Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Brüssel, 24. märts 2010

Euroopa Komisjon valmistub uuteks läbirääkimisteks Ameerika Ühendriikidega terrorismivastase võitluse eesmärgil edastatavate pangatehinguandmete teemal

Komisjon võttis täna vastu volituse eelnõu terroristide rahastamise jälgimisprogrammi (TFTP) raames Ameerika Ühendriikide valitsusele edastatavate pangatehinguandmete üle peetavateks läbirääkimisteks. Selleks, et minimeerida julgeolekuriske, soovib komisjon sõlmida lepingu sel suvel.

„Terrorism on jätkuvalt peamisi ohte ELi julgeolekule, seetõttu peame kehtestama adekvaatsed meetmed, mis võimaldaksid tõhusat rahvusvahelist koostööd,” sõnas siseasjade eest vastutav volinik Cecilia Malmström. Ta lisas: „Kava, mida me soovime kõnealuse, finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete edastamist käsitleva ELi–USA lepinguga käigus hoida, on oma tõhusust juba tõestanud ja olen kindel, et see on nii ka tulevikus, tagades ühekorraga ELi kodanike isikuandmete kõrgeimal võimalikul tasemel kaitse, võimaldades neile õiguse haldus- ja õiguskaitsele, tagades tänu korrapärasele läbivaatamisele ulatuslikuma kontrolli ning kindlustades, et kohtuasutus peab andmete saamise taotluse heaks kiitma. Tagan, et Euroopa Parlamenti teavitatakse viivitamata ja täielikult läbirääkimiste kõigil etappidel ja et kõnelustel meie USA partneritega võetakse piisavalt arvesse Euroopa Parlamendi muresid ja soovitusi.”'

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik, komisjoni asepresident Viviane Reding sõnas: „Meie roll on tagada, et kodanike õigustest peetakse alati kinni ja neid kaitstakse alati. Uue lepingu volitust koostades võtsime Ceciliaga arvesse Euroopa Parlamendi põhilisemaid muresid, mida nad väljendasid mullu septembris, eelkõige seoses õigusega eraelu puutumatusele ning õigusega tõhusale ja mittediskrimineerivale haldus- ja õiguskaitsele. Tulevase lepinguga tagataks, et komisjon annab Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru, tagades sellega demokraatliku kontrolli. Lõpuks, kuid mitte vähem tähtsana oleks tulevases lepingus konkreetselt sätestatud vastastikkus, kui EL peaks looma enda TFTP. Usun, et selliselt vundamendilt saab Euroopa Liit täie kindlusega alustada meie USA partneritega peetavate läbirääkimiste uut vooru.”

Tänase ettepanekuga antakse komisjonile volitus pidada läbirääkimisi kõrgetasemelise isikuandmete kaitse üle. Samuti kohustatakse komisjoni Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult teavitama läbirääkimiste kõigil etappidel.

Komisjoni ettepanekul sisaldab volituse eelnõu märkimisväärseid täiendavaid andmekaitsetagatisi, näiteks eesmärgi range piiramine terrorismivastase võitlusega ja kolmandatele riikidele töötlemata andmete edastamise täielik keeld (lubatud on vaid juhtlõngade edastamine). Selle eesmärk on USA ametiasutustele edastatavate isikuandmete hulga võimalik piiramine.

Kooskõlas ELi õigusega tehakse volituses ettepanek üldise viie aasta pikkuse andmete säilitamise maksimaalse ajavahemiku kohaldamiseks. ELil on õigus leping andmekaitsemeetmete rikkumise korral lõpetada.

Taustateave

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu 25. veebruari 2010. aasta istungil valitses liikmesriikide vahel üksmeel, et kõnealuse väärtusliku terrorismivastase võitluse kava alalhoidmiseks pärast Euroopa Parlamendi keeldumist 11. veebruaril TFTP ajutine leping heaks kiita on vaja kiiresti sõlmida uus ELi–USA vaheline TFTP leping.

Euroopa Parlamendi hääletuse järel edastati 22. veebruaril USA välisministrile nõukogu eesistuja allakirjutatud kiri, milles selgitati, et parlamendi resolutsiooni tõttu ei saa EL ajutist lepingut sõlmida ning et lepingu ajutine kohaldamine peatatakse.

Lisateave:

MEMO/10/101


Side Bar