Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/371

V Bruselu dne 25. března 2010

Průlom v jednáních o druhé dohodě o otevřeném nebi mezi EU a USA: místopředseda Komise Siim Kallas uvítal návrh dohody

Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu, přivítal předběžný konsensus o druhé letecké dohodě o otevřeném nebi („open skies“), kterého dnes dosáhli vyjednávači EU a USA. Označil jej za „velký krok kupředu“. „Byl dohodnut postup, který by měl vést k další expanzi a konsolidaci transatlantického leteckého trhu. Obě strany se shodly na zvýšení spolupráce v oblasti regulace a na odstranění překážek přístupu na trh, které bránily rozvoji těchto nejvýznamnějších leteckých trhů na světě. Navržená dohoda, která staví na úspěchu euro-americké dohody o otevřeném nebi z roku 2007, představuje zásadní průlom v procesu stabilizace odvětví letecké dopravy v celosvětovém měřítku.“ Z ekonomického hlediska by vytvoření plně otevřeného leteckého prostoru mezi EU a USA přineslo podle odhadů hospodářské výhody dosahující až 12 miliard eur a až 80 000 nových pracovních míst. Velkého pokroku dosáhli vyjednávači také při jednání o novém rámci pro společné řešení ekologických dopadů letectví a rovněž v oblasti bezpečnosti, hospodářské soutěže a sociálních věcí. Místopředseda Kallas předloží návrh dohody ke schválení na červnovém zasedání Rady pro dopravu za španělského předsednictví.

V roce 2007 podepsala Evropská unie a Spojené státy dohodu o letecké dopravě, která platí od 30. března 2008. V květnu 2008 pak začalo jednání o druhé dohodě. Následovalo sedm dalších kol a právě dnes vyjednávači rozsáhlou práci na nové dohodě završili. Tato druhá dohoda je naplněním mandátu, který vzešel ze summitu mezi EU a USA konaném v listopadu 2009 a jehož cílem bylo dosáhnout v roce 2010 vyvážené dohody.

První dohoda byla bez nadsázky nejvýznamnější dohodou o leteckých službách na světě. Umožnila totiž volný přístup na trh s leteckými službami mezi všemi 27 členskými státy EU a USA, tedy trhy, které na světovém letectví společně zaujímají téměř 60procentní podíl. Kromě toho vytvořila unikátní regulační platformu k řešení všech společných otázek, které souvisejí s leteckou dopravou mezi EU a USA.

V dohodě z roku 2007 však nebyla přímo upravena stěžejní otázka – reforma pravidel týkajících se vlastnictví leteckých společností a jejich ovládání. V předběžné dohodě, jíž bylo tento týden dosaženo, se obě strany zavazují, že budou na této reformě pracovat. Tento úspěch je výsledkem dlouhodobé snahy Evropské unie, která vycházela z pozitivních zkušeností s vnitřním trhem EU a z předpokladu, že reforma bude zásadním krokem k odstranění zastaralých regulačních překážek v oblasti zahraničních investic. Kvůli těmto omezením nemohlo letectví fungovat tak jako ostatní hospodářská odvětví.

Předběžná dohoda zakotvuje celou řadu pobídek na podporu reformy: Ve chvíli, kdy Spojené státy změní své právní předpisy tak, aby mohli investoři z EU získat majoritní podíl v amerických leteckých společnostech, umožní Evropská unie recipročně americkým investorům, aby se stali majoritními vlastníky evropských aerolinií. Letecké společnosti z USA navíc získají další práva přístupu na trh, pokud jde o lety do a z EU. Pokrok v této oblasti bude pravidelně vyhodnocován.

Vyjednávači také dosáhli výrazného posunu ve spolupráci na poli regulace:

  • Dohoda posílí spolupráci obou stran v otázkách životního prostředí, neboť vyžaduje soulad a interakci tržních opatření (například systémů pro obchodování s emisemi), aby se zamezilo jejich zdvojování, podporuje větší transparentnost u protihlukových opatření na letištích a dále ekologické technologie, paliva a uspořádání letového provozu. Tato spolupráce je předpokladem účinného snižování emisí oxidu uhličitého z mezinárodní letecké dopravy.

  • Poprvé v dějinách letectví obsahuje dohoda zvláštní článek o sociálním rozměru euro-amerických vztahů na poli letectví. To bude znamenat zachování stávajících práv zaměstnanců leteckých společností, a provádění dohody navíc přispěje k vysokým pracovním standardům.

  • Dohoda dále zvýší již nyní vysokou úroveň spolupráce v oblasti bezpečnosti. Díky maximální vzájemné důvěře v bezpečnostní opatření uplatňovaná druhou stranou a rychlé a sehrané reakci na nová nebezpečí tak bude možné v případě ohrožení leteckého systému lépe nasazovat dostupné zdroje.

  • Dohoda také posiluje úlohu smíšeného výboru EU a USA, který sleduje naplňování dohody a koordinuje různé směry spolupráce na poli regulace. Nová pravidla sníží byrokratickou zátěž (například díky vzájemnému uznávání regulačních rozhodnutí druhé strany) a zamezí zbytečnému zdvojování úsilí (například díky společným bezpečnostním iniciativám, jednorázovým bezpečnostním kontrolám a snazšímu cestování).

  • Ještě více se otevře přístup na trh. Dopravci z EU tak získají větší přístup k dopravním službám financovaným vládou USA („Fly America“). Dojde-li k určitým změnám v právním rámci upravujícím hluková omezení na letištích, získají letecké společnosti z EU do budoucna nové obchodní příležitosti na letech mezi USA a zeměmi mimo EU. Navíc bude odstraněna řada překážek bránících tomu, aby společnosti z EU a USA investovaly do aerolinek ze třetích zemí.


Side Bar