Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/347

Bryssel den 24 mars 2010

Europeiska kommissionen går tillsammans med tio länder i spetsen för att skapa rättssäkerhet för barn och föräldrar vid internationella äktenskap

En österrikisk kvinna gifter sig med en brittisk man i Storbritannien. Paret bosätter sig i Österrike med sin son. Efter två år lämnar mannen familjen, och hustrun vill begära skilsmässa. Men hon vet inte vilken lag som gäller. Kan hon få skilsmässa enligt österrikisk lag, eller måste den brittiska lagen tillämpas? Varje år befinner sig tusentals européer i liknande svårigheter, eftersom varje EU-land har sitt eget system för att avgöra vilket lands lag som ska tillämpas på skilsmässor. Europeiska kommissionen föreslår i dag en konkret lösning: En lag som ger makarna möjlighet att välja vilket lands lagstiftning som ska tillämpas på deras skilsmässa. Den föreslagna EU-förordningen kommer att vara till hjälp för makar av olika nationalitet och makar som bor i olika länder eller i ett land där de inte är medborgare. Syftet är att minska belastningen för barnen och skydda den svagare parten i en skilsmässa. Varje år ingås omkring 300 000 internationella äktenskap inom EU. Dagens förslag är en uppföljning av en begäran från tio medlemsstater (Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Rumänien, Slovenien, Spanien, Ungern och Österrike). Om det antas kommer det att bli första gången i EU:s historia som mekanismen för ”fördjupat samarbete” används.

”Internationella par kan stöta på godtyckliga juridiska problem som förvandlar en i sig tragisk skilsmässa till en ekonomisk och känslomässig katastrof som avsevärt försvårar deras liv”, sade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Tusentals par befinner sig i en svår personlig situation på grund av att de nationella rättssystemen fram till i dag inte har lyckats ge några entydiga svar. I många fall drabbas barnen och den make som är i en svagare ställning. Jag vill inte att EU-invånare som genomgår komplicerade skilsmässor med internationella inslag lämnas åt sitt öde. Jag vill att det ska finnas tydliga regler så att de alltid vet vad som gäller. Det är därför vi beslutade att gå i spetsen genom att lägga fram det här förslaget i dag.”

Dagens situation är komplicerad för internationella par:

  • I 20 EU-länder avgörs vilket lands lagstiftning som ska vara tillämplig utifrån anknytningsfaktorer, såsom vilken nationalitet makarna har och om de är varaktigt bosatta, så att den lag som är relevant för just deras förhållanden tillämpas på skilsmässan.

  • I 7 EU-länder (Cypern, Danmark, Finland, Irland, Lettland, Storbritannien och Sverige) tillämpas den inhemska lagstiftningen.

Dessa motstridiga regler medför juridiska problem och avsevärda kostnader, som försvårar skilsmässor där makarna är överens.

Kommissionen föreslår i dag en gemensam metod för att avgöra vilket lands regler som ska tillämpas på internationella par. Den föreslagna förordningen innebär följande:

  • Internationella par kommer att få större kontroll över sin skilsmässa. De kan bestämma vilket lands lagstiftning som ska tillämpas på skilsmässan, under förutsättning att en av makarna har anknytning till landet. Till exempel kan ett svensk-litauiskt par som bor i Italien begära att en italiensk domstol tillämpar svensk eller litauisk lagstiftning.

  • Domstolarna kommer att ha en gemensam metod för att avgöra vilket lands lagstiftning som ska tillämpas om makarna inte själva är överens.

Makarna ges dessutom möjlighet att bestämma vilken lag som ska tillämpas på deras skilsmässa även om de inte planerar att skilja sig. Detta kommer att medföra ökad rättssäkerhet, förutsägbarhet och flexibilitet och kommer att bidra till att skydda makarna och deras barn från komplicerade, utdragna och smärtsamma förfaranden.

Förslaget har också utformats för att skydda den make som är i en svagare ställning från att missgynnas i mål om äktenskapsskillnad. I dag kan den part som har råd med resekostnader och domstolsavgifter skynda sig att väcka talan i ett annat land så att målet regleras av en lag som skyddar hans eller hennes egna intressen. Om till exempel en make i ett polskt par flyttar till Finland, kan han eller hon begära skilsmässa där efter ett år utan den andra makens samtycke.

Denna typ av ”forum shopping”, dvs. försök att utnyttja den lagstiftning som är mest gynnsam, åtgärdas genom de nya reglerna som säkerställer att det är den lagstiftning i det land där den svagare maken bor tillsammans med sin partner eller där partnern senast var bosatt som ska tillämpas.

EU-länderna måste nu rösta om de tio länderna ska få inleda ett fördjupat samarbete. Europaparlamentet måste också ge sitt samtycke. ”Tio regeringar har begärt att kommissionen lägger fram ett förslag. Att mekanismen för fördjupat samarbete används är ett gott tecken på att EU har den flexibilitet som krävs för att hjälpa medborgarna även i komplicerade juridiska frågor. Mitt mål är att se till att medborgarna fullt ut kan utnyttja sin rätt att leva och arbeta överallt i Europa”, sade Viviane Reding.

Bakgrund

Kommissionen lade för första gången fram ett förslag om hjälp åt internationella par 2006, men förslaget (den s.k. Rom III-förordningen) fick inte det enhälliga stöd av EU-länderna som krävdes. Sedan dess har tio EU-länder (Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Rumänien, Slovenien, Spanien, Ungern och Österrike) meddelat att de önskar utnyttja mekanismen för ”fördjupat samarbete” för att föra frågan framåt. Enligt EU-fördragen har nio eller fler medlemsländer möjlighet att genom fördjupat samarbete föra en fråga framåt som är viktig men som blockeras av en liten minoritet medlemsländer. De övriga EU-länderna har rätt att delta i samarbetet när helst de så önskar.

Dagens förslag till förordning påverkar inte medlemsländernas rätt att definiera äktenskap.

MEMO/10/100

Det förslag till förordning som lades fram i dag finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar