Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

Brüssel, 25. märts 2010

Läbimurre ELi ja USA vahelise avatud lennunduspiirkonna teise etapi läbirääkimistel: asepresident Kallas väljendab heameelt lepingu eelnõu üle

Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas märkis, et ELi ja Ameerika Ühendriikide läbirääkijate vahel täna saavutatud esialgne kokkulepe avatud lennunduspiirkonna lennunduslepingu teise etapi suhtes on „suur samm edasi”. „On lepitud kokku, kuidas liikuda üleatlantilise lennundusturu edasise laiendamise ja ühendamise suunas. Pooled leppisid kokku suurendada regulatiivset koostööd ning kaotada turulepääsu tõkked, mis on piiranud maailma kõige olulisemate lennundusturgude arengut. Lepingu eelnõu põhineb 2007. aastal ELi ja USA vahel sõlmitud avatud lennunduspiirkonna lepingul ning on oluline läbimurre ülemaailmse lennundussektori normaliseerimise protsessis”. ELi ja USA täieliku avatud lennunduspiirkonna loomise majanduslik mõju on hinnanguliselt kuni 12 miljardit eurot majandusliku kasuna ning kuni 80 000 uut töökohta. Läbirääkimistel tehti olulisi edusamme lennunduse keskkonnamõjudega ühiselt tegelemise uue raamistiku kokkuleppimisel ning ka turvalisuse, konkurentsi ja sotsiaalvaldkonnas. Asepresident Kallas esitab lepingu eelnõu transpordinõukogule heakskiitmiseks Hispaania eesistumise ajal juunis.

Teise etapi läbirääkimised algasid 2008. aasta mais ning seejärel on toimunud seitse läbirääkimiste vooru. Täna leppisid läbirääkijad kokku uue lepingu üksikasjades. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid sõlmisid 2007. aastal lennutranspordilepingu, mida on kohaldatud alates 30. märtsist 2008. Uue lepinguga täidetakse viimasel ELi ja USA tippkohtumisel 2009. aasta novembris võetud kohustus jõuda 2010. aastal tasakaalustatud kokkuleppeni.

Esimese etapi leping oli väidetavalt olulisim lennundusleping maailmas ja sellega võimaldati ELi kõigi 27 liikmesriigi ja USA lennuettevõtjatele vaba juurdepääs ELi ja USA lennundusturgudele, mis koos moodustavad ligikaudu 60% ülemaailmsest lennundusturust. Lisaks sellele loodi ainulaadne regulatiivne platvorm, et tegeleda kõigi vastastikust huvi pakkuvate küsimustega, mis on seotud ELi ja USA lennundusega.

2007. aasta lepingus siiski ei puudutatud otseselt peamist küsimust lennuettevõtjate omandiõigust ja kontrolli käsitlevate eeskirjade reformi kohta. Sel nädalal saavutatud esialgne leping sisaldab võetud kohustust alustada tööd sellise reformi suunas. Euroopa Liit, kellel on positiivne kogemus ELi siseturuga, on pikka aega püüdnud jõuda sellise tulemuseni ning väitnud, et see oleks võtmetähtsusega samm lennundussektori vabastamisel aegunud õiguslikest piirangutest välisinvesteeringute puhul.

Piirangud takistavad lennundussektoril tegutseda viisil, nagu tegutsevad teised majandussektorid. Esialgses lepingus sätestatakse mitmeid algatusi reformi toetamiseks. Kui Ameerika Ühendriigid muudavad oma õigusakte ja lubavad ELi investoritel omada enamusosalust USA lennuettevõtetes, siis EL omakorda lubab USA investoritel omada enamusosalust ELi lennuettevõtetes ning USA lennuettevõtjad saavad kasu täiendavast juurdepääsuõigusest ELi suunduvatele ja sealt väljuvatele lennuliinidele. Selle eesmärgi saavutamiseks tehtu vaadatakse läbi regulaarselt.

Läbirääkimistel saavutati olulist edu ka regulatiivse koostöö valdkonnas:

  • Lepinguga tugevdatakse koostööd keskkonnaküsimustes, nõudes dubleerimise vältimiseks turupõhiste meetmete (nagu näiteks heitkogustega kauplemise süsteemid) ühilduvust ja koostoimimist; soodustades lennujaamade müra käsitlevate meetmete suuremat läbipaistvust; ning parandades rohelisi tehnoloogiaid, kütuseid ja lennuliikluse korraldust. See koostöö on võti rahvusvahelise lennunduse tekitava süsinikdioksiidiheite tõhusaks vähendamiseks.

  • Esimest korda lennunduse ajaloos sisaldab leping eraldi artiklit ELi ja USA lennundussuhete sotsiaalse mõõtme kohta. Sellega ei tagata ainult see, et lennuettevõtjate töötajate praegused seaduslikud õigused säilivad, vaid ka see, et lepingu rakendamine aitab tagada töötajatele head töötingimused.

  • Lepinguga suurendatakse praegust kõrget koostöö taset turvalisuse valdkonnas, et paremini jaotada vahendeid lennundussüsteemi kaitsmiseks, toetades võimalikult suurt vastastikust usaldust üksteise turvalisusmeetmete suhtes ning kiiret ja koordineeritud reageerimist uutele ohtudele.

  • Lepinguga laiendatakse ka ELi–USA ühiskomitee tegevust, mis teostab järelevalvet lepingu rakendamise üle ning koordineerib regulatiivse koostöö erinevaid töösuundi. Uute eeskirjadega vähendatakse bürokraatiat (nt vastastikku tunnustades õigusakte) ning välditakse vahendite tarbetut dubleerimist (nt turvalisuse alased ühised algatused, ühekordne kontrollimine, reisimise lihtsustamine reisijate jaoks).

  • Turulepääsu avatakse veelgi ning ELi lennuettevõtjad saavad suurema juurdepääsu USA valitsuse rahastatud liiklusele („Fly America”). Teatud muudatusi tehakse õigusraamistikku seoses mürast tulenevate lennujaamapiirangutega, ELi lennuettevõtjatele tekivad tulevikus uued ärivõimalused lennata USA ja ELi mittekuuluvate riikide vahel. Lisaks sellele kõrvaldatakse mitmed tõkked kolmandate riikide lennuettevõtetesse tehtavatele ELi ja USA investeeringutele.


Side Bar