Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Briuselis, 2010 m. kovo 25 d.

Didelė pažanga ES ir JAV atviros oro erdvės derybų antrajame etape. Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas džiaugiasi parengtu susitarimo projektu.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas kaip svarbų žingsnį pirmyn įvertino ES ir JAV derybininkų šiandien pasiektą preliminarų susitarimą dėl antrojo etapo Atviros oro erdvės susitarimo. „Susitarta toliau plėsti ir konsoliduoti transatlantinę aviacijos rinką. Šalys susitarė stiprinti bendradarbiavimą reguliavimo srityje ir šalinti kliūtis patekti į rinką, dėl kurių iki šiol buvo ribojama šių svarbiausių pasaulio aviacijos rinkų plėtra. Susitarimo projektas, grindžiamas sėkmingu 2007 m. ES ir JAV atviros oro erdvės susitarimu, yra svarbus žingsnis siekiant pagerinti padėtį pasaulio oro susisiekimo sektoriuje“. Apskaičiuota, kad sukūrus ES ir JAV atvirą aviacijos erdvę būtų užtikrinta iki 12 mlrd. EUR ekonominės naudos ir sukurta iki 80 000 naujų darbo vietų. Be to, derybininkai gerokai pažengė svarstydami galimybę sukurti naują bendrą sistemą aviacijos poveikio aplinkai problemoms spręsti; didelė pažanga padaryta ir tokiose srityse kaip saugumas, konkurencija ir socialiniai klausimai. Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas susitarimo projektą Transporto tarybai teiks tvirtinti birželio mėnesį, t. y. dar Ispanijos pirmininkavimo laikotarpiu.

2008 m. gegužės mėn. buvo pradėtas antrasis Atviros oro erdvės derybų etapas, po to surengti dar septyni derybų raundai, o šiandien derybininkai baigė rengti naują susitarimą. 2007 m. Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė oro susisiekimo susitarimą; jis taikomas nuo 2008 m. kovo 30 d. 2009 m. lapkričio mėn. surengtame ES ir JAV aukščiausio lygio susitikime buvo suteiktas įgaliojimas 2010 m. pasiekti suderintą susitarimą, todėl parengus naująjį susitarimą užduotis įvykdyta.

Manoma, kad pirmojo etapo susitarimas buvo svarbiausias oro susisiekimo paslaugų susitarimas pasaulyje, nes susitarimu atverta oro susisiekimo tarp 27 valstybių narių ir JAV paslaugų rinka, kuri sudaro beveik 60 proc. pasaulio aviacijos rinkos. Be to, susitarimu sukurta beprecedentė reguliavimo sistema visiems dvišaliams klausimams, susijusiems su ES ir JAV oro susisiekimo paslaugomis, spręsti.

Tačiau 2007 m. susitarimu tiesiogiai nespręstas esminis oro susisiekimo bendrovių nuosavybės ir kontrolės taisyklių reformos klausimas. Šią savaitę pasiektu laikinuoju susitarimu tokios reformos numatyta imtis. Europos Sąjunga, remdamasi sėkminga ES vidaus rinkos kūrimo patirtimi, seniai siekė tokio tikslo ir teigė, kad tai būtų svarbus žingsnis siekiant atsisakyti pasenusių užsienio investicijoms oro susisiekimo sektoriuje taikomų reguliavimo apribojimų, dėl kurių šis sektorius negali veikti kaip bet kuris kitas sektorius. Laikinuoju susitarimu nustatyta keletas reformos skatinimo būdų.

Kai Jungtinės Amerikos Valstijos pakeis savo įstatymus ir ES investuotojams suteiks galimybę valdyti kontrolinius JAV oro susisiekimo bendrovių akcijų paketus, ES atitinkamai leis JAV investuotojams valdyti kontrolinius ES oro susisiekimo bendrovių akcijų paketus, o JAV oro susisiekimo bendrovėms bus suteikta papildomų teisių vykdyti skrydžius į ES ir iš jos. Šioje srityje daroma pažanga bus reguliariai vertinama.

Be to, derybininkai pasiekė didelės pažangos, susijusios su bendradarbiavimu reguliavimo srityje:

  • Susitarimu stiprinamas bendradarbiavimas aplinkos apsaugos srityje: siekiant išvengti veiksmų dubliavimo bus reikalaujama derinti rinkos priemones (tokias kaip prekybos taršos leidimais schemos); bus siekiama, kad būtų skaidriau įgyvendinamos oro uostų triukšmui taikomos priemonės; taip pat bus skatinamos žaliosios technologijos, oro eismo valdymas ir ekologiško kuro naudojimas. Šis bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant iš esmės mažinti tarptautinės aviacijos priklausomybę nuo anglies dioksidą išmetančių technologijų naudojimo.

  • Pirmą kartą aviacijos istorijoje į susitarimą įtrauktas ES ir JAV oro susisiekimo santykių socialiniam aspektui skirtas straipsnis. Taip bus užtikrinta ne tik tai, kad būtų išsaugotos dabartinės pagal įstatymą numatytos oro susisiekimo bendrovių darbuotojų teisės, bet ir tai, kad įgyvendinant susitarimą būtų prisidedama prie aukštų darbo santykių standartų formavimo.

  • Susitarimu dar suaktyvinamas jau ir taip aktyvus šalių bendradarbiavimas saugumo srityje, siekiant geriau paskirstyti pavojų aviacijos sistemai valdymo išteklius ir tuo tikslu skatinti abipusį pasitikėjimą viena kitos saugumo priemonėmis ir sparčiau koordinuotai reaguoti į naujus pavojus.

  • Be to, susitarimu išplečiamas susitarimo įgyvendinimą prižiūrinčio ir įvairius bendradarbiavimo reguliavimo srityje aspektus koordinuojančio ES ir JAV jungtinio komiteto vaidmuo. Naujosiomis taisyklėmis bus mažinama biurokratinė našta (pvz., šalys pripažins viena kitos reguliavimo sprendimus), taip pat vengiama dubliavimosi ir išteklių eikvojimo (pvz., bendros saugos iniciatyvos, bendras saugumo užtikrinimas ir keleivių kelionių lengvinimas).

  • Rinka taps dar atviresnė – ES oro vežėjams bus suteikta papildomų teisių, susijusių su JAV valdžios institucijų finansuojamu eismu („Fly America“). Atsižvelgiant į tam tikrus oro uostų triukšmo apribojimams taikomų teisinių nuostatų pakeitimus, ES oro susisiekimo bendrovėms bus suteikta naujų komercinių galimybių skraidyti tarp JAV ir ES nepriklausančių šalių. Be to, bus pašalintos tam tikros kliūtys ES ir JAV investicijoms į trečiųjų šalių oro susisiekimo bendroves.


Side Bar