Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Brussel, 25 maart 2010

Doorbraak in de onderhandelingen over een “Open Skies”-overeenkomst van de tweede fase tussen de EU en de VS: vicevoorzitter Kallas verwelkomt de ontwerpovereenkomst

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor vervoer, heeft de voorlopige “Open Skies”-overeenkomst van de tweede fase, die vandaag door de onderhandelaars van de EU en de VS is bereikt, als "een belangrijke stap voorwaarts" verwelkomd. "Er is overeenstemming bereikt over een proces om de trans-Atlantische luchtvaartmarkt verder uit te breiden en te consolideren. Beide partijen zijn overeengekomen de samenwerking op regelgevingsgebied te versterken en de hinderpalen voor markttoegang, die een rem vormden op de ontwikkeling van de belangrijkste luchtvaartmarkten ter wereld, uit de weg te ruimen. Deze ontwerpovereenkomst bouwt voort op het succes van de "Open Skies”-overeenkomst tussen de EU en de VS uit 2007 en vormt een belangrijke doorbraak in het proces van normalisering van de mondiale luchtvaartsector". De totstandbrenging van een volwaardige open luchtvaartruimte tussen de EU en de VS zal naar schatting tot 12 miljard euro economische voordelen opleveren en tot 80 000 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen. De onderhandelaars hebben ook een belangrijke stap voorwaarts gezet op weg naar een nieuw kader binnen hetwelk zij samen de milieueffecten van de luchtvaart kunnen aanpakken en vooruitgang kunnen boeken op het gebied van beveiliging, mededinging en sociale kwesties. Vicevoorzitter Kallas zal de ontwerpovereenkomst in juni, onder het Spaans voorzitterschap, voorleggen aan de Raad Vervoer.

De onderhandelingen van de tweede fase zijn van start gegaan in mei 2008 en vandaag, zeven onderhandelingsronden later, hebben de onderhandelaars het gedetailleerde werk aan een nieuwe overeenkomst voltooid. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben in 2007 een luchtvervoersovereenkomst ondertekend, die sinds 30 maart 2008 wordt toegepast. De nieuwe overeenkomst van de tweede fase is het gevolg van het mandaat dat in november 2009, tijdens de laatste topontmoeting tussen de EU en de VS, is verleend om in 2010 een evenwichtige overeenkomst te bereiken.

De overeenkomst van fase 1 was waarschijnlijk de belangrijkste overeenkomst voor luchtdiensten in de hele wereld: ze voorzag in open markttoegang voor luchtdiensten tussen alle 27 EU-lidstaten en de VS, markten die samen bijna 60 procent van het wereldwijde luchtverkeer vertegenwoordigen. Bovendien zorgde ze voor een regelgevend platform om de bekommernissen van beide partijen over luchtdiensten tussen de EU en de VS te bespreken, hetgeen nooit eerder was gebeurd.

De belangrijke kwestie van de hervorming van de regels inzake eigendom en controle van luchtvaartmaatschappijen kwam echter niet rechtstreeks aan bod in de overeenkomst uit 2007. De ontwerpovereenkomst die deze week is bereikt, bevat een verbintenis om een proces op gang te brengen dat tot een dergelijke hervorming moet leiden. De Europese Unie dringt hier al lang op aan, gesteund door de positieve ervaringen met de interne EU-markt. Zij voert met name aan dat deze belangrijke stap de luchtvaart zou bevrijden van de verouderde regelgevende beperkingen op het gebied van buitenlandse investeringen, waardoor deze sector niet als alle andere kan functioneren. De voorlopige overeenkomst bevat een aantal stimulansen om hervormingen aan te moedigen: als de Verenigde Staten hun wetgeving wijzigen, zodat EU-investeerders meerderheidseigendom kunnen verwerven in VS-luchtvaartmaatschappijen, zal de EU van haar kant ook toestaan dat VS-investeerders meerderheidseigenaar worden van EU-luchtvaartmaatschappijen en zal zij VS-luchtvaartmaatschappijen aanvullende markttoegangsrechten naar en van de EU verlenen. Regelmatig zal worden nagegaan in hoeverre dit doel al is verwezenlijkt.

De onderhandelaars hebben ook aanzienlijke verbeteringen tot stand gebracht op het gebied van regelgevende samenwerking:

  • De overeenkomst zal de samenwerking op het gebied van milieu versterken door de verenigbaarheid en interactie van marktgebaseerde maatregelen (zoals emissiehandelsregelingen) te eisen, teneinde duplicatie te vermijden, door grotere transparantie van geluidsgerelateerde maatregelen voor luchthavens aan te moedigen en door werk te maken van groene technologieën en brandstoffen en milieuvriendelijk luchtverkeersbeheer. Deze samenwerking is van essentieel belang om de internationale luchtvaart effectief koolstofvrij te maken.

  • Voor het eerst in de geschiedenis van de luchtvaart bevat de overeenkomst een specifiek artikel over de sociale dimensie van de luchtvaartrelaties tussen de EU en de VS. Dit garandeert niet alleen dat de bestaande rechten van werknemers in de luchtvaartsector worden beschermd, maar ook dat de tenuitvoerlegging van de overeenkomst zal bijdragen tot hoge arbeidsnormen.

  • De overeenkomst zal het reeds hoge niveau van samenwerking op het gebied van beveiliging nog doen stijgen; door maximaal vertrouwen in elkaars beveiligingsmaatregelen en snelle en gecoördineerde reacties op nieuwe bedreigingen te bevorderen, kunnen de beschikbare middelen beter worden ingezet om het hoofd te bieden aan bedreigingen.

  • De rol van het Gemengd Comité EU-VS, het orgaan dat toeziet op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en de diverse werkstromen van regelgevende samenwerking coördineert, wordt verder uitgebreid door deze overeenkomst. De nieuwe regels doen de administratieve rompslomp afnemen (bijv. Door elkaars regelgevende besluiten te erkennen) en voorkomen onnodige duplicatie van middelen (bijv. gezamenlijke veiligheidsinitiatieven, one-stop security, facilitering van de reis van de passagiers).

  • De markttoegang wordt verder opengesteld door EU-maatschappijen toegang te bieden tot luchtverkeer dat door de regering van de VS wordt gefinancierd (“Fly America”). Voor zover enkele wijzigingen plaatsvinden in het juridisch kader voor geluidsgerelateerde beperkingen op luchthavens, zullen EU-luchtvaartmaatschappijen in de toekomst nieuwe commerciële kansen krijgen om tussen de VS en niet-EU-landen te vliegen. Bovendien zullen een aantal beperkingen op investeringen door EU- en VS-maatschappijen in luchtvaartmaatschappijen van derde landen worden opgeheven.


Side Bar