Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Bruksela, dnia 25 marca 2010 r.

Większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach to klucz do wzrostu gospodarczego – głosi sprawozdanie UE

Wszyscy szefowie banków centralnych w UE to mężczyźni i tylko jeden na 10 członków zarządów w największych europejskich firmach notowanych na giełdzie jest kobietą. Obecność na wysokich stanowiskach zarówno mężczyzn, jak i kobiet, byłaby jednak korzystna dla gospodarki – czytamy w nowym sprawozdaniu przedstawionym w dniu dzisiejszym przez Komisję. Sprawozdanie to zostało przygotowane z myślą o nowej strategii na rzecz równouprawnienia płci, która zostanie przyjęta przez Komisję jeszcze w tym roku.

„Jeżeli Europa rzeczywiście chce pokonać kryzys i stać się konkurencyjną gospodarką, rozwijając się mądrze i przez włączenie wszystkich grup, musi lepiej wykorzystywać talenty i umiejętności kobiet. Równouprawnienie płci stanowi więc rdzeń europejskiej strategii na 2020 r.: podjęcie pracy przez kobiety pomoże nam wyjść z kryzysu”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. „Badania wykazują, że firmy, w których kobiety są dobrze reprezentowane, również lepiej radzą sobie finansowo. Wzywam wszystkie przedsiębiorstwa i rządy do zapewnienia faktycznej równowagi reprezentacji kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach. Zachęcam także utalentowane kobiety do podejmowania wyzwań związanych z kierowaniem firmą i do ubiegania się o najwyższe stanowiska.”

Sprawozdanie „Większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach kluczem do stabilnej gospodarki i wzrostu gospodarczego” pokazuje, że kobiety nadal są poważnie niedoreprezentowane w gospodarce. W świecie biznesu to mężczyźni stanowią niemal 89% członków zarządów w największych, notowanych na giełdzie firmach w Europie. Ta różnica jest największa na najwyższych stanowiskach: tylko 3% firm kierują kobiety. Jako jedyny kraj, który zbliża się do równowagi płci, wyróżnia się Norwegia: 42% kobiet i 58% mężczyzn w zarządach największych przedsiębiorstw to wynik uregulowań prawnych.

Jednocześnie z wielu badań wynika, że zróżnicowanie płci jest opłacalne i że istnieje pozytywny związek między liczbą kobiet na wysokich stanowiskach a wynikami firmy. Na przykład badanie przeprowadzone w Finlandii wykazało, że firmy, w których zarządach panowała równowaga płci, osiągają średnio o 10% wyższe zyski niż te, w których zarządach dominują mężczyźni.

W polityce, obecny skład Parlamentu Europejskiego jest od czasu jego powstania w 1979 r. najbardziej zrównoważony pod względem reprezentacji obu płci, przy 35% udziale kobiet i 65% udziale mężczyzn. Proporcja kobiet w parlamentach krajowych (w niższej izbie parlamentu lub w parlamentach jednoizbowych) w Europie jako całości wzrosła z 16% w 1997 r. do 24% w 2009 r. Niemniej jednak poziom ten wciąż jest niższy od tzw. masy krytycznej wynoszącej 30% i stanowiącej próg rzeczywistego wpływu kobiet na decyzje polityczne. W rządach krajowych sytuacja stopniowo się poprawia, a odsetek kobiet na wyższych stanowiskach ministerialnych w rządach państw UE wynosi obecnie 27%. Komisja Europejska liczy 9 kobiet (33%) i 18 mężczyzn (67%) – jest to jak dotąd najlepszy wynik, jeżeli chodzi o równowagę płci (wzrost z 5,6% w latach 1994/1995).

Ponad płowa (55%) Europejczyków uczestniczących w niedawnym badaniu Eurobarometru uznała, że kwestia reprezentacji kobiet i mężczyzn w parlamentach powinna być poruszona „jak najprędzej”. W kontekście światowego kryzysu gospodarczego rola kobiet w biznesie stale rośnie. Aby przedsiębiorstwo mogło przetrwać w czasach kryzysu, potrzebuje najlepszego możliwego kierownictwa i utalentowanych pracowników. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w 2009 r. pod patronatem prezydencji szwedzkiej, likwidacja wynikających z płci różnic w zakresie zatrudnienia w państwach członkowskich UE może zaowocować 15%-45% wzrostem PKB (zob. załącznik).

Niezbędne są zatem pilne działania prowadzące do równej reprezentacji kobiet i mężczyzn na wysokich stanowiskach we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach. Przedstawiając 5 marca „Kartę Praw Kobiet” (IP/10/237), Komisja potwierdziła swoje zobowiązanie do osiągnięcia większego równouprawnienia płci we wszystkich obszarach polityki UE. Realizacja postanowień Karty nastąpi w drodze nowej strategii w zakresie równości płci, która zostanie przyjęta przez Komisję jeszcze w tym roku. Jednym z głównym priorytetów tej strategii jest promowanie równouprawnienia w procesie podejmowania decyzji.

Środki zwiększające równowagę płci w procesie decyzyjnym mogą obejmować: stworzenie planów równości płci, zdefiniowanie celów i ich regularne monitorowanie, stworzenie lepszych warunków godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową, promowanie kobiet jako wzorów do naśladowania, programy mentoringu i współpracy.

Informacje podstawowe:

Sprawozdanie zostanie przedstawione na europejskiej konferencji „Równouprawnienie kobiet i mężczyzn jako podstawa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz na nieformalnym spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za kwestie równouprawnienia, które odbędzie się w Walencji w dniach 25-26 marca 2010 r.

Informacje dodatkowe:

- Sprawozdanie „Większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach kluczem do stabilnej gospodarki i wzrostu gospodarczego”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=pl&furtherPubs=yes

- Baza danych zawierająca informacje o reprezentacji kobietach i mężczyznach na stanowiskach decyzyjnych

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

- „Większe zobowiązanie do równouprawnienia kobiet i mężczyzn – Karta Praw Kobiet”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

- Badanie Eurobarometru – Równouprawnienie płci w UE

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

- Nagranie wideo I-060553 – Kobiety sukcesu

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

Matthew NEWMAN: +32 22962406

Mina Andreeva: +32 22991382

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar