Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/362

Брюксел, 25 март 2010 г.

В доклад на ЕС се посочва, че нарастването на броя на жените на ръководни длъжности е от ключово значение за постигане на икономически растеж

Едва всеки десети член на управителните съвети на най-големите публично търгувани дружества в Европа е жена, докато управителите на всички централни банки в ЕС са мъже. В нов доклад, представен от Европейската комисия днес, се посочва, че икономиката би могла да се възползва от пълното представителство както на мъжете, така и на жените на висши длъжности. Докладът предшества нова стратегия за равенство на половете, която Европейската комисия ще приеме по-късно тази година.

„Ако Европа има сериозно намерение да излезе от кризата и да се превърне в динамична и конкурентоспособна икономика посредством интелигентен и приобщаващ растеж, то ние трябва да използваме по-добре талантите и уменията на жените. Затова равенството на половете е в центъра на Стратегията Европа 2020: повишаването на трудовата заетост на жените ще ни помогне да излезем от кризата,“ заяви Вивиан Рединг комисар на ЕС за правосъдие, основни права и гражданство и заместник-председател на Европейската комисия. „Проучванията показват, че предприятията, в които жените са добре представени, постигат по-добри финансови резултати. Приканвам предприятията и правителствата да положат усилия, за да гарантират, че балансираното представяне на половете в ръководните длъжности ще се превърне в реалност. Насърчавам талантливите жени също така да приемат предизвикателството на членството в управителни съвети и да кандидатстват за висши длъжности.“

В доклада „Повече жени на ръководни длъжности ключ към постигане на икономическа стабилност и растеж“ се посочва, че жените продължават да бъдат много слабо представени при вземането на решения в областта на икономиката. В корпоративния свят почти 89 % от членовете на управителните съвети на най-големите публично търгувани дружества в Европа са мъже. Неравенството е най-голямо при най-висшите длъжности, където само 3 % от тези дружества са ръководени от жени. Норвегия се откроява като единствената страна, която е най-близко до желаното равновесие на половете: управителните съвети на най-големите публично търгувани дружества са съставени от 42 % жени и 58 % мъже в резултат на законово определена квота.

Същевременно няколко проучвания показват, че представителството и на двата пола дава резултати и че съществува положително съотношение между дела на жените на ръководни длъжности и постиженията на дружеството. Проведено във Финландия проучване, например установи, че дружества, в чийто управителен съвет е налице равновесие между половете, са средно с 10 % по-рентабилни от дружества, в чийто управителни съвети членуват само мъже.

Що се отнася до вземането на решения в политиката понастоящем съотношението между мъжете и жените в Европейския парламент е най-балансирано от неговото създаване през 1979 г. насам, а именно 35 % жени и 65 % мъже. Делът на жените, депутати в националните парламенти (еднокамерни/долни камари) в Европа като цяло е нараснал от 16 % през 1997 г. на 24 % през 2009 г. Това обаче все още е доста под т.нар. критична маса от 30 %, считана за необходимо условие, за да могат жените да упражняват значимо влияние в политиката. В националните правителства ситуацията се подобрява постепенно, като делът на жените на висши министерски постове в правителствата на държавите-членки на ЕС е 27 %. Европейската комисия наброява в своя състав девет жени комисари (33 %) и осемнадесет мъже (67 %), което представлява най-добрия резултат досега като равновесие на половете спрямо 5,6 % за периода 1994 — 1995 г.

Повече от половината (55 %) европейски граждани, анкетирани в рамките на неотдавнашно проучване на Евробарометър смятат, че въпросът за съотношението жени/мъже в парламентите трябва да бъде разгледан „спешно“. В контекста на световна икономическа криза ролята на жените в стопанската сфера става все по-важна. За да може дружествата да оцелеят и да се справят в периода на кризата, те трябва да бъдат управлявани по най-добрия начин и да привлекат възможно най-талантливите хора. Според проучване, проведено през 2009 г. под егидата на шведското председателство на ЕС, премахването на различията в трудовата заетост на мъжете и жените в държавите-членки на ЕС би могло да доведе до потенциално увеличаване на БВП с 15 до 45% (вж. приложението).

Затова е необходим бърз напредък за постигане на балансирано представителство на жените и мъжете в ръководните длъжности във всички области и на всички равнища. С представянето на „Хартата на жените“ на 5 март (IP/10/237) Комисията потвърди своя ангажимент за постигане на по-категорично равенство на половете във всички политики на ЕС. Хартата ще се прилага посредством нова стратегия за равенство на половете, която Комисията трябва да приеме по-късно тази година. Един от основните приоритети на тази стратегия ще бъде насърчаването на равенството при вземането на решения.

Мерките за подобряване на равновесието между половете при вземането на решения могат да включват създаването на планове за равенство на половете, определянето на цели и редовен мониторинг, по-добри условия за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, подкрепа за жените, които служат за примери за подражание, програми за наставничество и създаване на контакти.

Контекст:

Докладът ще бъде представен на европейската конференция „Равенството между жените и мъжете като основа за растеж и трудова заетост“ и на неофициална среща на министрите, отговорни за равенството на половете, която ще се състои във Валенсия на 25 и 26 март 2010 г.

За повече информация:

- Доклад „Повече жени на ръководни длъжности — ключ към постигане на икономическа стабилност и растеж“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

- База данни за представителството на жените и мъжете в процеса на вземане на решения

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

- „Потвърден ангажимент за постигане на равенство между жените и мъжете“— Харта на жените“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

- Евробарометър – Равенство на половете в ЕС

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

- Видео информационен бюлетин I-060553: Жени на висши длъжности

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

ANNEX

Gender balance amongst board members of the largest publicly listed companies, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Share of women in national parliaments (single/lower house) and in the European Parliament, 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Women and men in national governments (senior and junior ministers), 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Study by the Swedish Ministry of Integration and Gender Equality: "Gender equality, economic growth and employment"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar