Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Bryssel den 25 mars 2010

Fler kvinnor på toppjobb är nyckeln till ekonomisk tillväxt enligt EU-rapport

Endast en av tio ledamöter i styrelserna för Europas största börsnoterade företag är kvinna och samtliga centralbankschefer inom EU är män. En ny rapport som läggs fram av Europeiska kommissionen i dag visar att det vore en fördel för ekonomin om höga poster genomgående kunde tillsättas med både kvinnor och män. Rapporten är en förelöpare till en ny jämställdhetsstrategi som kommer att antas av Europeiska kommissionen senare i år.

”Om EU menar allvar med att ta sig ur den ekonomiska krisen och bli en konkurrenskraftig ekonomi genom smart tillväxt som kommer alla till del, måste vi bli bättre på att utnyttja kvinnors talanger och färdigheter. Jämställdheten mellan könen är därför central för vår strategi Europa 2020. Om vi får ut kvinnorna i arbetslivet, kan vi ta oss ur krisen”, sade kommissionsledamoten med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane Reding. ”Studier har visat att de företag där kvinnor är välrepresenterade också uppvisar de bästa ekonomiska resultaten. Jag uppmanar företag och regeringar att arbeta hårdare för att faktiskt skapa jämställdhet mellan könen på de högre posterna. Jag uppmuntrar också begåvade kvinnor att anta utmaningen att bli styrelseledamöter och söka toppjobben.”

Rapporten More women in senior positions – key to economic stability and growth visar att kvinnor fortfarande är kraftigt underrepresenterade i den ekonomiska beslutsprocessen. Inom företagsvärlden är närmare 89 procent av styrelseledamöterna i Europas största börsföretag män. Skillnaden är störst på de högsta posterna, där endast 3 procent av dessa företag har en kvinnlig ledare. Norge utgör ett undantag och är det enda land som kommer i närheten av jämställdhet mellan könen med 42 procent kvinnor och 58 procent män i de största börsföretagens styrelser, vilket är resultatet av lagstadgad kvotering.

Samtidigt har flera studier visat att balans mellan könen betalar sig och att det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor på högre poster och företagens resultat. Exempelvis visar en studie som genomförts i Finland att företag med jämställdhet i styrelsen i genomsnitt är tio procent lönsammare än de som enbart har män i styrelsen.

politisk beslutsnivå är Europaparlamentet den mest jämställda folkförsamlingen och har aldrig varit mer jämställd sedan inrättandet 1979, med 35 procent kvinnor och 65 procent män. Andelen kvinnliga ledamöter i de nationella parlamenten inom EU har stigit från 16 procent 1997 till 24 procent 2009. Men detta ligger fortfarande långt under den s.k. kritiska massa på 30 procent som anses nödvändig för att kvinnor på ett meningsfullt sätt ska kunna påverka politiken. I de nationella regeringarna förbättras situationen stadigt med en andel kvinnliga ministrar i EU:s regeringar på 27 procent. Europeiska kommissionen har nio kvinnliga ledamöter (33 procent) och arton män (67 procent), vilket är det bästa jämställdhetstalet hittills – en ökning från 5,6 procent kvinnor 1994/1995.

Över hälften (55 procent) av de EU-medborgare som tillfrågades i en Eurobarometer nyligen ansåg det ”angeläget” att åtgärda jämställdheten mellan kvinnor och män. Den globala ekonomiska krisen har gjort kvinnornas roll i företagen ännu viktigare. För att företag ska kunna överleva och klara sig i nuvarande kristider behöver de bästa tänkbara ledning och kunna locka till sig de bästa talangerna. Enligt en studie genomförd under det svenska ordförandeskapet för EU 2009 skulle BNP-talen potentiellt kunna ökas med 15–45 procent om man kunde upphäva de könsrelaterade skillnaderna i anställningsmönstren inom EU (se bilaga).

Snabba framsteg krävs därför för att få en mer jämställd fördelning av kvinnor och män på höga poster inom alla områden och på alla nivåer. När Kvinnostadgan presenterades den 5 mars (IP/10/237) bekräftade kommissionen sitt engagemang för tydligare jämställdhet mellan könen på alla EU:s politikområden. Stadgan kommer att genomföras med hjälp av en ny strategi för jämställdhet mellan könen som kommer att antas av kommissionen senare i år. En av strategins huvudprioriteringar kommer att vara ökad jämställdhet i beslutsprocesserna.

Åtgärder för att förbättra jämställdheten i beslutsprocesserna kan omfatta utarbetandet av jämställdhetsplaner, uppställandet av mål och regelbunden kontroll, bättre balans mellan privat- och yrkesliv, främjandet av kvinnliga förebilder, mentorprogram och nätverksbyggande.

Bakgrund:

Denna rapport kommer att läggas fram vid en europeisk konferens om jämställdhet mellan kvinnor och män som en grogrund för tillväxt och arbetstillfällen samt vid ett informellt möte med jämställdhetsministrarna i Valencia den 25-26 mars 2010.

Närmare upplysningar:

- Rapport: ”More women in senior positions – key to economic stability and growth”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

- Databas med uppgifter om kvinnor och män i beslutsprocesserna

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

- ”Europeiska kommissionen stärker sitt åtagande att främja jämställdheten mellan kvinnor och män – Kvinnostadgan”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

- Eurobarometer – Gender Equality in the EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

- Presskommuniké på videolänk I-060553: Women to the top

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar