Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/347

Брюксел, 24 март 2010 г.

Европейската комисия внася правна сигурност за деца и родители при международни бракове в 10 страни

Австрийка се омъжва за британец в Обединеното кралство. Двойката живее две години в Австрия със сина си. После съпругът напуска жена си и тя иска развод. Тя обаче не знае кое право ще се приложи за развода ѝ. Може ли да получи развод според австрийското право или се прилага правото на Обединеното кралство? Всяка година хиляди европейци се оказват в подобно трудно положение, защото всяка страна от ЕС прилага собствена система за определяне на приложимото право при разводите. Днес Европейската комисия предложи конкретно решение — закон, който ще позволи на двойките да избират правото на коя страна да се прилага за развода им. Предложеният регламент на ЕС ще бъде в помощ на двойките с различно гражданство, двойките, живеещи разделени в различни страни или заедно в чужда страна. Целта е да се намали тежестта за децата и да се защитят по-слабите партньори при споровете при развод. В ЕС годишно има около 300 000 международни брака. Днешното предложение е в резултат на искане от 10 държави-членки (Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Румъния, Словения и Испания) и ще бъде първият случай в историята на ЕС, в който се използва механизмът на „засиленото сътрудничество“.

„Международните двойки могат да се окажат изправени пред всякакви правни проблеми, които превръщат трагедията на развода във финансова и емоционална катастрофа, от която страдат хората,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Хиляди двойки се оказват в трудно лично положение, поради това че националните правни системи досега не предоставят ясни отговори на техните проблеми. В много случаи пострадват децата и по-уязвимите партньори. Не искам хората в ЕС да бъдат оставени сами да се справят със сложните международни разводи. Искам те да разполагат с ясни правила, за да знаят винаги какви са възможностите им. Ето защо решихме да действаме днес.“

Днешната ситуация при двойките от различни националности е сложна:

  • 20 страни от ЕС определят правото на коя страна да се прилага въз основа на критерии за привръзка, като гражданство и дългосрочно пребиваване, за да се уреди разводът на съпрузите от право, свързано с тези критерии.

  • 7 държави — членки на ЕС (Дания, Латвия, Ирландия, Кипър, Финландия, Швеция и Обединеното кралство), прилагат националното си право.

Тези противоречия в правилата за приложимото право водят до правни усложнения и до тежки разходи, като затрудняват разводите по взаимно съгласие и планираните разводи.

Комисията предложи днес обща формула за решаване на това чии правила да се прилагат за международните двойки. Според предложения регламент:

  • Международните двойки ще разполагат с повече контрол върху осъществяването на раздялата си. Те могат да решат правото на коя държава се прилага за развода, при условие че един от съпрузите има връзка със съответната страна. Например шведско-литовска двойка, живееща в Италия, би могла да поиска от италианския съд да приложи шведското или литовското право.

  • Когато самите двойки не могат да се разберат за това, съдилищата ще разполагат с обща формула, за да определят чие право ще се прилага.

Двойките ще могат също да се договарят за това кое право да се приложи за развода им, дори и да не предвиждат да се разделят. Това ще им осигури по-голяма правна сигурност, предсказуемост и гъвкавост и ще допринесе за това съпрузите и децата им да бъдат защитени от сложни, продължителни и болезнени процедури.

Предложенията имат също за цел по-слабите съпрузи да бъдат защитени от несправедливо третиране в процедурата за развод. В момента този от двамата, който може да си позволи да плати пътни и правни разноски, може да „побърза да сезира съд“ в друга страна, така че делото да се урежда от право, което защитава неговите интереси. Например, ако единият съпруг от двойка поляци се премести във Финландия, след една година може да поиска развод там без съгласието на другия съпруг.

Чрез новите правила в участващите държави-членки ще се избегне това търсене на по-изгодната юрисдикция (известно като „forum shopping“), като се гарантира, че ще се прилага правото на страната, в която живее с партньора си по-слабият съпруг, или правото на страната, в която партньорът на по-слабия съпруг е пребивавал последно с него.

Сега държавите — членки на ЕС, трябва да гласуват започването на засиленото сътрудничество от 10-те страни. Европейският парламент също трябва да даде съгласието си. „10 правителства поискаха от Комисията да предложи решение. Използването на процедурата на засилено сътрудничество е добър знак, че ЕС разполага с гъвкавостта да помогне на гражданите си, дори и при трудни правни проблеми. Целта ми е да гарантирам, че гражданите могат да се възползват изцяло от правото си да живеят и работят навсякъде в Европа,“ заяви комисарят по правосъдието на ЕС Вивиан Рединг.

Предистория

Комисията предложи да помогне на международните двойки за първи път през 2006 г., но планът (така нареченият „регламент „Рим III“) не получи изискваната единодушна подкрепа на правителствата на ЕС. Впоследствие 10 страни от ЕС (Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Румъния, Словения и Испания) заявиха, че желаят да използват така нареченото засилено сътрудничество, за да задвижат мярката. Според Договорите за ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече страни да приемат мярка, която е важна, но е блокирана от малцинство от държави-членки. Другите държави-членки си запазват правото да се присъединят, когато желаят.

Предложеният днес регламент не засяга способността на държавите-членки да дефинират брака.

MEMO/10/100

Днешното предложение може да бъде намерено на следния адрес:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar