Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

V Bruseli 20 . januára 2010

EÚ otvára Európsky rok 2010 s cieľom skoncovať s chudobou hneď teraz

Európska komisia a španielske predsedníctvo EÚ zajtra vyhlásia rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. So sloganom „Skoncujme s chudobou hneď teraz“ táto kampaň obracia pozornosť celej EÚ počas roka 2010 k boju proti chudobe, ktorá sa priamo týka každého šiesteho Európana. Predseda Európskej komisie José Manuel Durão Barroso a španielsky predseda vlády José Luis Rodríguez Zapatero slávnostne otvoria tento rok na zajtrajšej ceremónii v Madride.

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je neoddeliteľnou súčasťou úsilia na prekonanie krízy. Pričasto sú dôsledkami recesie postihnutí práve tí zraniteľnejší v spoločnosti. Preto by sa Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu mal stať katalyzátorom na zvýšenie povedomia a vytvorenie dynamiky pre inkluzívnejšiu spoločnosť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou budúcej stratégie EÚ 2020, ktorú som navrhol , uviedol predseda Komisie José Manuel Durão Barroso.

Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti dodal: „Každý šiesty Európan každodenne rieši problém, ako vystačiť s finančnými prostriedkami, ale chudoba môže postihnúť aj nás ostatných a našu spoločnosť ako celok. Hoci väčšina nástrojov na boj s chudobou pôsobí na národnej úrovni, tri štvrtiny Európanov očakáva pomoc aj zo strany EÚ. Vďaka európskemu roku sa táto problematika dostáva do popredia záujmu, takže Európa ako celok môže spojiť svoje sily v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.“

Takme r 80 miliónov Európanov (teda 17 % obyvateľov EÚ) žije v súčasnosti pod hranicou chudoby. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer o postoji k chudobe vzbudila táto alarmujúca skutočnosť silný ohlas u verejnosti (pozri tiež IP/09/1585 ). Prevažná väčšina Európanov (73 %) považuje chudobu za veľký problém vo  svojej krajine a 89% očakáva, že ich vláda prijme okamžité opatrenia na riešenie tohto problému. Zatiaľ čo väčšina ľudí si myslí, že za opatrenia proti chudobe je primárne zodpovedná ich vláda, 74 % obyvateľov očakáva, že dôležitú úlohu bude zohrávať aj EÚ.

Cieľom Európskeho roka 2010 je zvýšiť informovanosť o príčinách a následkoch chudoby v Európe u rozhodujúcich aktérov, ako sú vlády a sociálni partneri, ako aj u širokej verejnosti. Okrem toho je jeho cieľom zmobilizovať týchto rôznych partnerov v boji proti chudobe, podporovať sociálnu integráciu a začlenenie a podnietiť rozhodujúcich aktérov k tomu, aby sa pevne zaviazali prijať opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni zamerané na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Činnosti v rámci Európskeho roka budú vo veľkej miere decentralizované a každá z 29 zúčastnených krajín (27 členských štátov EÚ a Nórsko a Island) si vytvorí svoj národný program. Na informačné kampane na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a na stovky národných projektov súvisiacich s rozličnými prioritami jednotlivých krajín bude vyčlenený rozpočet vo výške 17 miliónov EUR.

Súčasťou komunikačnej kampane Európskeho roka bude novinárska súťaž, umelecká iniciatíva a dva „týždne pozornosti“, kedy sa rôzne podujatia v celej EÚ sústredia do dvoch týždňov v máji a októbri. Tento rok bude ukončený v rámci belgického predsedníctva EÚ záverečnou konferenciou zorganizovanou 17. decembra v Bruseli.

Webová stránka kampane ( http://www.2010againstpoverty.eu/ ) zahŕňa partnerskú platformu na podporu vytvárania sietí a spoločných iniciatív medzi rozhodujúcimi aktérmi, ako sú organizácie občianskej spoločnosti a miestne a regionálne orgány. Na webovej stránke budú taktiež prezentované podujatia organizované v jednotlivých zúčastnených krajinách.

Pozri tiež Memo 10/08

Ďalšie informácie

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

http://www.2010againstpoverty.eu/

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Prieskum Eurobarometer o postoji k chudobe a sociálnemu vylúčeniu –  (kompletná správa, súhrnná správa a prehľad o každej krajine)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar