Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE ES IT

IP/10/360

Bryssel 25.3.2010

Kemikaalit: Uusi Euroopan komissio vakaasti REACH-asetuksen onnistumisen takana

Varapuheenjohtaja Antonio Tajani ja komissaari Janez Potočnik vierailivat 25. maaliskuuta Helsingissä sijaitsevassa Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA). Näin he ryhtyvät ripeästi toteuttamaan sitoumustaan, jonka he antoivat Euroopan parlamentin järjestämissä uusien komissaarien kuulemistilaisuuksissa. Toimillaan komissaarit pyrkivät edistämään pääsyä tilanteeseen, jossa kemikaalien rekisteröinti ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden hallinta on toiminnassa. On erityisen tärkeää, että suurina määrinä tuotettavien kemikaalien rekisteröinti toteutuu juohevasti REACH-asetuksen mukaiseen määräpäivään eli 30. marraskuuta 2010 mennessä. Tähän päästään tarjoamalla ratkaisuja käytännön ongelmiin, jolloin erityisesti pk-yritysten toimia voidaan tukea. Komissaarit ilmoittivat lisäksi yhteisestä toimintatavastaan, joka koskee erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistamista ja hallintaa. He pitivät myös myönteisenä sitä, että REACH-asetuksen täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen käännöstyö on edistynyt. Komissaarit tähdensivät sitoutumistaan REACH-asetuksen (eli Euroopan kemikaaliasetuksen) onnistuneeseen täytäntöönpanoon.

”REACH on oiva esimerkki siitä, miten voidaan saavuttaa tasapaino kestävän kehityksen kolmen pilarin eli kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja ympäristön välillä. REACH-asetuksella varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoinen suojelu, mutta samalla myös tuetaan merkittävällä tavalla innovointia, edistetään kilpailukykyä ja parannetaan yritysten mahdollisuuksia täyttää kuluttajien olennaisia tarpeita,” korostivat yhteisessä lausunnossaan komission varapuheenjohtaja, teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komissaari Antonio Tajani ja ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Tämä lausunto on erittäin tervetullut. Koska se annettiin varapuheenjohtajan ja komissaarin tämänpäiväisen vierailun yhteydessä, se kertoo siitä, että komissio ja kemikaalivirasto pyrkivät yhdessä saamaan REACH-asetuksen toimintaan Euroopan kansalaisten ja ympäristön eduksi,” totesi kemikaaliviraston pääjohtaja Geert Dancet.

Vierailunsa aikana komissaarit keskustelivat kemikaaliviraston ja sidosryhmien kanssa seuraavista kysymyksistä:

1. REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin ensimmäinen määräpäivä on vain muutaman kuukauden päässä

REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin määräpäivä suurimpien tuotantomäärien kemikaaleille sekä tiedossa oleville erityisen vaarallisille aineille on 30. marraskuuta 2010. Jotta kemikaalien tuotantoa ja myyntiä voitaisiin jatkaa, valmistajien ja maahantuojien on rekisteröintitiedoissaan esitettävä asiakirjat kemikaalien aiheuttaman riskin hallinnasta. Tämän arvioidaan koskevan noin 9 000:ta ainetta.

Tässä yhteydessä komissaari Tajani korosti, että erityisesti pk-yritysten on nyt helpompi rekisteröidä kemikaaleja, esimerkiksi SIEF-tietojenvaihtofoorumin1 kautta, jossa aineen rekisteröivät yritykset voivat jakaa kyseistä ainetta koskevia tietoja. Näin vähennetään kustannuksia ja vältetään päällekkäiset eläinkokeet.

Komissio toimii puheenjohtajana johtajien yhteysryhmässä, joka parhaillaan tarkkailee sitä, kuinka hyvin yritykset ovat valmistautuneet 30. marraskuuta olevaan määräaikaan, ja tarvittaessa tarjoaa ratkaisuja käytännön ongelmiin. Ryhmä koostuu komission ja kemikaaliviraston sekä suuria kemikaalimääriä tuottavia yrityksiä tai pk-yrityksiä edustavien järjestöjen johtajatason edustajista.

Lisäksi kemikaalivirasto on merkittävästi edistynyt REACH-asetusta koskevien suuntaviivojen ja työkalujen käännöstyössä kaikille EU:n virallisille kielille, erityisesti rekisteröintiin liittyviltä osin, mikä helpottaa pk-yritysten rekisteröintityötä.

2. Hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden tunnistuskriteerit

Komissaari Potočnik ja varapuheenjohtaja Tajani ilmoittivat myös, että hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten tai erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti biokertyvien aineiden tunnistuskriteereistä oli päästy sopimukseen. Kaikki saatavilla olevat tiedot otetaan huomioon, ja niitä käytetään ns. todistusnäytön pohjalta. Näiden niin sanottujen PBT/vPvB-ominaisuuksien arviointi on merkityksellistä rekisteröinnin ja lupien myöntämisen kannalta. Kriteereitä on odotettu yli vuoden ajan. Näitä uusia kriteereitä sovelletaan rekisteröinnin hakijoihin siirtymäjärjestelyjen avulla, ja ne tulevat pakollisiksi vasta kahden vuoden kuluttua voimaantulostaan. Kriteerit on määrä antaa REACH-asetuksen tarkistetussa liitteessä XIII.

3. Etenemissuunnitelma erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistamiseksi

Komissio on päättänyt tunnistaa uusia erityistä huolta aiheuttavia aineita, jotka lisätään ns. ehdollaololuetteloon. Siinä on nyt 29 ainetta. Tässä yhteydessä komissaarit ovat kemikaalivirastoa kuultuaan hyväksyneet etenemissuunnitelman, jonka mukaan ehdollaololuetteloon lisätään 106 ensisijaista erityistä huolta aiheuttavaa ainetta vuoteen 2012 mennessä. Komissio pyytää myös jäsenvaltioilta panosta tähän toimintaan.

Kun uutta ainetta ehdotetaan lisättäväksi erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon, asiaa käsitellään ensin avoimessa kuulemisessa ja kemikaaliviraston jäsenvaltioiden komitean antamassa lausunnossa. Tämän jälkeen aine voidaan lisätä ehdollaololuetteloon.

Kun aine on lisätty ehdollaololuetteloon, sen valmistajaan sovelletaan ainetta koskevia tiedotusvelvoitteita, mihin kuuluu esim. tieto aineen esiintymisestä eri tuotteissa. Näissä tiedoissa on käsiteltävä aineen koko toimitusketjua tuottajalta aina kuluttajalle asti.

Luettelossa olevat aineet voidaan saattaa luvanvaraisiksi sen jälkeen, kun ne on priorisoitu ja lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV).

4. Luvan myöntämistä koskevat suuntaviivat

Komissaarit ilmoittivat, että pitkään odotettu luonnos luvan myöntämistä koskeviksi suuntaviivoiksi toimitetaan pian kemikaalivirastolle. Luvanmyöntämisprosessi on yksi niistä riskienhallinnan vaihtoehdoista, jotka REACH-asetuksessa varataan erityistä huolta aiheuttaville aineille (ks. MEMO/08/360).

Taustaa

REACH-asetus tuli voimaan vuonna 2007. Sillä uudistettiin kemikaalilainsäädännön aiemmat puitteet, jotka olivat jähmeät ja osoittautuneet tehottomiksi. Rekisteröintiä ja luvan myöntämistä koskevat REACH-asetuksen säännökset tulivat voimaan vuonna 2008.

Lisätietoja:

Ks. MEMO/10/102

DG Enterprise

DG Environment

Kemikaaliviraston www-sivut

1 :

Foorumit ainetta koskevien tietojen vaihtamiseksi.


Side Bar