Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται για νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο εντολής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων βάσει του Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΠΠΧΤ). Στόχος της Επιτροπής είναι η σύναψη συμφωνίας μέχρι το καλοκαίρι ώστε να περιοριστούν τα κενά στην ασφάλεια.

«Η τρομοκρατία παραμένει μια από τις κύριες απειλές κατά της ασφάλειας της ΕΕ, και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία», δήλωσε η Επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Cecilia Malmström, προσθέτοντας ότι: «Το πρόγραμμα που προτείνουμε να στηρίξουμε με αυτή τη συμφωνία για τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στο παρελθόν, και είμαι βέβαιη ότι θα παραμείνει και στο μέλλον, δεδομένου ότι παρέχει ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ, προσφέρει στους πολίτες της το δικαίωμα διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση χάρη σε διαδικασία τακτικής ανασκόπησης και εξασφαλίζει ότι οι αιτήσεις για δεδομένα έχουν εγκριθεί από δημόσια δικαστική αρχή. Θα φροντίσω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων και ότι στις συνομιλίες μας με τους ομολόγους μας των ΗΠΑ θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι επιφυλάξεις και οι προτάσεις του.»

«Ο ρόλος μας είναι να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε κάθε περίσταση», δήλωσε η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας. «Κατά τη σύνταξη της εντολής για τη νέα συμφωνία, η Cecilia και εγώ λάβαμε υπόψη μας τις πιο ουσιαστικές επιφυλάξεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο, ιδίως αυτές που αφορούσαν το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα ουσιαστικής και ισότιμης διοικητικής και δικαστικής προσφυγής. Η μελλοντική συμφωνία θα εξασφαλίσει την τακτική υποβολή εκθέσεων της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον δημοκρατικό έλεγχο. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, η μελλοντική συμφωνία θα προσφέρει στις ΗΠΑ ρητή εγγύηση αμοιβαιότητας, εφόσον η ΕΕ θεσπίσει το δικό της Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί χωρίς ανησυχία να αρχίσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Η σημερινή πρόταση θα αναθέσει στην Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευτεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεσμεύει επίσης την Επιτροπή να ενημερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το σχέδιο εντολής περιλαμβάνει σημαντικές περαιτέρω εγγυήσεις για την προστασία δεδομένων, όπως τον αυστηρό περιορισμό της χρήσης τους για αντιτρομοκρατικούς σκοπούς, την απόλυτη απαγόρευση της διαβίβασης συγκεντρωτικών δεδομένων σε τρίτες χώρες (επιτρέπεται μόνο η διαβίβαση ενδείξεων). Αυτό έχει ως στόχο να περιοριστεί δυνητικά ο αριθμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στις αρχές των ΗΠΑ.

Ακολουθώντας το δίκαιο της ΕΕ, η εντολή προτείνει ως γενική ανώτατη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων τα πέντε έτη. Η ΕΕ θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία σε περίπτωση παράβασης όσον αφορά τις διασφαλίσεις προστασίας των δεδομένων.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο του Συμβούλιου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της 25ης Φεβρουάριου 2010, τα κράτη μέλη συμφώνησαν γενικά ότι για να διατηρηθεί το εν λόγω πολύτιμο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι επιτακτική ανάγκη να συναφθεί νέα συμφωνία ΠΠΧΤ μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, μετά την άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει την προσωρινή συμφωνία ΠΠΧΤ στις 11 Φεβρουάριου.

Ως επακόλουθο της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 22 Φεβρουάριου επιδόθηκε στην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ επιστολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στην οποία δηλώνεται ότι, ως αποτέλεσμα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, η ΕΕ δεν μπορεί να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας και η προσωρινή εφαρμογή της καταγγέλλεται.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/10/101


Side Bar