Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

Bruksela, dnia 20 stycznia 2010 r.

UE inauguruje Europejski Rok 2010: Nie dla ubóstwa !

Komisja Europejska oraz hiszpańska prezydencja w UE zainaugurują jutro Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. Kampania pod hasłem „Nie dla ubóstwa!” ma na celu umieszczenie w 2010 r. w centrum uwagi całej UE walki z ubóstwem, które dotyka bezpośrednio co szóstego Europejczyka. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso oraz premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero zainaugurują Rok podczas jutrzejszego spotkania w Madrycie.

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi nieodłączny element wychodzenia z kryzysu. Zbyt często skutki recesji najdotkliwiej odczuwają najsłabsi. Dlatego Europejski Rok 2010 powinien przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej i przygotować grunt pod budowę bardziej zintegrowanego społeczeństwa, zgodnie z zaproponowana przeze mnie przyszłą strategią »UE 2020«”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Durão Barroso.

Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, Vladimír Špidla, dodał: „Jedna na sześć osób w Europie toczy codzienną walkę o byt, ale ubóstwo może dotknąć każdego z nas – a także całe społeczeństwa. Choć większością narzędzi do walki z biedą dysponują władze krajowe trzy czwarte Europejczyków oczekuje, że także UE zaangażuje się w pomoc. Za sprawą Europejskiego Roku zagadnienie to staje się priorytetem, dzięki czemu cała Europa może połączyć siły w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym."

Prawie 80 milionów Europejczyków – czyli 17% społeczności UE – żyje obecnie poniżej progu ubóstwa. Ten alarmujący fakt dostrzega także opinia publiczna, co potwierdza niedawne badanie dotyczące postaw wobec ubóstwa (zob.też IP/09/1585 ). Znacząca większość Europejczyków (73%) uważa, że bieda dotyka znaczną część społeczeństwa w ich kraju, a 89% oczekuje od swoich rządów szybkich działań wobec tego problemu. I choć większość respondentów uważa, że główna odpowiedzialność spoczywa na rządzie krajowym, 74% oczekuje także działań na poziomie unijnym.

Europejski Rok 2010 ma na celu zwrócenie większej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubóstwa w Europie. Kampania będzie skierowana zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu społeczeństwa. Jej zadaniem jest również mobilizacja wszystkich stron w walce z biedą, promowanie integracji społecznej i włączenia społecznego oraz zachęcanie do zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania unijnej i krajowej polityki dotyczącej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Działania w ramach Europejskiego Roku będą w dużej mierze zdecentralizowane: krajowe programy przygotuje każde z 29 państw uczestniczących (27 państw UE oraz Norwegia i Islandia). Budżet w wysokości 17 milionów EUR przeznaczony zostanie na kampanie podnoszące świadomość społeczną na szczeblu unijnym i krajowym oraz na setki projektów związanych z zagadnieniami priorytetowymi w poszczególnych krajach.

W ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Roku odbędzie się m. in. konkurs dziennikarski i inicjatywa związana ze sztuką. Zaplanowano też dwa tygodnie tematyczne – w maju i w październiku – które zostaną zorganizowane we wszystkich krajach UE. 17 grudnia Rok zakończy konferencja w Brukseli przygotowana pod egidą belgijskiej prezydencji w UE.

Na stronie kampanii ( http://www.2010againstpoverty.eu ) znajduje się partnerska platforma pomagająca w budowaniu sieci kontaktów i tworzeniu wspólnych inicjatyw kluczowych podmiotów, takich jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władze lokalne i regionalne. Na stronie zaprezentowane zostaną również wydarzenia organizowane w każdym uczestniczącym kraju.

Zob. również Memo 10/08

Szczegółowe informacje

Rok 2010 – Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

http://www.2010againstpoverty.eu

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Badanie Eurobarometru dotyczące postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (pełne sprawozdanie, sprawozdanie podsumowujące i krajowe arkusze informacyjne)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar