku, które opóźniały rozwój najważniejszych rynków lotniczych na świecie. W oparciu o sukces unijno-amerykańskiej umowy „Otwarte niebo” z 2007 r. obecny projekt porozumienia stanowi znaczący przełom w procesie normalizowania światowego sektora lotniczego”. Szacuje się, że korzyści ekonomiczne płynące z utworzenia otwartego obszaru lotniczego między UE i USA wyniosą nawet 12 mld euro. Powstanie przy tym 80 tys. nowych miejsc pracy. Negocjatorzy osiągnęli również znaczne postępy w uzgadnianiu nowych ram na rzecz wspólnego zaradzania skutkom lotnictwa dla środowiska naturalnego, jak również w dziedzinie ochrony, konkurencyjności i kwestiach socjalnych. W czerwcu w okresie hiszpańskiej prezydencji wiceprzewodniczący Kallas przedstawi projekt umowy do zatwierdzenia przez Radę ds. transportu.

Po rozpoczęciu drugiego etapu negocjacji w maju 2008 r. i po przeprowadzeniu siedmiu kolejnych rund negocjacyjnych negocjatorzy zakończyli dziś szczegółowe prace nad nową umową. Unia Europejska i Stany Zjednoczone podpisały w 2007 r. umowę o transporcie lotniczym, która jest stosowana od 30 marca 2008 r. Obecna umowa jest spełnieniem mandatu udzielonego podczas ostatniego szczytu UE-USA w listopadzie 2009 r. i dotyczącego osiągnięcia wyważonego porozumienia w 2010 r.

Umowa zawarta na pierwszym etapie była prawdopodobnie najważniejszą na świecie umową o komunikacji lotniczej, gdyż umożliwiła otwarcie dostępu do rynku przewozów lotniczych 27 państwom członkowskim i Stanom Zjednoczonym – rynku, który obejmuje prawie 60 proc. światowego lotnictwa. Ponadto w jej ramach powstała bezprecedensowa platforma regulacyjna umożliwiająca poruszanie wszystkich wspólnych spraw związanych z prowadzeniem przewozów lotniczych między UE i USA.

W umowie z 2007 r. nie uwzględniono jednak bezpośrednio kluczowej kwestii: reformy przepisów dotyczących własności i kontroli w odniesieniu do przedsiębiorstw lotniczych. Osiągnięte w tym tygodniu tymczasowe porozumienie zawiera zobowiązanie do rozpoczęcia procesu zmierzającego do reformy.

Gromadząc pozytywne doświadczenia na rynku wewnętrznym, Unia Europejska przez długi czas nalegała na osiągnięcie takiego wyniku twierdząc, że stanowiłby on istotny krok na drodze do uwolnienia sektora lotniczego od przestarzałych ograniczeń regulacyjnych w dziedzinie inwestycji zagranicznych, które to ograniczenia uniemożliwiały jego funkcjonowanie w sposób, w jaki funkcjonują pozostałe sektory. W tymczasowej umowie określono szereg zachęt służących wspieraniu reformy: jeśli Stany Zjednoczone dokonają zmian w swoich przepisach, zezwalając unijnym inwestorom na posiadanie pakietów większościowych w amerykańskich przedsiębiorstwach lotniczych, UE zezwoli – na zasadzie wzajemności – na posiadanie przez inwestorów amerykańskich pakietów większościowych w unijnych przedsiębiorstwach lotniczych, zaś amerykańskie przedsiębiorstwa lotnicze skorzystają z dodatkowych praw dostępu do rynku UE oraz z tego rynku. Postępy w realizacji tego zamierzenia będą regularnie monitorowane. Negocjatorzy osiągnęli również znaczne postępy w zakresie współpracy regulacyjnej:

  • Umowa wzmocni współpracę w dziedzinie ochrony środowiska poprzez ustanowienie wymogu zharmonizowania i współdziałania środków rynkowych (takich jak systemy handlu uprawnieniami do emisji) w celu zapobiegania powielaniu wysiłków, poprzez poprawę przejrzystości w zakresie środków na rzecz zwalczania hałasu na lotniskach, oraz poprzez promowanie ekologicznych technologii i paliw a także zarządzania ruchem lotniczym z poszanowaniem środowiska. Współpraca ta ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w międzynarodowym sektorze lotniczym.

  • Po raz pierwszy w historii lotnictwa umowa zawiera specjalny artykuł dotyczący społecznego wymiaru stosunków UE-USA w dziedzinie lotnictwa. Zapewni to nie tylko ochronę obowiązujących praw pracowników przedsiębiorstw lotniczych, lecz także wysokie standardy pracy.

  • Dzięki umowie zacieśni się jeszcze bardziej już teraz ścisła współpraca w dziedzinie ochrony, co zapewni lepszy rozdział zasobów na potrzeby zwalczania zagrożeń systemu lotniczego poprzez wspieranie maksymalnego wzajemnego zaufania do środków ochrony drugiej strony oraz szybkie i skoordynowane reagowanie na nowe zagrożenia.

  • W umowie zwiększa się rolę Wspólnego Komitetu UE-USA, będącego organem odpowiedzialnym za monitorowanie procesu wdrażania umowy i za koordynowanie poszczególnych aspektów współpracy regulacyjnej. Nowe przepisy ograniczą biurokrację (np. poprzez wzajemne uznawanie decyzji regulacyjnych) i umożliwią zapobieganie powielaniu wysiłków (np. poprzez wspólne inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa, jednorazową kontrolę bezpieczeństwa, bądź ułatwianie pasażerom podróżowania).

  • Dostęp do rynku zostanie rozszerzony, przy czym przewoźnicy unijni uzyskają większy dostęp do ruchu finansowanego przez rząd USA („Fly America”). Pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian w przepisach dotyczących środków na rzecz zwalczania hałasu na lotniskach, unijni przewoźnicy uzyskają w przyszłości nowe możliwości w zakresie obsługi lotów między USA a krajami nienależącymi do UE. Ponadto zostanie usunięty szereg przeszkód dla unijnych i amerykańskich inwestycji w przedsiębiorstwach lotniczych pochodzących z państw trzecich.


Side Bar