Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Brussel, 25 maart 2010

Meer vrouwen in topfuncties sleutel tot economische groei volgens EU-rapport

Amper een op tien leden van de raad van bestuur van de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven is een vrouw. Alle presidenten van de Europese centrale banken zijn mannen. Nochtans zou de economie er voordeel uit halen als vrouwen evenveel topfuncties zouden bezetten als mannen. Dat staat in een rapport dat de Europese Commissie vandaag heeft gepresenteerd. Het rapport is de voorloper van een nieuwe strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen, die later dit jaar door de Commissie zal worden vastgesteld.

"Als Europa werkelijk uit de crisis wil raken en een concurrerende economie wil worden door slimme en inclusieve groei, moeten het talent en de vaardigheden van vrouwen beter worden benut. Gelijkheid van vrouwen en mannen behoort daarom tot de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie: help vrouwen aan een baan en je helpt ons uit de crisis te raken," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Uit studies blijkt dat bedrijven waarin vrouwen goed zijn vertegenwoordigd, de beste financiële resultaten halen. Ik vraag bedrijven en overheden dan ook met aandrang om werk te maken van de gelijkheid van vrouwen en mannen in hogere functies. Ik moedig vrouwen met talent ook aan om de uitdaging van een functie in een raad van bestuur op te nemen en om te solliciteren voor topfuncties."

In het rapport "More women in senior positions – key to economic stability and growth" staat dat vrouwen nog altijd ernstig ondervertegenwoordigd zijn in de economische besluitvorming. In het bedrijfsleven bestaan de raden van bestuur van de grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen voor bijna 89 procent uit mannen. De ongelijkheid is het grootst aan de absolute top: in amper drie procent van die ondernemingen is een vrouw de baas. Alleen Noorwegen komt in de buurt van gelijkheid van vrouwen en mannen: daar bestaan de raden van bestuur van de grootste bedrijven voor 42 procent uit vrouwen en voor 58 procent uit mannen. Dat is het gevolg van wettelijke quota.

Tegelijk hebben verscheidene studies uitgewezen dat diversiteit rendeert en dat er een positief verband is tussen het aandeel vrouwen in hogere functies en de prestaties van het bedrijf. In een Finse studie, bijvoorbeeld, stelden de onderzoekers vast dat bedrijven met een raad van bestuur waarin evenveel vrouwen als mannen zetelen, gemiddeld tien procent meer winst boeken dan die met een exclusief mannelijke raad van bestuur.

Op het vlak van de politieke besluitvorming is het Europees Parlement het meest genderevenwichtige parlement sinds zijn oprichting in 1979, met 35 procent vrouwen en 65 procent mannen. In de nationale parlementen (enige kamer of lagerhuis) van Europese landen is het aandeel vrouwen tussen 1997 en 2009 gestegen van 16 naar 24 procent. Dat is nog altijd ruim onder de "kritische massa" van dertig procent waarmee vrouwen echt politieke invloed zouden kunnen uitoefenen. In nationale regeringen verbetert de situatie gestaag. Zevenentwintig procent van de hogere ministerposten in de regeringen van EU-landen wordt bezet door vrouwen. De Europese Commissie telt negen vrouwelijke commissarissen (33 procent) tegenover achttien mannelijke (67 procent), het beste resultaat tot nu toe. In 1994/1995 was amper 5,6 procent een vrouw.

Uit een recente HREF="http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm" MACROBUTTON HtmlResAnchor Eurobarometer-enquête bleek dat meer dan de helft van de ondervraagde Europeanen (55 procent) vindt dat de verhouding tussen vrouwen en mannen in parlementen dringend moet worden aangepakt. Door de wereldwijde economische crisis wordt de rol van vrouwen in bedrijven steeds belangrijker. Bedrijven die tijdens de crisis willen overleven en succes boeken, hebben het beste bestuur nodig en moeten het best beschikbare talent aantrekken. Een studie tijdens het Zweedse EU-voorzitterschap in 2009 wees uit dat het dichten van de kloof tussen vrouwen en mannen qua tewerkstelling in de EU, het bruto binnenlands product (BBP) met 15 tot 45 procent zou kunnen optrekken (zie de bijlage).

Er moet dus snel werk worden gemaakt van een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hogere functies, in elk domein en op elk niveau. De Commissie bekrachtigde haar engagement voor een betere gelijkheid van vrouwen mannen door op 5 maart het vrouwenhandvest voor te stellen (IP/10/237). Dat handvest zal in praktijk worden gebracht door een nieuwe strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen, waarover de Commissie later dit jaar een besluit zal nemen. Een van de kernprioriteiten wordt het bevorderen van gelijkheid in de besluitvorming.

Maatregelen om de gelijkheid van vrouwen en mannen op het vlak van de besluitvorming te verbeteren, zijn onder meer het invoeren van gelijkheidsplannen, het vastleggen van doelstellingen en het volgen van de verwezenlijking daarvan, het creëren van betere voorzieningen voor een evenwicht tussen werk en privéleven, en het promoten van vrouwelijke rolmodellen, begeleidingsprogramma's en netwerkvorming.

Achtergrond:

Dit rapport zal worden voorgesteld op een Europese conferentie over "Gelijkheid van vrouwen en mannen als basis voor groei en tewerkstelling" en tijdens een informele bijeenkomst van de ministers voor gelijke kansen op 25 en 26 maart 2010 in Valencia.

Meer informatie:

Rapport "More women in senior positions – key to economic stability and growth"

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

Feiten en cijfers over vrouwen en mannen op het gebied van besluitvorming

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

"A Strengthened Commitment to Equality between Women and Men – A Women's Charter"

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

Eurobarometer – Gelijkheid van vrouwen en mannen in de EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

- Videonieuws I-060553: "Women to the top"

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar