Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Bryssel den 24 mars 2010

EU-kommissionen förbereder nya förhandlingar med Förenta staterna om överföring av bankuppgifter i syfte att bekämpa terrorism

Kommissionen har i dag antagit ett utkast till bemyndigande att förhandla med Förenta staternas regering om ett avtal om överföring av bankuppgifter inom ramen för TFTP-programmet (dvs. det amerikanska programmet för att spåra finansiering av terrorism). För att undvika luckor i säkerheten anser kommissionen att ett avtal bör ingås före sommaren.

Cecilia Malmström, som är kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor, har gjort följande uttalande ”Terrorism är fortfarande ett av de största hoten mot säkerheten i EU och vi måste hitta verktyg för att hantera denna uppgift och för att möjliggöra ett effektivt internationellt samarbete. Det program vi nu föreslår att fortsätta tillämpa genom ett avtal mellan EU och Förenta staterna om överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden har redan visat sig fungera väl och jag är övertygad om att det kommer att fungera väl även i framtiden. Programmet kommer även att säkra högsta möjliga skydd för EU-medborgarnas personuppgifter och ge dem möjlighet till administrativ eller rättslig prövning, leda till en förbättrad övervakning tack vare regelbundna översyner och garantera att varje begäran om uppgifter först har godkänts av en rättslig myndighet. Jag kommer att se till att Europaparlamentet hålls fullt underrättat under hela förhandlingsprocessen och att kommissionen i sina diskussioner med den amerikanska regeringen tar hänsyn till frågor och förslag som lyfts fram av Europaparlamentet.

Viviane Reding som är vice ordförande för kommissionen och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap har gjort följande uttalande: ”Det åligger EU att se till att medborgarnas rättigheter iakttas och skyddas i alla lägen. När Cecilia och jag utarbetade förhandlingsmandatet för det nya avtalet tog vi hänsyn till de viktigaste frågor som Europaparlamentet framförde i september, särskilt frågan om skydd av privatlivet och rätten att söka effektiv administrativ och rättslig prövning på icke-diskriminerande grund. Det nya avtalet ska innehålla bestämmelser om att kommissionen regelbundet ska rapportera till Europaparlamentet i syfte att garantera den demokratiska kontrollen. Sist men inte minst så kommer det nya avtalet att innehålla bestämmelser om ömsesidighet från Förenta staternas sida i den händelse att EU inrättar sitt eget program för att spåra finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund anser jag att EU tryggt kan inleda nya förhandlingar med den amerikanska regeringen.

Genom dagens förslag ges kommissionen mandat att förhandla om en hög skyddsnivå för personuppgifter. Det innebär även att kommissionen ska vara förpliktigad att hålla Europaparlamentet fullt underrättat under hela förhandlingsprocessen.

Enligt dagens förslag ges kommissionen mandat att förhandla om en betydande förstärkning av personuppgiftsskydd. Bland annat ska utlämnande av uppgifter uteslutande få ske i syfte att bekämpa terrorism och överföring av bulkdata till tredjeland förbjudas (endast terroristledtrådar får utbytas). Syftet är att åstadkomma en inskränkning när det gäller den mängd personuppgifter som får överföras till de amerikanska myndigheterna.

I överensstämmelse med unionslagstiftningen föreslås det i mandatet att den generella lagringstiden för uppgifter ska sättas till maximalt fem år. EU ska ha rätt att säga upp avtalet om skyddsåtgärderna avseende uppgiftsskyddet inte iakttas.

Bakgrund

Vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 25 februari 2010 rådde det allmän enighet bland medlemsstaterna om att det finns ett akut behov av ett nytt avtal mellan EU och Förenta staterna om utbyte av bankuppgifter så att man kan fortsätta att använda sig av TFTP-programmet, som är ett mycket värdefullt instrument för bekämpning av terrorism, trots att Europaparlamentet vägrade godkänna TFTP-interimsavtalet den 11 februari 2010.

Efter Europaparlamentets omröstning överlämnades således en skrivelse undertecknad av rådets ordförande till den amerikanska utrikesministern den 22 februari 2010 i vilken det angavs att EU till följd av parlamentets beslut inte kunde bli part i interimsavtalet och att den provisoriska tillämpningen därmed skulle upphöra.

Ytterligare information kan fås av

MEMO/10/101


Side Bar