Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

Brussel, 20 januari 2010

EU opent Europees Jaar 2010: stop armoede nu!

De Europese Commissie en het Spaanse voorzitterschap van de EU openen morgen het Europees Jaar 2010 van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Onder het motto "Stop armoede nu!" wil de campagne de strijd tegen armoede – die één op de zes Europeanen rechtstreeks raakt – in 2010 in heel Europa bovenaan de agenda zetten. De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Durão Barroso, en de Spaanse premier, José Luis Rodríguez Zapatero, zullen het Jaar morgen bij een openingsmanifestatie in Madrid van start laten gaan.

"De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting is onlosmakelijk verbonden met de inspanningen om de crisis te boven te komen. Te vaak zijn het de kwetsbaren in de samenleving die uiteindelijk het hardst door de gevolgen van een recessie worden getroffen. Daarom moet het Europees Jaar 2010 een katalyserende rol vervullen bij het bewustmakings- en activeringsproces voor een meer insluitende samenleving, die integrerend onderdeel is van de toekomstige "EU 2020"-strategie die ik heb voorgesteld", aldus de voorzitter van de Commissie, José Manuel Durão Barroso.

Vladimír Špidla, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, heeft hieraan toegevoegd: "Eén op de zes mensen in Europa moet dagelijks strijd leveren om de eindjes aan elkaar te knopen, maar armoede kan ook ons allen treffen, én onze samenlevingen als geheel. Terwijl de meeste instrumenten om armoede aan te pakken nationaal zijn, verwacht driekwart van de Europeanen ook dat de EU helpt. Het Europees Jaar zet de zaak bovenaan de agenda, zodat Europa als geheel de krachten voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting kan bundelen."

Bijna 80 miljoen Europeanen – ofwel 17% van de mensen in de EU – leven vandaag de dag onder de armoedegrens. Dit verontrustende feit is volgens een recente Eurobarometer-enquête over de houding ten aanzien van armoede sterk in de publieke opinie doorgedrongen (zie ook IP/09/1585 ). De overgrote meerderheid van de Europeanen (73%) ziet armoede als een in hun land wijd verspreid probleem, terwijl 89% snelle maatregelen van hun regering vraagt om het probleem aan te pakken. De meeste mensen vinden dat de bestrijding van de armoede eerst en vooral een verantwoordelijkheid is van hun nationale regering, maar 74% verwacht ook dat de EU een belangrijke rol speelt.

Met het Europees Jaar 2010 wordt beoogd niet alleen belangrijke spelers zoals regeringen en sociale partners, maar ook het grote publiek bewuster te maken van de oorzaken en gevolgen van armoede in Europa. De bedoeling van het Jaar is ook deze verschillende partners in de strijd tegen armoede te mobiliseren, sociale integratie en insluiting te bevorderen, en ervoor te zorgen dat er duidelijke toezeggingen komen voor EU- en nationale maatregelen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

De activiteiten in het kader van het Jaar worden goeddeels gedecentraliseerd: de nationale programma's worden door elk van de 29 deelnemende landen (de 27 EU-landen plus Noorwegen en IJsland) opgesteld. Een budget van 17 miljoen euro ondersteunt bewustwordingscampagnes op Europees en nationaal niveau, en honderden nationale projecten die met de verschillende nationale prioriteiten verband houden.

De communicatiecampagne voor het Europees Jaar omvat een wedstrijd voor journalisten, een kunstinitiatief en twee 'focusweken', waarbij EU-wijd gedurende twee weken in mei en oktober verschillende nationale evenementen plaatsvinden. Het jaar eindigt met een afsluitende conferentie op 17 december in Brussel, onder het Belgische voorzitterschap van de EU.

De campagnewebsite ( http://www.2010againstpoverty.eu/ ) biedt onder andere een platform voor partners om netwerken en gezamenlijke initiatieven van belangrijke spelers als maatschappelijke organisaties en plaatselijke en regionale autoriteiten aan te moedigen. De website zal tevens verslag doen van in elk van de deelnemende landen gehouden representatieve evenementen.

Zie ook Memo 10/08

Meer informatie

Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)

( http://www.2010againstpoverty.eu/ )

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Eurobarometer-enquête over de houding ten aanzien van armoede en sociale uitsluiting – volledige verslag, samenvatting en data per land)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar