Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

V Bruseli 25. marca 2010

Podľa správy EÚ je kľúčom k hospodárskemu rastu väčší počet žien vo vyšších pozíciách

Iba jeden z 10 členov predstavenstva najväčších registrovaných európskych spoločností je žena a všetci guvernéri centrálnych bánk v EÚ sú muži. V novej správe dnes predloženej Európskou komisiou sa uvádza, že hospodárstvo by profitovalo, keby boli vyššie pozície naplno zastúpené mužmi aj ženami. Táto správa predchádza novú stratégiu o rodovej rovnosti, ktorú Európska komisia prijme v priebehu tohto roka.

Pokiaľ sa Európa chce skutočne dostať z krízy von a stať sa konkurencieschopnou ekonomikou prostredníctvom inteligentného a začleňujúceho rastu, potom musíme lepšie využiť talent a zručnosti žien. Rodová rovnosť je preto jadrom našej stratégie Európa 2020: zamestnanie žien nám pomôže dostať sa z krízy von“, uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo a podpredsedníčka Európskej komisie. „Štúdie ukázali, že spoločnostiam, v ktorých sú ženy zastúpené v hojnej miere, sa finančne darí najlepšie. Spoločnosti a vlády preto vyzývam, aby urobili všetko pre zabezpečenie toho, že sa rodová vyváženosť vo vyšších pozíciách stane realitou. Takisto povzbudzujem talentované ženy, aby využili príležitosť členstva predstavenstva a aby sa uchádzali o vyššie pozície.“

V správe „Väčší počet žien vo vyšších pozíciách – kľúč k hospodárskej stabilite a rastu“ sa uvádza, že ženy sú aj naďalej veľmi nedostatočne zastúpené v rozhodovacom procese v oblasti hospodárstva. Vo svete korporácií predstavujú muži takmer 89 % členov predstavenstiev najväčších registrovaných európskych spoločností. Nepomer je najväčší na najvyšších pozíciách, ktoré sú v prípade týchto spoločností ženami obsadené iba na úrovni 3 %. Nórsko je jedinou krajinou, ktorá sa ako-tak približuje k rodovej vyváženosti: 42 % žien a 58 % mužov je zastúpených v predstavenstve najväčších registrovaných spoločností – čo je dôsledkom kvóty stanovenej zákonom.

Viaceré štúdie zároveň ukázali, že rodová rozmanitosť sa vypláca a že medzi podielom žien vo vyšších pozíciách a výsledkami spoločnosti je vzájomná pozitívna súvislosť. Napríklad štúdia uskutočnená vo Fínsku ukázala, že firmy s rodovo vyváženým zastúpením v predstavenstve majú vyšší zisk v priemere o 10 % ako firmy, ktorých predstavenstvo je zastúpené výlučne mužmi.

Pokiaľ ide o politický rozhodovací proces, Európsky parlament je rodovo najvyváženejším zhromaždením od jeho založenia v roku 1979 a má takéto zastúpenie: 35 % žien a 65 % mužov. Podiel zastúpenia žien v národných parlamentoch (jednokomorových parlamentoch alebo v dolných komorách parlamentov) v rámci Európy vo všeobecnosti narástol zo 16 % v roku 1997 na 24 % v roku 2009. Je to však stále pod tzv. kritickou hranicou 30 %, ktorá sa považuje za potrebnú na to, aby ženy mali v oblasti politiky významný vplyv. V národných parlamentoch sa situácia neustále zlepšuje a podiel žien na ministerských pozíciách v rámci vlád EÚ predstavuje 27 %. Európska komisia pozostáva celkovo z deviatich ženských (33 %) a osemnástich mužských (67 %) členov a doposiaľ ide o najlepšie rodové vyváženie s nárastom z 5,6 % v rokoch 1994/1995.

Viac ako polovica opýtaných Európanov (55 %) v rámci nedávneho prieskumu Euro barometra bola toho názoru, že otázka týkajúca sa podielu žien/mužov v parlamentoch by sa mala „bezodkladne“ riešiť. V súvislosti s hospodárskou krízou je úloha žien v podnikoch stále významnejšia. Ak chcú spoločnosti prežiť a zvládnuť situáciu počas krízy, je potrebné, aby disponovali čo najlepším riadením a prilákali čo možno najlepšie talenty. Podľa štúdie vykonanej počas švédskeho predsedníctva EÚ v roku 2009 by odstránenie rozdielov medzi ženami a mužmi v oblasti zamestnanosti v členských štátoch EÚ mohlo viesť k potenciálnemu 15 % – 45 % nárastu HDP (pozri prílohu).

Rýchly pokrok je preto potrebný na dosiahnutie vyrovnanejšieho zastúpenia žien a mužov vo vyšších pozíciách vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Predložením „Charty žien“ dňa 5. marca (IP/10/237) Komisia opätovne potvrdila svoj záväzok k silnejšej rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ. Charta bude implementovaná prostredníctvom novej stratégie o rodovej rovnosti, ktorú Komisia prijme v priebehu tohto roka. Jednou z hlavných priorít tejto stratégie bude podpora rodovej rovnosti v rozhodovacom procese.

Opatrenia na zlepšenie rodového vyváženia v rozhodovacom procese môžu zahŕňať vypracovanie plánov rodového vyváženia, stanovenie cieľov a pravidelného monitorovania, lepšie zabezpečenie vyváženosti pracovného a súkromného života, podporu ženských vzorov (tzv. role model), programy školení a vytváranie sietí.

Kontext:

Táto správa bude predložená na európskej konferencii pod názvom „Rodová rovnosť ako základ rastu a zamestnanosti“ a na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za rodovú rovnosť, ktoré sa bude konať vo Valencii 25. – 26. marca 2010.

Ďalšie informácie:

– Správa „Väčší počet žien vo vyšších pozíciách – kľúč k hospodárskej stabilite a rastu“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

– Databáza o ženách a mužoch v rozhodovacom procese

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

– „Silnejší záväzok k rodovej rovnosti –Charta žien“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

– Eurobarometer – Rodová rovnosť v EÚ

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

– Spravodajský videozáznam I-060553: Ženy na vyššie pozície!

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar