Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/347

V Bruseli 24. marca 2010

Európska komisia a 10 členských štátov konajú, aby zaistili právnu istotu pre deti a rodičov z medzinárodných manželstiev

Rakúšanka sa v Spojenom kráľovstve vydá za Brita. Manželia a ich syn žijú spolu dva roky v Rakúsku. Manžel rodinu opustí a manželka sa chce dať rozviesť. Avšak nevie, ktorý právny poriadok sa na jej rozvod vzťahuje. Môže sa dať rozviesť podľa rakúskych zákonov alebo sa na rozvod vzťahuje právny poriadok Spojeného kráľovstva? Každoročne sa tisícky Európanov ocitajú v takýchto zložitých situáciách, pretože každá krajina EÚ má svoj vlastný systém, na základe ktorého sa určí, ktorý právny poriadok ktorej krajiny sa vo veci rozvodu uplatní. Európska komisia dnes navrhla konkrétne riešenie – právny predpis, na základe ktorého si manželské páry budú môcť vybrať zákony konkrétnej krajiny, ktorými sa ich rozvodové konanie bude riadiť. Komisia predložila návrh nariadenia EÚ, ktoré poskytne pomoc manželom s rôznymi štátnymi príslušnosťami, manželom žijúcim oddelene v rozdielnych krajinách alebo žijúcim spolu v jednej krajine, ktorá nie je ich domovskou krajinou. Cieľom návrhu je počas rozvodového konania znížiť záťaž, ktorej sú detí vystavené, a ochraňovať partnerov v slabšom postavení. Každoročne v EÚ dôjde k uzavretiu približne 300 000 medzinárodných manželstiev. Súčasný návrh je reakciou na žiadosť 10 členských štátov (Rakúska, Bulharska, Francúzska, Grécka, Maďarska Talianska, Luxemburska, Rumunska, Slovinska a Španielska). V histórii EÚ to bude prvý raz, kedy dôjde k použitiu mechanizmu „posilnenej spolupráce“.

Medzinárodné páry môžu čeliť ľubovoľným právnym problémom, ktoré môžu tragédiu rozvodu doviesť do finančnej a citovej katastrofy a spôsobiť tak veľké ťažkosti v živote ľudí,“ uviedla Vivian Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka zodpovedná za oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva. „Tisícky párov čelia zložitým osobným situáciám, lebo doteraz neboli vnútroštátne právne systémy schopné na niektoré otázky podať jasné odpovede. V početných prípadoch tým trpia deti a manželka alebo manžel v slabšom postavení. Nechcem to nechať na občanov EÚ, aby si sami museli zariaďovať komplikované medzinárodné rozvody. Želám si, aby mali k dispozícii jasné pravidlá, aby vždy vedeli, na čom sú. Toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli konať teraz.“

Súčasná situácia manželských párov z rôznych členských štátov je zložitá:

  • 20 krajín EÚ určuje, právo ktorej krajiny sa uplatňuje na základe kombinácie takých činiteľov, ako je štátna príslušnosť a dlhodobý pobyt, aby sa tým rozvodové konanie manželov riadilo príslušným právnym poriadkom, do ktorého pôsobnosti prislúchajú.

  • 7 členských štátov EÚ (Dánsko, Lotyšsko, Írsko, Cyprus, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) uplatňuje svoj vnútroštátny právny poriadok.

Tieto odporujúce si pravidlá rozhodného práva majú za následok právne komplikácie a vysoké náklady, čím sa sťažuje dosiahnutie rozvodu usporiadaným spôsobom a po vzájomnej dohode.

Komisia dnes predložila návrh jednotnej úpravy, na základe ktorej sa určí rozhodné národné právo tej krajiny, ktoré sa bude uplatňovať v prípade medzinárodných manželských párov. Podľa navrhovaného nariadenia:

  • medzinárodné manželské páry budú mať väčšiu kontrolu nad svojím rozvodom. Budú môcť rozhodnúť o tom, ktorý právny poriadok ktorej krajiny sa bude uplatňovať v ich rozvodovom konaní, za predpokladu, že jeden z manželov má na túto krajinu väzby. Príklad: švédsko-litovský pár žijúci v Taliansku môže taliansky súd požiadať, aby uplatnil švédsky alebo litovský právny poriadok;

  • súdy budú mať k dispozícii jednotnú úpravu pre rozhodnutie o tom, ktorý právny poriadok ktorej krajiny sa uplatní, ak sa manželia medzi sebou na tom nedokážu dohodnúť.

Manželia sa tiež budú môcť dohodnúť na tom, ktorý právny poriadok sa v ich rozvodom konaní bude uplatňovať, hoci sa dať rozviesť neplánujú. Získali by tak väčšiu právnu istotu, schopnosť predvídať a pružnosť, čím by sa pomohlo chrániť manželov a ich deti pred zložitými, zdĺhavými a zaťažujúcimi postupmi.

Návrhy sú vypracované tak, aby ochraňovali manžela v slabšom postavení, aby sa počas rozvodového konania nedostal do nepriaznivého a znevýhodneného postavenia. V súčasnosti môže manželský partner, ktorý si môže dovoliť hradiť cestovné náklady a poplatky za právne úkony, poveriť svojím prípadom súd v inej krajine, kde by sa jeho prípad riadil súdnym poriadkom ochraňujúcim jeho záujmy. Ak sa napríklad jeden z manželov poľského manželského páru presťahuje do Fínska, môže tam po uplynutí jedného roka a bez súhlasu manželky požiadať o rozvod.

Nové pravidlá by takýto druh „využívania“ súdov v účastníckych členských štátoch riešili tak, že by sa zabezpečilo uplatňovanie právneho poriadku krajiny, kde manželka so svojim partnerom žije alebo krajiny, kde s ňou jej manžel naposledy pobýval.

Členské štáty EÚ teraz musia odhlasovať, či môže uvedených 10 krajín ďalej postupovať na základe posilnenej spolupráce. Európsky parlament musí k tomu tiež dať svoj súhlas. „Desať vlád Komisiu požiadalo, aby navrhla riešenie. Použitie postupu posilnenej spolupráce je dobrým znakom toho, že EÚ sa vyznačuje pružnosťou, pokiaľ ide o poskytnutie pomoci svojim občanom, hoci aj v zložitých právnych otázkach. Mojím cieľom je zabezpečiť, aby mohol každý občan v plnej miere využiť svoje právo žiť a pracovať bez ohľadu na vnútorné hranice EÚ,“ uviedla Vivian Redingová.

Kontext

Poskytnutie pomoci medzinárodným manželským párom Komisia prvýkrát navrhovala v roku 2006, ale jej plánu (tzv. nariadeniu Rím III) sa nedostalo požadovanej jednohlasnej podpory od vlád členských štátov EÚ. Odvtedy sa 10 krajín EÚ vyjadrilo (Rakúsko, Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko), že by radi využili tzv. posilnenú spoluprácu na dosiahnutie pokroku v tejto otázke. Posilnená spolupráca v zmysle zmlúv o EÚ umožňuje deviatim alebo viac ako deviatim krajinám postupovať v presadení dôležitého opatrenia, ktoré je však malou menšinou členských štátov blokované. Ak si to ostatné krajiny EÚ želajú, majú právo sa k posilnenej spolupráci pridať.

Návrh rozhodnutia, ktorý bol dnes predložený, nemá žiadny vplyv na to, ako členské štáty pojem manželstvo vymedzujú.

MEMO/10/100

Dnešný návrh možno nájsť na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar