Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Brüssel, 25. märts 2010

Rohkem naisi juhtivatele kohtadele

Euroopa suurimate börsiettevõtete juhatuses on vaid üks 10 liikmest naine ja kõigi ELi keskpankade juhid on mehed. Majandus saaks kasu, kui juhtivatel kohtadel oleksid täielikult esindatud nii mehed kui ka naised, öeldakse täna esitatud Euroopa Komisjoni aruandes. Aruandes esitatakse uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia, mille Euroopa Komisjon tänavu vastu võtab.

„Kui Euroopa ka tegelikult soovib kriisist välja tulla ning luua aruka ja kõiki kaasava kasvu abil konkurentsivõimelist majandust, siis peame me paremini ära kasutama naiste võimeid ja oskusi. Sooline võrdõiguslikkus on seepärast Euroopa 2020. aasta strateegia keskmes: Naiste kaasamine aitab meil kriisist väljuda,” ütles Viviane Reding, ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ning Euroopa Komisjoni asepresident. „Uuringud on näidanud, et edukamad on ettevõtted, kus töötab palju naisi. Ma kutsun ettevõtteid ja valitsusi üles töötama selle nimel, et saavutada juhtivatel kohtadel tegelik sooline tasakaal. Samuti julgustan ma andekaid naisi pürgima ettevõtete juhatusse ja kandideerima juhtivatele kohtadele.”

Nagu näitab juba aruande pealkiri „Rohkem naisi juhtivatel kohtadel on majandusliku stabiilsuse ja kasvu võti”, ei ole naised majandusasjade otsustamisel ikka veel piisavalt esindatud. Ettevõtlusmaailmas moodustavad mehed peaaegu 89% Euroopa börsiettevõtete juhtkonnast. Ebavõrdsus on suurim selliste ettevõtete tipus, kus naisjuhte on vaid 3%. Norra on ainsa erandina peaaegu jõudnud soolise tasakaaluni: suurimate börsiettevõtete juhatuses on 42% naisi ja 58% mehi. See on seadusega ettenähtud kvootide tulemus.

Samal ajal on mitmed uuringud näidanud, et mõlema soo esindatus tasub ennast ära ning et juhtivatel kohtadel töötavate naiste ja ettevõtte edukuse vahel valitseb positiivne seos. Näiteks selgus Soomes tehtud uuringu tulemusena, et sooliselt tasakaalus juhtkonnaga ettevõtted on keskmiselt 10% kasumlikumad kui ainult meestest koosneva juhtkonnaga ettevõtted.

Kõige paremini sooliselt tasakaalustatud poliitiline kogu on alates selle loomisest 1979. aastal olnud Euroopa Parlament, kus mille liikmetest 35% on naised ja 65% mehed. Naisliikmete osakaal rahvusparlamentides (mitme koja puhul alamkojas) on Euroopas tervikuna tõusnud 16% 1997. aastal 24%ni 2009. aastal Siiski on see allpool nn kriitilist taset (s.o 30%), mida peetakse vajalikuks, et naistel oleks võimalik poliitikas mõjule pääseda. Riiklikes valitsustes paraneb olukord pidevalt ja naisministrite osakaal on ELi valitsustes 27%. Euroopa Komisjonis valitseb praegu suurim sooline tasakaal tema ajaloo jooksul – naisvolinike osakaal on 5,6%lt 1994./1995. aastal nüüdseks tõusnud 33%ni. Komisjonis on praegu üheksa naisvolinikku, meesvolinikke on kaheksateist (67%).

Üle poole (55%) eurooplastest vastas hiljutises Eurobaromeetri uuringus, et naiste ja meeste arvulise suhtega parlamentides tuleks kiiresti tegelema hakata. Üleilmse majanduskriisi olukorras on naiste roll ettevõtluses üha tähtsam. Selleks et ettevõtted jääksid kriisi ajal ellu ja oleksid edukad, peavad neil olema parimad juhid ja võimekaimad töötajad. 2009. aastal Rootsi eesistumise ajal tehtud uuringu kohaselt suurendaks soolise ebavõrdsuse kaotamine ELi tööturul SKP-d potentsiaalselt 15%–45% (vt lisa).

Seepärast on vaja kiiresti saavutada nais- ja meesjuhtide võrdne esindatus kohtadel tasanditel ja elualadel. Komisjon esitas 5. märtsil „Naiste harta” (IP/10/237), millega ta asub rakendama soolist võrdõiguslikkust kõigis ELi poliitikavaldkondades. Hartat rakendatakse uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia abil, mille komisjon võtab vastu veel sel aastal. Üks strateegia põhiprioriteete on võrdsuse tugevdamine eri otsustustasanditel.

Meetmed, millega otsuste tegemise juures soolist tasakaalustatust parandatakse, võivad hõlmata soolise võrdõiguslikkuse kavade koostamist, eesmärkide seadmist ja korrapärast järelevalvet, töö- ja eraelu paremat tasakaalustamist, edukate naiste eeskujuks toomist, juhendamist ja võrkude loomist.

Taust:

Nimetatud aruanne esitatakse Euroopa tasandi konverentsil „Naiste ja meeste vaheline võrdsus kui majanduskasvu ja tööhõive alus” ja soolise võrdõiguslikkusega tegelevate ministrite mitteametlikul kohtumisel Hispaanias Valencias 25.–26. märtsil 2010.

Täiendav teave:

- Aruanne „Rohkem naisi juhtivatel kohtadel - majanduse stabiilsuse ja kasvu võti”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

- Juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste ja meeste andmebaas

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

- „Kindel kohustus tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkus” – Naiste harta

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

- Eurobaromeeter – sooline võrdõiguslikkus ELis

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

- Videouudis I-060553: Naised karjääriredeli tippu

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar