Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Briuselis, 2010 m. kovo 24 d.

Europos Komisija rengiasi naujoms deryboms su JAV dėl banko duomenų perdavimo kovos su terorizmu tikslais

Šiandien Komisija priėmė derybų su Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybe dėl banko duomenų perdavimo pagal Terorizmo finansavimo sekimo programą (TFSP) įgaliojimo projektą. Komisija nori sudaryti susitarimą šią vasarą, kad būtų pašalintos saugumo spragos.

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Terorizmas tebekelia vieną didžiausių pavojų ES saugumui, todėl turime priimti kovai su terorizmu pritaikytas ir veiksmingą šios srities tarptautinį bendradarbiavimą užtikrinančias priemones. Programos, kurią siūlome išlaikyti šiuo ES ir JAV susitarimu dėl finansinių pranešimų duomenų perdavimo, veiksmingumas jau išbandytas, ir esu įsitikinusi, kad, ją vykdant, ir toliau bus veiksmingai užtikrinama didžiausia ES piliečių asmens duomenų apsauga, suteikiant teisę administracine ar teismine tvarka siekti žalos atlyginimo, reguliarios peržiūros mechanizmu užtikrinant didesnę kontrolę ir garantuojant, kad prašymus perduoti duomenis patvirtintų teisminė viešoji institucija. Užtikrinsiu, kad Europos Parlamentas būtų nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų proceso etapais ir kad derybose su atitinkamais JAV pareigūnais būtų deramai atsižvelgiama į Europos Parlamentui susirūpinimą keliančius klausimus ir jo pasiūlymus.“

„Mūsų pareiga – užtikrinti, kad žmogaus teisės visuomet būtų gerbiamos ir apsaugotos, – teigė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Rengdamos įgaliojimą deryboms dėl naujojo susitarimo drauge su Cecilia atsižvelgėme į pagrindinius praeitą rugsėjį Europos Parlamento išreikštus susirūpinimą keliančius klausimus, konkrečiai dėl teisės į privatumą ir teisės veiksmingai ir nediskriminuojamai administracine ar teismine tvarka siekti žalos atlyginimo. Būsimajame susitarime būtų įtvirtinta Komisijos reguliaraus atsiskaitymo Europos Parlamentui prievolė, taip užtikrinant demokratinę priežiūrą. Galiausiai būsimajame susitarime būtų aiškiai įtvirtintas abipusiškumo principas, jei ES sukurtų savo terorizmo finansavimo sekimo programą. Esu įsitikinusi, kad tuo remdamasi Europos Sąjunga gali pasitikėdama pradėti naują derybų su JAV partneriais etapą.“

Pagal šiandieninį pasiūlymą Komisija būtų įgaliota derėtis dėl aukšto lygio asmens duomenų apsaugos. Juo ji taip pat būtų įpareigota išsamiai informuoti Europos Parlamentą visais derybų etapais.

Pagal Komisijos pasiūlymą įgaliojimo projekte numatoma daugiau svarbių duomenų apsaugos garantijų, tokių kaip griežtas duomenų perdavimo ribojimas tik kovos su terorizmu tikslais, besąlygis draudimas trečiosioms šalims perduoti visus duomenis (gali būti perduota tik pagrindinė informacija). Juo siekiama potencialiai riboti JAV valdžios institucijoms perduodamų asmens duomenų apimtį.

Pagal ES teisės nuostatas įgaliojimu siūloma nustatyti ilgiausią 5 metų duomenų laikymo laikotarpį. ES turės teisę nutraukti susitarimą, jei bus pažeista bet kuri iš duomenų apsaugos priemonių.

Pagrindiniai faktai

2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamentui nesutikus pritarti TFSP laikinajam susitarimui, vasario 25 d. TVR taryboje valstybės narės pasiekė bendrą sutarimą, kad būtina nedelsiant sudaryti naują ES ir JAV TFSP susitarimą, kad būtų išlaikyta ši vertinga kovos su terorizmu programa.

Po Europos Parlamento balsavimo JAV valstybės sekretorius vasario 22 d. gavo Tarybos pirmininko pasirašytą raštą, kuriame pranešta, kad dėl Europos Parlamento rezoliucijos ES negali tapti laikinojo susitarimo šalimi ir kad laikinas susitarimo taikymas nutraukiamas.

Daugiau informacijos

MEMO/10/101


Side Bar