Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/348

Bruxelles, den 24. marts 2010

Europa-Kommissionen forbereder nye forhandlinger med USA om overførsel af bankdata med henblik på bekæmpelse af terrorisme

Kommissionen har i dag vedtaget et udkast til mandat til, at den kan forhandle med den amerikanske regering om overførsel af bankdata inden for rammerne af programmet til sporing af finansiering af terrorisme ("Terrorist Finance Tracking Program" - TFTP). Kommissionen ønsker, at der til sommer foreligger en færdig aftale for derved at lukke sikkerhedsmæssige huller.

Kommissær Cecilia Malmström, der er ansvarlig for indre anliggender, udtalte, at terrorisme fortsat udgør en af de store sikkerhedsmæssige trusler mod EU, og at EU derfor er nødt til at råde over redskaber, som sikrer et effektivt internationalt samarbejde. Hun tilføjede, at det program, som EU foreslår at støtte ved hjælp af denne aftale mellem EU og USA om overførsel af finansielle meddelelsesdata, tidligere har vist sig at være effektivt, og at hun har tillid til, at det fortsat vil være det, og at det samtidigt vil sikre det højst mulige beskyttelsesniveau for EU-borgernes personoplysninger, give EU-borgerne ret til adgang til administrativ og retlig prøvelse, sikre en bedre overvågning, fordi det regelmæssigt vil blive gennemgået, og sikre, at anmodninger om data skal godkendes af en offentlig retsmyndighed. Hun sagde, at hun ønskede at sikre, at Europa-Parlamentet straks bliver holdt informeret om alle faser af forhandlingerne, og at der i forbindelse med drøftelserne med den amerikanske regering vil blive taget behørigt hensyn til den bekymring, Europa-Parlamentet har givet udtryk for, og de forslag, det har fremsat.

Næstformand for Kommissionen, Viviane Reding, der er kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, udtalte, at det er EU's rolle at sikre, at borgernes rettigheder altid respekteres og beskyttes. Hun tilføjede, at mens hun og Cecilia Malmström havde udarbejdet mandatet for den nye aftale, havde de taget hensyn til de vigtigste af de bekymringer, som Europa-Parlamentet gav udtryk for i september 2009, navnlig hvad angår retten til privatliv og retten til en effektiv administrativ og retlig prøvelse uden diskrimination. Hun sagde endvidere, at hvis EU beslutter selv at indføre et program til sporing af finansiering af terrorisme, er der i den fremtidige aftale sidst, men ikke mindst udtrykkeligt taget højde for princippet om gensidighed. Hun fandt, at EU på det grundlag tillidsfuldt kan tage hul på en ny forhandlingsrunde med USA.

Dagens forslag vil give Kommissionen mandat til at forhandle om et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Det forpligter desuden Kommissionen til at holde Europa-Parlamentet fuldt informeret i alle faser af forhandlingerne.

Ifølge Kommissionens forslag indeholder udkastet til mandat en række yderligere væsentlige databeskyttelsesgarantier, såsom at oplysningerne udelukkende kan anvendes til bekæmpelse af terrorisme, og at det er absolut forbudt at overføre store mængder data til tredjelande (det er kun tilladt at overføre spor). Formålet er eventuelt at begrænse mængden af personoplysninger, der overføres til de amerikanske myndigheder.

I overensstemmelse med EU-retten foreslås det i mandatet, at data generelt højst kan opbevares i 5 år. EU vil have ret til at bringe aftalen til ophør, hvis nogen af databeskyttelsesforanstaltningerne ikke respekteres.

Baggrund

På Rådets (retlige og indre anliggender) møde den 25. februar 2010 var der generel enighed blandt medlemsstaterne om, at der er et presserende behov for at indgå en ny TFTP-aftale mellem EU og USA for at bevare dette værdifulde program til bekæmpelse af terrorisme, efter at Europa-Parlamentet den 11. februar 2010 havde afvist at godkende den midlertidige TFTP-aftale.

Efter afstemningen i Europa-Parlamentet blev den amerikanske udenrigsminister den 22. februar 2010 ved et brev underskrevet af Rådets formand informeret om, at EU som følge af Europa-Parlamentets beslutning ikke kunne blive part i den foreløbige aftale, og at den midlertidige anvendelse af aftalen ophørte.

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/101


Side Bar