Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/36

Brüssel, 20. jaanuar 2010

EL käivitab vaesuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010

Euroopa Komisjon ja ELi eesistujariik Hispaania käivitavad homme vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010. Juhtlause „Kaotame vaesuse!” all kulgeva kampaania eesmärk on seada 2010. aastal kõikjal ELis esiplaanile võitlus vaesuse vastu, mille all kannatab iga kuues eurooplane. Euroopa Komisjoni president José Manuel Durão Barroso ja Hispaania peaminister José Luis Rodríguez Zapatero kuulutavad Euroopa aasta avatuks homme Madridis toimuval avaüritusel.

„Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on kriisist väljumise oluline osa. Liigagi sageli tabab majanduslangus kõige valusamalt just ühiskonna haavatavaid liikmeid. Just seetõttu peaks Euroopa aasta 2010 olema katalüsaatoriks, mis tõstab teadlikkust ja annab hoogu kaasavama ühiskonna ülesehitamiseks, mis kuulub lahutamatult minu ettepaneku kohase ELi 2020. aasta tulevikustrateegia juurde,” ütles komisjoni president José Manuel Durão Barroso.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla lisas: „Iga kuues eurooplane tuleb vaid suurivaevu ots-otsaga kokku, aga vaesus võib mõjutada ka ülejäänuid meie hulgast ja ühiskonda kui tervikut. Ehkki enamik vaesusevastaseid meetmeid võetakse riikide tasandil, ootab kolmveerand eurooplastest abi ka Euroopa Liidult. Alanud Euroopa aasta seab selle küsimuse prioriteediks, õhutades kogu Euroopat ühendama jõud võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega.”

Peaaegu 80 miljonit eurooplast – 17% Euroopa rahvastikust – elab praegu allpool vaesusläve. See murettekitav tõsiasi on leidnud avalikus arvamuses elavat vastukaja, nagu näitab hiljutine vaesuseteemaline Eurobaromeetri uuring (vt ka IP/09/1585 ). Valdav enamus (73%) eurooplasi peab vaesust oma riigis laialt levinud probleemiks ning 89% peab vajalikuks, et valitsus probleemi lahendamiseks kiiresti samme astuks. Kuigi enamik inimesi peab esmavastutajaks oma riigi valitsust, ootab 74% kodanikest, et ka EL täidaks seejuures olulist rolli.

Euroopa aasta 2010 eesmärk on suurendada teadlikkust Euroopas esineva vaesuse põhjustest ja tagajärgedest nii kaalukamate osaliste (valitsused ja sotsiaalpartnerid) kui ka laiema üldsuse seas. Lisaks on kampaania eesmärk haarata need erinevad partnerid vaesusevastasesse võitlusse, edendada sotsiaalset integratsiooni ja kaasamist ning õhutada poliitikakujundajaid võtma liidu ja liikmesriikide tasandil konkreetseid kohustusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse väljajuurimiseks.

Euroopa aasta ürituste korraldamine on valdavas osas detsentraliseeritud: kõik 29 osalevat riiki (27 ELi liikmesriiki ning Norra ja Island) koostavad igaüks oma riikliku programmi. 17 miljoni euro suurusest eelarvest toetatakse üleeuroopalisi ja riiklikke teavituskampaaniaid ning sadu osalisriikide projekte, mis kajastavad erinevaid riiklikke prioriteete.

Euroopa aasta teavituskampaania hõlmab ka ajakirjanike konkurssi, kunstialgatust ja kahte teemanädalat (mais ja oktoobris), mil ELi liikmesriikides toimub rida mitmesuguseid üritusi. Euroopa aasta lõpeb ELi eesistujariigi Belgia korraldatava lõpukonverentsiga Brüsselis 17. detsembril.

Kampaania veebisaidile ( http://www.2010againstpoverty.eu ) on lisatud partnerite platvorm, et ärgitada põhilisi huvigruppe, nagu kodanikuühiskonna organisatsioone, kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi, kontakteeruma ja ühisalgatusi korraldama. Veebisaidil saab tutvuda ka osalisriikides toimuvate üritustega.

Vt ka Memo 10/08

Lisateave:

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010

http://www.2010againstpoverty.eu

Video News Release : Poverty is still a reality in Europe

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+still+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs

Eurobaromeetri uuring, mis käsitleb vaesust ja sotsiaalset tõrjutust kajastavaid hoiakuid (täispikkuses aruanne, lühikokkuvõte ja riikide andmelehed)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar