Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

V Bruselu dne 25. března 2010

Zpráva EU: hospodářský růst si žádá více žen na vedoucích pozicích

V představenstvech největších společností kótovaných na burze tvoří ženy pouze desetinu členů; guvernéři všech centrálních bank v EU jsou muži. Podle expertní zprávy, kterou dnes předkládá Evropská komise, by pro ekonomiku bylo prospěšné, kdyby na vedoucích pozicích byli plně zastoupeni muži i ženy. Tato zpráva předznamenává novou strategii pro rovnost žen a mužů, kterou Evropská komise přijme v průběhu letošního roku.

„Pokud se má Evropa skutečně vymanit z krize a pokud se má ekonomika díky inteligentnímu růstu podporujícímu začlenění stát konkurenceschopnou, pak musíme lépe využívat schopností a dovedností žen. Rovnost žen a mužů je proto jádrem strategie Evropa 2020: větší zapojení žen do pracovního procesu nám pomůže najít východisko z krize,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Podle studií vykazují firmy, v nichž jsou ženy zastoupeny odpovídajícím způsobem, výborné finanční výsledky. Vyzývám proto podniky a vlády, aby zapracovaly na skutečně rovnoměrném zastoupení obou pohlaví na vedoucích pozicích. Chci také povzbudit schopné ženy, aby se chopily příležitosti dostat se do nejvyššího vedení a hlásily se na vedoucí pozice.“

Zpráva s názvem „Více žen na vedoucích pozicích – klíč k hospodářské stabilitě a růstu“ ukazuje, že jsou ženy i nadále zcela nedostatečně zastoupeny v ekonomickém rozhodování. V soukromé sféře představují muži téměř 89 % členů představenstev největších evropských společností kótovaných na burze. Tato nerovnováha se nejvíce projevuje na vrcholné úrovni: pouze u 3 % těchto podniků stojí v čele žena. Jedinou zemí, která se alespoň blíží rovnoměrnému zastoupení žen a mužů, je Norsko, kde jsou představenstva největších společností kótovaných na burze tvořena ze 42 % ženami a z 58 % muži – což je ovšem výsledek zákonem určené kvóty.

Několik studií přitom prokázalo, že se genderová rozmanitost vyplácí a že existuje pozitivní vztah mezi podílem žen na vedoucích pozicích a výsledky podniku. Například studie provedená ve Finsku zjistila, že podniky, v jejichž nejvyšším vedení jsou ženy a muži zastoupeni rovnoměrně, mají v průměru o 10 % větší zisk než ty s čistě mužskými členy.

V oblasti politického rozhodování má Evropský parlament nejrovnoměrnější zastoupení žen a mužů od roku 1979 – 35 % poslankyň a 65 % poslanců. V evropských národních parlamentech (v jediné nebo dolní komoře) vzrostl celkový podíl žen z 16 % v roce 1997 na 24 % v roce 2009. Toto číslo však stále zdaleka nedosahuje tzv. kritického podílu 30 %, který je považován za nezbytný pro to, aby ženy hrály v politice významnou roli. Ve vládách členských států EU se situace trvale zlepšuje; podíl žen na vládních ministerských postech činí 27 %. V Evropské komisi je devět komisařek (33 %) a 18 komisařů (67 %), což představuje dosud nejvyšší dosaženou genderovou rovnováhu – přitom v letech 1994–1995 tvořily komisařky pouze 5,6 %.

Více než polovina (55 %) Evropanů, dotázaných v rámci nedávného průzkumu Eurobarometru, se domnívá, že je „naléhavě“ třeba řešit podíl žen a mužů v parlamentech. V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí stále roste význam úlohy žen v podnikání. Aby podniky dokázaly přežít krizi a zvládnout ji, musí mít co nejlepší vedení a přitahovat ty nejschopnější lidi. Podle studie vypracované v rámci švédského předsednictví EU v roce 2009 by odstranění nerovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnanosti v členských státech EU mohlo vést k 15–45% zvýšení HDP (viz příloha).

Je proto třeba zintenzivnit úsilí o rovnoměrnější zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích ve všech oblastech a na všech úrovních. Dne 5. března předložila Komise „Chartu žen“ (IP/10/237), v níž potvrdila svůj závazek dosáhnout větší rovnosti žen a mužů ve všech politikách EU. Charta bude prováděna prostřednictvím nové strategie pro rovnost žen a mužů, kterou má Komise přijmout v průběhu letošního roku. Jednou z hlavních priorit této strategie bude prosazování rovnosti žen a mužů při rozhodování.

K opatřením, jež mohou pomoci docílit rovnoměrnějšího zastoupení žen a mužů při rozhodování, může patřit vytvoření plánů prosazujících rovnost žen a mužů, vymezení cílů a pravidelná kontrola, vytvoření lepších podmínek pro sladění soukromého a pracovního života, propagace úspěšných žen jako vzorů, mentorské programy a vytváření sítí.

Souvislosti:

Tato zpráva bude předložena na evropské konferenci o „rovnosti žen a mužů jako základu růstu a zaměstnanosti“ a na neformální schůzce ministrů pro rovnost žen a mužů, konané ve dnech 25.–26. března 2010 ve Valencii.

Další informace:

– Zpráva „Více žen na vedoucích pozicích – klíč k hospodářské stabilitě a růstu“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

– Databáze o ženách a mužích v rozhodovacím procesu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

– „Posílený závazek pro dosažení rovnosti žen a mužů“ – Charta žen

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

– Eurobarometr – rovnost žen a mužů v EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

– Informační videozáznam I-060553: Ženy na vedoucí místa

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar