Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Bruselj, 25. marca 2010

Ugotovitev iz novega poročila EU: več žensk na najvišjih položajih ključnega pomena za gospodarsko rast

Samo desetina članov upravnih odborov največjih evropskih družb, ki kotirajo na borzi, so ženske in vsi guvernerji centralnih bank v Evropski uniji so moški. Gospodarstvu bi koristilo, če bi bili na najvišjih položajih moški in ženske enakovredno zastopani – to je ugotovitev novega poročila, ki ga je danes predstavila Evropska komisija. Poročilo napoveduje novo strategijo za enakost spolov, ki jo bo Komisija sprejela pozneje v letu.

„Če se misli Evropa resno prebiti iz krize ter postati konkurenčno gospodarstvo na podlagi pametne in vključujoče rasti, potem moramo bolje izkoristiti sposobnosti in spretnosti žensk. Zato je enakost spolov v središču naše strategije Evropa 2020: spodbujanje žensk k zaposlovanju nam bo pomagalo iz krize,“ je izjavila Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo ter podpredsednica Komisije. „Študije so pokazale, da so podjetja, v katerih so ženske dobro zastopane, tudi finančno najuspešnejša. Podjetja in vlade pozivam, naj si čim bolj prizadevajo za zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih položajih, poleg tega pa spodbujam nadarjene ženske, naj sprejmejo izziv članstva v upravnih odborih in se prijavijo za najvišje položaje.“

Poročilo o tem, da je več žensk na vodilnih položajih ključnega pomena za gospodarsko stabilnost in rast, kaže, da so ženske še naprej odločno premalo zastopane v odločanju v gospodarstvu. Kar zadeva podjetja, sestavljajo v največjih evropskih družbah, ki kotirajo na borzi, moški skoraj 89 % upravnih odborov. Nesorazmerje je največje na najpomembnejših mestih, saj ima v samo 3 % teh družb glavno besedo ženska. Norveška izstopa kot edina država, v kateri so se vsaj približali uravnoteženi zastopanosti spolov. Tam je v upravnih odborih največjih družb, ki kotirajo na borzi, 42 % žensk in 58 % moških. Tak rezultat je posledica zakonsko predpisane kvote.

Hkrati je več študij pokazalo, da izkoriščanje prednosti obeh spolov prinaša koristi ter da obstaja pozitivna korelacija med deležem žensk na vodilnih položajih in uspešnostjo podjetja. V študiji, opravljeni na Finskem, je bilo na primer ugotovljeno, da imajo podjetja z upravnim odborom, v katerem so ženske in moški uravnoteženo zastopani, povprečno za 10 % več dobička kot tista z upravnim odborom, v katerem so samo moški.

Kar zadeva politično odločanje, sestavlja Evropski parlament 35 % poslank in 65 % poslancev, kar pomeni najbolj uravnoteženo zastopanost spolov v tej skupščini vse od njene ustanovitve leta 1979. Delež poslank v nacionalnih parlamentih (enodomni parlamenti/spodnji domovi) po Evropi kot celoti se je povečal s 16 % leta 1997 na 24 % leta 2009. Vendar je ta delež še vedno precej pod t. i. kritično maso 30 %, ki je potrebna, da si ženske priborijo pomemben vpliv na političnem področju. V nacionalnih vladah se stanje nenehno izboljšuje – delež ministric v vladah v Uniji znaša 27 %. V Evropski komisiji je devet komisark (33 %) in 18 komisarjev (67 %), kar pomeni najbolj uravnoteženo zastopanost spolov do zdaj, zlasti če pomislimo na 5,6 % komisark iz leta 1994/1995.

Več kot polovica (55 %) Evropejcev, ki so sodelovali v nedavni raziskavi Eurobarometra, je menilo, da je ukrepanje v zvezi z razmerjem med poslankami in poslanci v parlamentih „nujno“. Glede na gospodarsko krizo v svetu je vloga žensk v podjetjih vedno pomembnejša. Da bi podjetja lahko preživela in obvladala krizo, potrebujejo najboljše vodstvo in morajo pritegniti najbolj nadarjene. V skladu s študijo, opravljeno pod švedskim predsedstvom Unije leta 2009, bi se lahko z odpravo razlik med spoloma pri zaposlovanju v državah članicah EU bruto domači proizvod povečal za 15–45 % (glej Prilogo).

Zato se je treba hitreje bližati bolj izenačeni zastopanosti žensk in moških na vodilnih položajih na vseh področjih in na vseh ravneh. Komisija je 5. marca predstavila Listino žensk (IP/10/237) in s tem potrdila svoje zavzemanje za enakost spolov v vseh politikah Unije. Načela iz listine se bodo uveljavljala na podlagi nove strategije za enakost spolov, ki naj bi jo Komisija sprejela pozneje v letu. Ena glavnih prednostnih nalog te strategije bo spodbujanje enakosti spolov v odločanju.

Ukrepi za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov v odločanju lahko zajemajo oblikovanje načrtov za enakost spolov, opredeljevanje ciljev in redno spremljanje, boljši okvir za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, spodbujanje žensk v vlogi vzornic, programe mentorstva ter povezovanje v mreže.

Ozadje:

To poročilo bo predstavljeno na evropski konferenci o enakosti med ženskami in moškimi kot podlagi za rast in zaposlovanje ter na neformalnem srečanju ministrov in ministric za enakost spolov v Valencii 25. in 26. marca 2010.

Dodatne informacije:

– Poročilo „Več žensk na žensk na vodilnih položajih – ključno za gospodarsko stabilnost in rast“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=sl&furtherPubs=yes

– Zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=sl

– „Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi“ – Listina žensk:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

– Eurobarometer – Enakost spolov v EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

– Video novica I-060553: Ženske na vrhu:

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar