Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/347

Brüssel, 24. märts 2010

Kümme liikmesriiki soovivad aidata lapsi ja vanemaid rahvusvahelise abielu lahutamise korral

Austerlanna abiellub Ühendkuningriigis inglasega. Paar elab kaks aastat koos pojaga Austrias. Siis mees lahkub ja naine tahab lahutust, kuid ta ei tea, millise riigi õigust lahutuse korral kohaldatakse. Kas tal on võimalik saada lahutus Austria või hoopis Ühendkuningriigi õiguse kohaselt? Tuhanded eurooplased on igal aastal samalaadses keerukas olukorras, sest igas ELi liikmesriigis on oma eeskirjad selle kohta, millise riigi õigust lahutuse korral kohaldatakse. Euroopa Komisjon pakkus täna konkreetse lahenduse: õigusakti, millega lubatakse abielupaaril valida, millise riigi õigust nende lahutuse korral kohaldatakse. ELi määruse ettepanek aitab eri rahvusest või eri riikides või koos väljaspool kodumaad elavaid paare. Eesmärk on kergendada laste olukorda ja kaitsta lahutusmenetluse ajal nõrgemat partnerit. Igal aastal sõlmitakse ELis umbes 300 000 rahvusvahelist abielu. Täna tehtud ettepaneku aluseks on kümne liikmesriigi (Austria, Bulgaaria, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Luksemburg, Rumeenia, Sloveenia ja Hispaania) taotlus ning esmakordselt ELi ajaloos oleks võimalik kasutada tõhustatud koostööd.

Rahvusvahelised paarid võivad puutuda kokku juriidiliste probleemidega, mis muudavad sellise katsumuse nagu lahutus majanduslikuks ja emotsionaalseks katastroofiks ning teevad inimeste elu väga raskeks,” ütles komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Tuhanded paarid on keerulises olukorras, sest riikide õigussüsteemid ei suuda neile anda üheselt mõistetavaid vastuseid. Tihti on kannatajaks lapsed ja nõrgem abikaasa. Ma ei taha, et inimesed peaksid ELis keerulise rahvusvahelise lahutusega üksinda toime tulema. Tahan, et oleksid selged reeglid, mis aitaksid neil alati omada olukorrast täpset ülevaadet. Seetõttu otsustasimegi midagi ette võtta.”

Praegu on olukord rahvusvaheliste paaride jaoks keeruline:

  • 20 ELi liikmesriiki määravad kindlaks, millise riigi õigust kohaldatakse. Otsus tehakse selliste ühiste tegurite põhjal nagu kodakondsus ja pikaajalise elaniku staatus. Nii on võimalik lahutuse korral kohaldada abikaasade jaoks tavapärast õigust.

  • 7 ELi liikmesriiki (Taani, Läti, Iirimaa, Küpros, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik) kohaldavad siseriiklikku õigust.

Vastuolulised eeskirjad kohaldatava õiguse valimiseks põhjustavad õiguslikke probleeme ja nendega kaasnevad suured kulutused. See omakorda muudab sõbraliku ja kavandatud lahutuse keerukamaks.

Komisjon tegi täna ettepaneku võtta kasutusele ühine kord otsustamaks, millise riigi õigust kohaldatakse rahvusvaheliste abielude korral. Kavandatud määrusega nähakse ette järgmine kord:

  • Rahvusvahelistel paaridel on lahutuse korral suurem otsustusõigus. Nad võivad ise otsustada, millise riigi õigust nende lahutuse korral kohaldatakse. Ainsaks eelduseks on see, et ühel abikaasal oleks seos selle riigiga. Näiteks Itaalias elav rootsi-leedu abielupaar võib paluda Itaalia kohtul kohaldada Rootsi või Leedu õigust.

  • Kohtud kohaldavad ühist korda otsustamaks, millise riigi õigust kohaldatakse, kui paar ise ei jõua kokkuleppele.

Paarid võivad otsustada, millise riigi õigust kohaldatakse, isegi kui neil ei ole kavas oma abielu lahutada. See tagab nende jaoks suurema õiguskindluse, etteaimatavuse ja paindlikkuse ning aitab kaitsta abikaasasid ja nende lapsi keeruka, pikaleveniva ja raske menetluse eest.

Ettepanekud on koostatud kaitsmaks nõrgemat abikaasat, et ta ei satuks lahutusmenetluses ebaõiglasesse ja ebasoodsasse olukorda. Praegu võib see abikaasa, kes suudab tasuda reisi- ja kohtukulud, nö tormata kohtusse mõnes teises riigis, et menetlus toimuks sellise riigi õiguse kohaselt, mis kaitseb tema huve. Näiteks kui mõlemad abikaasad on poolakad ning üks neist kolib Soome, võib ta ilma abikaasa nõusolekuta paluda seal aasta pärast lahutust.

Uus kord ei võimaldaks osalevates liikmesriikides sellist meelepärase kohtualluvuse valimist ning tagaks, et kohaldatakse selle riigi õigust, kus nõrgem abikaasa koos abikaasaga elab või viimati elas.

ELi liikmesriigid peavad nüüd hääletama, et otsustada, kas kümme riiki võivad teha tõhustatud koostööd. Samuti peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku. „Kümne liikmesriigi valitsused palusid komisjonil pakkuda lahendus. Tõhustatud koostöö menetluse kasutamine on hea näide sellest, et EL on piisavalt paindlik aitamaks oma kodanikke isegi keeruliste õigusküsimuste lahendamisel. Mu eesmärk on tagada, et kodanikud saaksid täielikult kasutada õigust elada ja töötada ükskõik millises Euroopa Liidu riigis,” sõnas volinik Viviane Reding.

Taust

Esmakordselt tegi komisjon ettepaneku rahvusvahelisi paare aidata 2006. aastal, kuid tema kava (nn Rooma III määrus) ei saanud ELi valitsustelt nõutavat ühehäälset toetust. Seejärel teatasid 10 liikmesriiki (Austria, Bulgaaria, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Luksemburg, Rumeenia, Sloveenia ja Hispaania), et nad soovivad kasutada tõhustatud koostööd, et määrus kiiremini kasutusele võtta. ELi aluslepingute kohaselt võivad vähemalt üheksa liikmesriiki tänu tõhustatud koostööle rakendada olulise meetme, mille üksikud liikmesriigid blokeerivad. Teistel liikmesriikidel on võimalik soovi korral ühineda.

Liikmesriigid võivad täna esitatud määruse ettepanekust hoolimata abielu ise määratleda.

MEMO/10/100

Täna tehtud ettepaneku leiate järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar